હોમ    અમારા વિશે    સમાચાર કક્ષ    કારકિર્દી    અમારો સંપર્ક    એફએક્યુ    ડાઉનલોડ    સાઈટમેપ    
ભાષા બદલો:  English | हिंदी | मराठी
 
MARKET OPERATIONS MARKET DATA PRODUCTS MEMBERSHIP RISK MANAGEMENT TRAINING KNOWLEDGE HUB CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IG & ARBITRATION INVESTOR RELATIONS
વાયદા:   MCX | 28 જાન્યુઆરી 2015 23:54 | એલ્યુમિનિ 29મે2015 114.15  -0.95% એલ્યુમિનિ 30એપ્રિલ2015 115.00  -1.41% એલ્યુમિનિ 31માર્ચ2015 113.60  -0.87% એલ્યુમિનિ 27ફેબ્રુઆરી2015 113.10  -0.88% એલ્યુમિનિ 30જાન્યુઆરી2015 112.75  -1.14% એલ્યુમિનિયમ 30એપ્રિલ2015 111.90  -1.15% એલ્યુમિનિયમ 31માર્ચ2015 116.35  0.30% એલ્યુમિનિયમ 27ફેબ્રુઆરી2015 113.20  -0.75% એલ્યુમિનિયમ 30જાન્યુઆરી2015 112.75  -1.14% બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઇલ 11ફેબ્રુઆરી2015 3347.00  0.00% એલચી 15જૂન2015 1155.00  -0.32% એલચી 15મે2015 1149.00  -1.72% એલચી 15એપ્રિલ2015 1149.00  -1.16% એલચી 13માર્ચ2015 1118.10  -1.43% એલચી 13ફેબ્રુઆરી2015 1045.00  -0.77% તાંબું 30જૂન2015 347.00  0.62% તાંબું 30એપ્રિલ2015 342.40  0.38% તાંબું 27ફેબ્રુઆરી2015 337.55  0.46% તાંબું મિનિ 30જૂન2015 347.45  0.67% તાંબું મિનિ 30એપ્રિલ2015 342.45  0.41% તાંબું મિનિ 27ફેબ્રુઆરી2015 337.85  0.57% રૂ 30જૂન2015 15380.00  -3.75% રૂ 29મે2015 15200.00  0.60% રૂ 30એપ્રિલ2015 15030.00  0.80% રૂ 31માર્ચ2015 14800.00  0.54% રૂ 27ફેબ્રુઆરી2015 14580.00  0.55% રૂ 30જાન્યુઆરી2015 14350.00  0.49% ક્રૂડ પામ તેલ 29મે2015 428.20  -2.10% ક્રૂડ પામ તેલ 30એપ્રિલ2015 429.50  -2.48% ક્રૂડ પામ તેલ 31માર્ચ2015 431.60  -1.86% ક્રૂડ પામ તેલ 27ફેબ્રુઆરી2015 427.90  -1.56% ક્રૂડ પામ તેલ 30જાન્યુઆરી2015 425.60  -0.33% ક્રૂડ ઓઇલ 19જૂન2015 3150.00  0.13% ક્રૂડ ઓઇલ 18મે2015 3040.00  -1.49% ક્રૂડ ઓઇલ 20એપ્રિલ2015 2940.00  -2.49% ક્રૂડ ઓઇલ 19માર્ચ2015 2842.00  -2.50% ક્રૂડ ઓઇલ 19ફેબ્રુઆરી2015 2765.00  -2.71% ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 20જુલાઈ2015 3250.00  0.15% ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 19જૂન2015 3120.00  -2.04% ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 18મે2015 3049.00  -1.04% ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 20એપ્રિલ2015 2940.00  -2.26% ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 19માર્ચ2015 2841.00  -2.54% ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 