હોમ    અમારા વિશે    સમાચાર કક્ષ    કારકિર્દી    અમારો સંપર્ક    એફએક્યુ    ડાઉનલોડ    સાઈટમેપ    
ભાષા બદલો:  English | हिंदी | मराठी
 
MARKET OPERATIONS MARKET DATA PRODUCTS MEMBERSHIP RISK MANAGEMENT TRAINING KNOWLEDGE HUB CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IG & ARBITRATION INVESTOR RELATIONS
વાયદા:   MCX | 27 ફેબ્રુઆરી 2015 23:54 | એલ્યુમિનિ 30જૂન2015 114.45  -0.26% એલ્યુમિનિ 29મે2015 113.00  -0.18% એલ્યુમિનિ 30એપ્રિલ2015 112.80  0.13% એલ્યુમિનિ 31માર્ચ2015 112.10  0.22% એલ્યુમિનિયમ 30એપ્રિલ2015 112.95  -0.18% એલ્યુમિનિયમ 31માર્ચ2015 112.15  0.27% એલચી 15જુલાઈ2015 1028.10  -4.00% એલચી 15જૂન2015 1026.00  -1.18% એલચી 15મે2015 1030.00  0.04% એલચી 15એપ્રિલ2015 1030.00  -0.18% એલચી 13માર્ચ2015 1079.80  2.17% તાંબું 30જૂન2015 374.65  -0.33% તાંબું 30એપ્રિલ2015 369.80  -0.48% તાંબું મિનિ 30જૂન2015 374.40  -0.40% તાંબું મિનિ 30એપ્રિલ2015 369.85  -0.48% રૂ 31જુલાઈ2015 15900.00  1.92% રૂ 30જૂન2015 15860.00  -0.69% રૂ 29મે2015 15630.00  -0.89% રૂ 30એપ્રિલ2015 15410.00  -0.90% રૂ 31માર્ચ2015 15160.00  -0.85% ક્રૂડ પામ તેલ 30જૂન2015 470.00  1.27% ક્રૂડ પામ તેલ 29મે2015 471.00  1.49% ક્રૂડ પામ તેલ 30એપ્રિલ2015 470.50  1.27% ક્રૂડ પામ તેલ 31માર્ચ2015 467.50  1.08% ક્રૂડ ઓઇલ 19ઑગસ્ટ2015 3645.00  -0.41% ક્રૂડ ઓઇલ 20જુલાઈ2015 3525.00  -1.34% ક્રૂડ ઓઇલ 19જૂન2015 3444.00  -0.26% ક્રૂડ ઓઇલ 18મે2015 3326.00  0.00% ક્રૂડ ઓઇલ 20એપ્રિલ2015 3190.00  -0.44% ક્રૂડ ઓઇલ 19માર્ચ2015 3026.00  -0.95% ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 19ઑગસ્ટ2015 3606.00  -1.37% ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 20જુલાઈ2015 3520.00  -1.23% ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 19જૂન2015 3421.00  -0.38% ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 18મે2015 3320.00  -0.09% ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 20એપ્રિલ2015 3190.00  -0.47% ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 19માર્ચ2015 3026.00  -0.95% સોનું 5ઑગસ્ટ2015 26626.00  -1.84% સોનું 5જૂન2015 26389.00  -0.23% સોનું 3એપ્રિલ2015 26212.00  -0.02% સોનું ગિની 29મે2015 21425.00  -0.26% સોનું ગિની 30એપ્રિલ2015 21270.00  -0.22% સોનું ગિની 31માર્ચ2015 21220.00  -0.04% સોનું મિનિ 5મે2015 26328.00  0.03% સોનું મિનિ 1એપ્રિલ2015 26229.00  -0.02% સોનું મિનિ 5માર્ચ2015 26165.00  -0.28% સુવર્ણ પાંદડી 29મે2015 2688.00  0.04% સુવર્ણ પાંદડી 30એપ્રિલ2015 2665.00  0.00% સુવર્ણ પાંદડી 31માર્ચ2015 2643.00  -0.11% સુવર્ણ પાંદડી દિલ્હી 31માર્ચ2015 2675.00  1.52% કપાસ 30એપ્રિલ2015 735.00  1.37% કપાસ 31માર્ચ2015 731.00  -2.01% સીસું 29મે2015 109.65  -3.82% સીસું 30એપ્રિલ2015 108.45  -2.08% સીસું 31માર્ચ2015 107.50  -1.69% સીસું મિનિ 30જૂન2015 113.40  -3.94% સીસું મિનિ 29મે2015 109.40  -2.32% સીસું મિનિ 