હોમ    અમારા વિશે    સમાચાર કક્ષ    કારકિર્દી    અમારો સંપર્ક    એફએક્યુ    ડાઉનલોડ    સાઈટમેપ    
ભાષા બદલો:  English | हिंदी | मराठी
 
MARKET OPERATIONS MARKET DATA PRODUCTS MEMBERSHIP RISK MANAGEMENT TRAINING KNOWLEDGE HUB CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IG & ARBITRATION INVESTOR RELATIONS
વાયદા:   MCX | 18 સપ્ટેમ્બર 2014 23:30 | એલ્યુમિનિ 31ડિસેમ્બર2014 122.45  -1.13% એલ્યુમિનિ 28નવેમ્બર2014 121.30  -1.02% એલ્યુમિનિ 31ઑક્ટોબર2014 120.35  -0.95% એલ્યુમિનિ 30સપ્ટેમ્બર2014 119.05  -0.96% એલ્યુમિનિયમ 31ડિસેમ્બર2014 126.85  -0.67% એલ્યુમિનિયમ 28નવેમ્બર2014 122.00  -1.81% એલ્યુમિનિયમ 31ઑક્ટોબર2014 120.40  -0.95% એલ્યુમિનિયમ 30સપ્ટેમ્બર2014 119.00  -1.00% બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઇલ 15ઑક્ટોબર2014 6063.00  -3.99% એલચી 15ડિસેમ્બર2014 921.00  -0.68% એલચી 14નવેમ્બર2014 912.80  -0.54% એલચી 15ઑક્ટોબર2014 906.50  -1.06% તાંબું 28નવેમ્બર2014 420.60  -1.74% તાંબું મિનિ 28નવેમ્બર2014 420.75  -1.71% રૂ 31ડિસેમ્બર2014 16580.00  -0.78% રૂ 28નવેમ્બર2014 16780.00  -0.83% રૂ 31ઑક્ટોબર2014 17430.00  -1.13% ક્રૂડ પામ તેલ 31ડિસેમ્બર2014 445.50  -2.11% ક્રૂડ પામ તેલ 28નવેમ્બર2014 446.40  -1.61% ક્રૂડ પામ તેલ 31ઑક્ટોબર2014 448.40  -1.62% ક્રૂડ પામ તેલ 30સપ્ટેમ્બર2014 458.20  -1.23% ક્રૂડ ઓઇલ 18ડિસેમ્બર2014 5661.00  -1.34% ક્રૂડ ઓઇલ 19નવેમ્બર2014 5644.00  -0.97% ક્રૂડ ઓઇલ 20ઑક્ટોબર2014 5649.00  -0.89% ક્રૂડ ઓઇલ 19સપ્ટેમ્બર2014 5677.00  -0.96% સોનું 3એપ્રિલ2015 29240.00  3.00% સોનું 5ફેબ્રુઆરી2015 28349.00  -0.36% સોનું 5ડિસેમ્બર2014 26860.00  -0.98% સોનું 3ઑક્ટોબર2014 26653.00  -0.92% સોનું ગિની 31ડિસેમ્બર2014 21930.00  -0.83% સોનું ગિની 28નવેમ્બર2014 21820.00  -0.85% સોનું ગિની 31ઑક્ટોબર2014 21721.00  -0.94% સોનું ગિની 30સપ્ટેમ્બર2014 21621.00  -0.94% સોનું મિનિ 5ડિસેમ્બર2014 26899.00  -1.08% સોનું મિનિ 5નવેમ્બર2014 26789.00  -0.96% સોનું મિનિ 1ઑક્ટોબર2014 26650.00  -0.96% સુવર્ણ પાંદડી 31ડિસેમ્બર2014 2769.00  -0.43% સુવર્ણ પાંદડી 28નવેમ્બર2014 2751.00  -0.43% સુવર્ણ પાંદડી 31ઑક્ટોબર2014 2727.00  -0.76% સુવર્ણ પાંદડી 30સપ્ટેમ્બર2014 2701.00  -1.64% સુવર્ણ પાંદડી દિલ્હી 31ડિસેમ્બર2014 2742.00  2.97% સુવર્ણ પાંદડી દિલ્હી 28નવેમ્બર2014 2757.00  -1.89% સુવર્ણ પાંદડી દિલ્હી 31ઑક્ટોબર2014 2865.00  -1.21% સુવર્ણ પાંદડી દિલ્હી 30સપ્ટેમ્બર2014 2886.00  -0.79% કપાસ 30એપ્રિલ2015 936.20  2.99% કપાસ 31માર્ચ2015 968.00  2.98% કપાસ ખોળ 30સપ્ટેમ્બર2014 1728.00  -2.98% સીસું 31ડિસેમ્બર2014 132.20  -3.26% સીસું 28નવેમ્બર2014 128.30  -1.72% સીસું 31ઑક્ટોબર2014 127.00  -1.63% સીસું 30સપ્ટેમ્બર2014 125.80  -1.68% સીસું મિનિ 31ડિસેમ્બર2014 129.00  -0.85% સીસું મિનિ 28નવેમ્બર2014 128.00  -1.69% સીસું મિનિ 