19ફેબ્રુઆરી2015 2764.00  -2.74% સોનું 5ઑગસ્ટ2015 28329.00  0.10% સોનું 5જૂન2015 28074.00  0.20% સોનું 3એપ્રિલ2015 27861.00  -0.53% સોનું 5ફેબ્રુઆરી2015 27750.00  -0.54% સોનું ગિની 30એપ્રિલ2015 22400.00  -0.53% સોનું ગિની 31માર્ચ2015 22350.00  -0.25% સોનું ગિની 27ફેબ્રુઆરી2015 22310.00  -0.18% સોનું ગિની 30જાન્યુઆરી2015 22310.00  -1.21% સોનું મિનિ 1એપ્રિલ2015 27854.00  -0.66% સોનું મિનિ 5માર્ચ2015 27807.00  -0.53% સોનું મિનિ 5ફેબ્રુઆરી2015 27788.00  -0.52% સુવર્ણ પાંદડી 30એપ્રિલ2015 2818.00  -0.18% સુવર્ણ પાંદડી 31માર્ચ2015 2801.00  -0.57% સુવર્ણ પાંદડી 27ફેબ્રુઆરી2015 2796.00  -0.43% સુવર્ણ પાંદડી 30જાન્યુઆરી2015 2786.00  -0.78% સુવર્ણ પાંદડી દિલ્હી 31માર્ચ2015 2650.00  0.42% સુવર્ણ પાંદડી દિલ્હી 27ફેબ્રુઆરી2015 2799.00  -1.27% સુવર્ણ પાંદડી દિલ્હી 30જાન્યુઆરી2015 2800.00  0.00% કપાસ 30એપ્રિલ2015 720.00  -0.15% કપાસ 31માર્ચ2015 704.10  -0.59% કપાસ ખોળ 30જાન્યુઆરી2015 1434.00  -1.81% સીસું 30એપ્રિલ2015 120.75  -1.75% સીસું 31માર્ચ2015 118.60  1.80% સીસું 27ફેબ્રુઆરી2015 115.75  0.39% સીસું 30જાન્યુઆરી2015 114.45  0.31% સીસું મિનિ 30એપ્રિલ2015 118.00  1.72% સીસું મિનિ 31માર્ચ2015 116.10  0.61% સીસું મિનિ 27ફેબ્રુઆરી2015 115.65  0.30% સીસું મિનિ 30જાન્યુઆરી2015 114.45  0.31% મેન્થા તેલ 30જૂન2015 772.40  -0.97% મેન્થા તેલ 29મે2015 767.60  -0.75% મેન્થા તેલ 30એપ્રિલ2015 759.10  -0.63% મેન્થા તેલ 31માર્ચ2015 750.20  -0.71% મેન્થા તેલ 27ફેબ્રુઆરી2015 740.50  -0.66% મેન્થા તેલ 30જાન્યુઆરી2015 729.30  -0.76% નેચરલ ગેસ 27એપ્રિલ2015 176.10  -3.08% નેચરલ ગેસ 26માર્ચ2015 174.20  -4.76% નેચરલ ગેસ 24ફેબ્રુઆરી2015 173.50  -5.09% નિકલ 30એપ્રિલ2015 935.30  2.22% નિકલ 31માર્ચ2015 930.10  1.57% નિકલ 27ફેબ્રુઆરી2015 922.00  1.22% નિકલ 30જાન્યુઆરી2015 915.60  1.38% નિકલ મિનિ 29મે2015 928.60  0.47% નિકલ મિનિ 30એપ્રિલ2015 931.00  1.95% નિકલ મિનિ 31માર્ચ2015 930.60  1.67% નિકલ મિનિ 27ફેબ્રુઆરી2015 922.80  1.38% નિકલ મિનિ 30જાન્યુઆરી2015 916.00  1.46% ચાંદી 4ડિસેમ્બર2015 40201.00  4.00% ચાંદી 4સપ્ટેમ્બર2015 39901.00  3.77% ચાંદી 3જુલાઈ2015 40797.00  -0.94% ચાંદી 5મે2015 40133.00  -0.19% ચાંદી 5માર્ચ2015 39499.00  -0.08% ચાંદી1000 27ફેબ્રુઆરી2015 40668.00  4.00% ચાંદી1000 30જાન્યુઆરી2015 37450.00  -0.13% ચાંદી મિનિ 30નવેમ્બર2015 41400.00  3.92% ચાંદી મિનિ 31ઑગસ્ટ2015 41589.00  4.00% ચાંદી મિનિ 30જૂન2015 40940.00  0.28% ચાંદી