30એપ્રિલ2015 108.60  -1.76% સીસું મિનિ 31માર્ચ2015 107.50  -1.74% મેન્થા તેલ 31જુલાઈ2015 798.00  0.09% મેન્થા તેલ 30જૂન2015 786.10  -0.22% મેન્થા તેલ 29મે2015 784.00  -0.01% મેન્થા તેલ 30એપ્રિલ2015 779.70  -0.56% મેન્થા તેલ 31માર્ચ2015 770.60  -0.43% નેચરલ ગેસ 26મે2015 177.50  0.23% નેચરલ ગેસ 27એપ્રિલ2015 173.10  0.29% નેચરલ ગેસ 26માર્ચ2015 169.80  0.41% નિકલ 29મે2015 886.00  -1.92% નિકલ 30એપ્રિલ2015 877.70  -2.55% નિકલ 31માર્ચ2015 870.30  -2.41% નિકલ મિનિ 29મે2015 905.40  0.04% નિકલ મિનિ 30એપ્રિલ2015 878.30  -2.47% નિકલ મિનિ 31માર્ચ2015 871.50  -2.30% ચાંદી 4ડિસેમ્બર2015 39456.00  -4.00% ચાંદી 4સપ્ટેમ્બર2015 38751.00  -2.88% ચાંદી 3જુલાઈ2015 37382.00  -0.90% ચાંદી 5મે2015 36840.00  -0.42% ચાંદી 5માર્ચ2015 36433.00  -0.53% ચાંદી મિનિ 30નવેમ્બર2015 38500.00  0.49% ચાંદી મિનિ 31ઑગસ્ટ2015 38044.00  -0.04% ચાંદી મિનિ 30જૂન2015 37401.00  -0.46% ચાંદી મિનિ 30એપ્રિલ2015 36866.00  -0.41% ચાંદી માઇક્રો 31ઑગસ્ટ2015 38001.00  -0.32% ચાંદી માઇક્રો 30જૂન2015 37473.00  -0.33% ચાંદી માઇક્રો 30એપ્રિલ2015 36880.00  -0.38% જસત 29મે2015 130.00  0.12% જસત 30એપ્રિલ2015 128.05  -1.01% જસત 31માર્ચ2015 127.35  -0.66% જસત મિનિ 30જૂન2015 126.45  -3.88% જસત મિનિ 29મે2015 129.50  -0.58% જસત મિનિ 30એપ્રિલ2015 127.95  -0.66% જસત મિનિ 31માર્ચ2015 127.35  -0.66%
*હાજર:   27 ફેબ્રુઆરી 2015 20:52 | બદામ 1 કિલો દિલ્હી 739.50 એલ્યુમિનિ 1 કિલો મુંબઈ 110.85 એલ્યુમિનિયમ 1 કિલો મુંબઈ 110.85 બ્રેન્ટ ક્રૂડ 1 બેરલ મુંબઈ 3719.00 એલચી 1 કિલો વંદનમેડુ 1105.60 ચણા 100 કિલો દિલ્હી 3610.00 તાંબું 1 કિલો મુંબઈ 370.60 તાંબું મિનિ 1 કિલો મુંબઈ 370.60 ધાણા 100 કિલો કોટા 6875.00 રૂ 1 ગાંસડી રાજકોટ 14840.00 ક્રૂડ પામ તેલ 10 કિલો કંડલા 458.10 ક્રૂડ ઓઇલ 1 બેરલ મુંબઈ 2984.00 ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 1 બેરલ મુંબઈ 2984.00 સોનું 10 ગ્રામ અમદાવાદ 26309.00 સોનું ગિની 8 ગ્રામ અમદાવાદ 21132.00 સુવર્ણ પાંદડી 1 ગ્રામ મુંબઈ 2652.00 સુવર્ણ પાંદડી દિલ્હી 1 ગ્રામ દિલ્હી 2651.00 ગુવારગમ 100 કિલો જોધપુર 8245.00 ગુવારસીડ 100 કિલો જોધપુર 3628.00 શણ 100 કિલો કોલકાતા 3441.00 કપાસ 20 કિલો સુરેન્દ્રનગર 746.40 કપાસ ખોળ 100 કિલો રાજકોટ 1501.50 સીસું 1 કિલો મુંબઈ 106.65 સીસું મિનિ 1 કિલો મુંબઈ 106.65 મકાઈ 100 કિલો નિઝામાબાદ 1250.00 મેન્થા તેલ 1 કિલો ચંદૌશી 866.10 નેચરલ ગેસ 1 એમએમબીટીયુ હઝીરા 167.10 નિકલ 1 કિલો મુંબઈ 867.70 નિકલ મિનિ 1 કિલો મુંબઈ 867.70 રિફાઈન્ડ સોયાતેલ 10 કિલો ઈન્દોર 635.95 ચાંદી 1 કિલો અમદાવાદ 36565.00 ચાંદી1000 1 કિલો દિલ્હી 36835.00 ચાંદી માઇક્રો 1 કિલો અમદાવાદ 36565.00 સોયાબીન 100 કિલો ઈન્દોર 3372.50 ખાંડ-એમ દિલ્હી 100 કિલો દિલ્હી 2775.00 ખાંડ એમ કોલ્હાપુર 100 કિલો કોલ્હાપુર 2643.00 ખાંડ એસ 30 કોલ્હાપુર 100 કિલો કોલ્હાપુર 2503.00 ટિન 1 કિલો મુંબઈ 1107.25 ઘઉં 100 કિલો દિલ્હી 1665.00 જસત 1 કિલો મુંબઈ 127.30 જસત મિનિ 1 કિલો મુંબઈ 127.30
 