31ઑક્ટોબર2014 126.95  -1.63% સીસું મિનિ 30સપ્ટેમ્બર2014 125.85  -1.64% મેન્થા તેલ 31ડિસેમ્બર2014 706.80  1.07% મેન્થા તેલ 28નવેમ્બર2014 693.70  0.89% મેન્થા તેલ 31ઑક્ટોબર2014 684.10  1.15% મેન્થા તેલ 30સપ્ટેમ્બર2014 673.60  1.22% નેચરલ ગેસ 24નવેમ્બર2014 250.60  -2.64% નેચરલ ગેસ 28ઑક્ટોબર2014 244.10  -2.40% નેચરલ ગેસ 25સપ્ટેમ્બર2014 238.40  -2.53% નિકલ 31ડિસેમ્બર2014 1119.00  -3.62% નિકલ 28નવેમ્બર2014 1097.50  -1.31% નિકલ 31ઑક્ટોબર2014 1093.30  -1.21% નિકલ 30સપ્ટેમ્બર2014 1084.90  -1.34% નિકલ મિનિ 31ડિસેમ્બર2014 1109.80  -0.44% નિકલ મિનિ 28નવેમ્બર2014 1099.80  -1.34% નિકલ મિનિ 31ઑક્ટોબર2014 1093.00  -1.28% નિકલ મિનિ 30સપ્ટેમ્બર2014 1084.60  -1.38% ચાંદી 5માર્ચ2015 46262.00  1.87% ચાંદી 5ડિસેમ્બર2014 40950.00  -1.02% ચાંદી1000 28નવેમ્બર2014 43033.00  2.59% ચાંદી1000 31ઑક્ટોબર2014 41041.00  -4.00% ચાંદી1000 30સપ્ટેમ્બર2014 41401.00  -1.84% ચાંદી મિનિ 27ફેબ્રુઆરી2015 46202.00  1.47% ચાંદી મિનિ 28નવેમ્બર2014 40953.00  -1.10% ચાંદી માઇક્રો 28નવેમ્બર2014 40985.00  -1.02% જસત 31ડિસેમ્બર2014 140.05  -0.14% જસત 28નવેમ્બર2014 138.30  -0.72% જસત 31ઑક્ટોબર2014 137.65  -0.61% જસત 30સપ્ટેમ્બર2014 136.95  -0.54% જસત મિનિ 31ડિસેમ્બર2014 139.00  -0.64% જસત મિનિ 28નવેમ્બર2014 138.40  -0.57% જસત મિનિ 31ઑક્ટોબર2014 137.75  -0.54% જસત મિનિ 30સપ્ટેમ્બર2014 136.95  -0.51%
*હાજર:   18 સપ્ટેમ્બર 2014 17:52 | બદામ 1 કિલો દિલ્હી 679.25 એલ્યુમિનિ 1 કિલો મુંબઈ 119.05 એલ્યુમિનિયમ 1 કિલો મુંબઈ 119.05 બ્રેન્ટ ક્રૂડ 1 બેરલ મુંબઈ 6033.00 એલચી 1 કિલો વંદનમેડુ 875.00 ચણા 100 કિલો દિલ્હી 2930.00 તાંબું 1 કિલો મુંબઈ 422.40 તાંબું મિનિ 1 કિલો મુંબઈ 422.40 ધાણા 100 કિલો કોટા 10942.00 રૂ 1 ગાંસડી રાજકોટ 18630.00 ક્રૂડ પામ તેલ 10 કિલો કંડલા 470.70 ક્રૂડ ઓઇલ 1 બેરલ મુંબઈ 5755.00 સોનું 10 ગ્રામ અમદાવાદ 26547.00 સોનું ગિની 8 ગ્રામ અમદાવાદ 21323.00 સુવર્ણ પાંદડી 1 ગ્રામ મુંબઈ 2670.00 સુવર્ણ પાંદડી દિલ્હી 1 ગ્રામ દિલ્હી 2668.00 ગુવારગમ 100 કિલો જોધપુર 16039.00 ગુવારસીડ 100 કિલો જોધપુર 5700.00 શણ 100 કિલો કોલકાતા 2841.50 કપાસ ખોળ 100 કિલો રાજકોટ 1767.00 સીસું 1 કિલો મુંબઈ 126.85 સીસું મિનિ 1 કિલો મુંબઈ 126.85 મકાઈ 100 કિલો નિઝામાબાદ 1255.00 મેન્થા તેલ 1 કિલો ચંદૌશી 762.40 નેચરલ ગેસ 1 એમએમબીટીયુ હઝીરા 244.60 નિકલ 1 કિલો મુંબઈ 1091.70 નિકલ મિનિ 1 કિલો મુંબઈ 1091.70 રિફાઈન્ડ સોયાતેલ 10 કિલો ઈન્દોર 646.30 ચાંદી 1 કિલો અમદાવાદ 40394.00 ચાંદી1000 1 કિલો દિલ્હી 40747.00 ચાંદી માઇક્રો 1 કિલો અમદાવાદ 40394.00 સોયાબીન 100 કિલો ઈન્દોર 3590.00 ખાંડ એસ 30 100 કિલો કોલ્હાપુર 2895.00 ખાંડ-એમ દિલ્હી 100 કિલો દિલ્હી 3140.00 ખાંડ એમ કોલ્હાપુર 100 કિલો કોલ્હાપુર 2998.00 ટિન 1 કિલો મુંબઈ 1294.50 ઘઉં 100 કિલો દિલ્હી 1617.50 જસત 1 કિલો મુંબઈ 137.20 જસત મિનિ 1 કિલો મુંબઈ 137.20
 