બજારનો અહેવાલ
 26/02/2015 - કીમતી અને બિનલોહ ધાતુઓમાં વૃદ્ધિ
વધુ  
 બજારની હિલચાલ
કોમોડિટી વિશ્વના સમાચાર
કોમોડિટી વાયદા પર પ્રતિબંધ નહીં મુકાય
કોમોડિટી ફ્યુચર્સ સામે નિયમનકારી અવરોધ દૂર કરાયા
વધુ  
વાયદા   હાજર  
 
એમસીએક્સ કોમડેક્સ 3031.10 (0.00%)
એમસીએક્સ મેટલ 4230.76 (0.00%)
એમસીએક્સ એનર્જી 2185.89 (0.00%)
એમસીએક્સ એગ્રિ 2995.10 (0.00%)
 
*હાજર ભાવ વિશે ખુલાસો
ચાર્ટ્સ  
સીમાચિહ્નો
MCX ભારતનું
-
બજારહિસ્સાની દૃષ્ટિએ સૌથી મોટું કોમોડિટી વાયદાનું એક્સચેન્જ
-
પ્રથમ લિસ્ટેડ એક્સચેન્જ
 સ્થાનિક સહયોગ
-
બોમ્બે મેટલ એક્સચેન્જ
-
પલ્સીસ ઇમ્પોર્ટર્સ એસોસિયેશન
-
સોલ્વન્ટ એક્સટ્રેક્ટર્સ એસોસિયેશન ઓફ ઈન્ડિયા
 વૈશ્વિક સહયોગ
 
એમસીએક્સના નવા સભ્યપદ માટે      
membershipsalesteam@mcxindia.com     6731 9286 / 6731 9268
અથવા  આપના સરળ સંપર્ક માટે અહીં ક્લિક કરો   અથવા  
કોમોડિટી વાયદાના તાજા ભાવ જાણવા માટે
MCX <space> <Commodity Name>”
લખીને 58888 ઉપર મોકલો દા.ત. “MCX GOLD” લખીને 58888 ઉપર એસએમએસ કરો
© કોપીરાઈટ 2010 | તમામ હક મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા (એમસીએક્સ)ને આધીન | સ્પષ્ટતા
સાઇટ 1024 X 768ના રિઝોલ્યુશનમાં સૌથી સારી દેખાય છે | આઇઇ 8 ના યુઝર કમ્પેટિબિલિટી વ્યૂ પસંદ કરે
આરએસએસ   
   
અમારા સંપર્કમાં રહો