બજારનો અહેવાલ
 17/09/2014 - સીપીઓમાં 46,730 ટનનું નોંધપાત્ર વોલ્યુમ
વધુ  
 બજારની હિલચાલ
કોમોડિટી વિશ્વના સમાચાર
ભારતની કપાસની નિકાસ આ વર્ષે 35% ઘટી શકેઃ યુએસડીએ
કપાસનું વાવેતર ગુજરાતમાં અડધું
વધુ  
વાયદા   હાજર  
 
એમસીએક્સ કોમડેક્સ 3844.31 (0.00%)
એમસીએક્સ મેટલ 4575.18 (0.00%)
એમસીએક્સ એનર્જી 4026.78 (0.00%)
એમસીએક્સ એગ્રિ 2871.11 (0.00%)
 
*હાજર ભાવ વિશે ખુલાસો
ચાર્ટ્સ  
સીમાચિહ્નો
MCX ભારતનું
-
બજારહિસ્સાની દૃષ્ટિએ સૌથી મોટું કોમોડિટી વાયદાનું એક્સચેન્જ
-
પ્રથમ લિસ્ટેડ એક્સચેન્જ
 સ્થાનિક સહયોગ
-
બોમ્બે મેટલ એક્સચેન્જ
-
પલ્સીસ ઇમ્પોર્ટર્સ એસોસિયેશન
-
સોલ્વન્ટ એક્સટ્રેક્ટર્સ એસોસિયેશન ઓફ ઈન્ડિયા
 વૈશ્વિક સહયોગ
 
એમસીએક્સના નવા સભ્યપદ માટે      
membershipsalesteam@mcxindia.com     6731 9286 / 6731 9268
અથવા  આપના સરળ સંપર્ક માટે અહીં ક્લિક કરો   અથવા  
કોમોડિટી વાયદાના તાજા ભાવ જાણવા માટે
MCX <space> <Commodity Name>”
લખીને 58888 ઉપર મોકલો દા.ત. “MCX GOLD” લખીને 58888 ઉપર એસએમએસ કરો
© કોપીરાઈટ 2010 | તમામ હક મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા (એમસીએક્સ)ને આધીન | સ્પષ્ટતા
સાઇટ 1024 X 768ના રિઝોલ્યુશનમાં સૌથી સારી દેખાય છે | આઇઇ 8 ના યુઝર કમ્પેટિબિલિટી વ્યૂ પસંદ કરે
આરએસએસ   
   
અમારા સંપર્કમાં રહો