મિનિ 30એપ્રિલ2015 40164.00  -0.19% ચાંદી મિનિ 27ફેબ્રુઆરી2015 39470.00  -0.18% ચાંદી માઇક્રો 31ઑગસ્ટ2015 41462.00  0.26% ચાંદી માઇક્રો 30જૂન2015 40899.00  -0.05% ચાંદી માઇક્રો 30એપ્રિલ2015 40196.00  -0.11% ચાંદી માઇક્રો 27ફેબ્રુઆરી2015 39505.00  -0.10% જસત 30એપ્રિલ2015 128.00  -3.14% જસત 31માર્ચ2015 130.80  -0.49% જસત 27ફેબ્રુઆરી2015 130.00  -0.12% જસત 30જાન્યુઆરી2015 129.65  -0.04% જસત મિનિ 29મે2015 132.35  -1.27% જસત મિનિ 30એપ્રિલ2015 131.40  -0.23% જસત મિનિ 31માર્ચ2015 130.70  0.11% જસત મિનિ 27ફેબ્રુઆરી2015 130.10  -0.08% જસત મિનિ 30જાન્યુઆરી2015 129.55  -0.08%
*હાજર:   28 જાન્યુઆરી 2015 18:51 | બદામ 1 કિલો દિલ્હી 729.25 એલ્યુમિનિ 1 કિલો મુંબઈ 113.55 એલ્યુમિનિયમ 1 કિલો મુંબઈ 113.55 બ્રેન્ટ ક્રૂડ 1 બેરલ મુંબઈ 3049.00 એલચી 1 કિલો વંદનમેડુ 979.30 ચણા 100 કિલો દિલ્હી 3399.00 તાંબું 1 કિલો મુંબઈ 333.70 તાંબું મિનિ 1 કિલો મુંબઈ 333.70 ધાણા 100 કિલો કોટા 10208.00 રૂ 1 ગાંસડી રાજકોટ 14430.00 ક્રૂડ પામ તેલ 10 કિલો કંડલા 427.90 ક્રૂડ ઓઇલ 1 બેરલ મુંબઈ 2841.00 ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 1 બેરલ મુંબઈ 2841.00 સોનું 10 ગ્રામ અમદાવાદ 27930.00 સોનું ગિની 8 ગ્રામ અમદાવાદ 22434.00 સુવર્ણ પાંદડી 1 ગ્રામ મુંબઈ 2803.00 સુવર્ણ પાંદડી દિલ્હી 1 ગ્રામ દિલ્હી 2804.00 ગુવારગમ 100 કિલો જોધપુર 10304.00 ગુવારસીડ 100 કિલો જોધપુર 4150.00 શણ 100 કિલો કોલકાતા 3296.50 કપાસ ખોળ 100 કિલો રાજકોટ 1473.00 સીસું 1 કિલો મુંબઈ 113.80 સીસું મિનિ 1 કિલો મુંબઈ 113.80 મકાઈ 100 કિલો નિઝામાબાદ 1208.00 મેન્થા તેલ 1 કિલો ચંદૌશી 856.30 નેચરલ ગેસ 1 એમએમબીટીયુ હઝીરા 183.20 નિકલ 1 કિલો મુંબઈ 916.70 નિકલ મિનિ 1 કિલો મુંબઈ 916.70 રિફાઈન્ડ સોયાતેલ 10 કિલો ઈન્દોર 675.15 ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 1 બેરલ મુંબઈ 2841.00 ચાંદી 1 કિલો અમદાવાદ 39198.00 ચાંદી1000 1 કિલો દિલ્હી 39162.00 ચાંદી માઇક્રો 1 કિલો અમદાવાદ 39198.00 સોયાબીન 100 કિલો ઈન્દોર 3340.00 ખાંડ-એમ દિલ્હી 100 કિલો દિલ્હી 2860.00 ખાંડ એમ કોલ્હાપુર 100 કિલો કોલ્હાપુર 2683.00 ટિન 1 કિલો મુંબઈ 1194.25 ઘઉં 100 કિલો દિલ્હી 1665.00 જસત 1 કિલો મુંબઈ 129.70 જસત મિનિ 1 કિલો મુંબઈ 129.70
 
બજારનો અહેવાલ
 27/01/2015 - કોટનમાં 96,775 ગાંસડીનું વોલ્યુમ
વધુ  
 બજારની હિલચાલ
કોમોડિટી વિશ્વના સમાચાર
કોમોડિટી વાયદા પર પ્રતિબંધ નહીં મુકાય
કોમોડિટી ફ્યુચર્સ સામે નિયમનકારી અવરોધ દૂર કરાયા
વધુ  
વાયદા   હાજર  
 
એમસીએક્સ કોમડેક્સ 3013.66 (0.00%)
એમસીએક્સ મેટલ 4355.08 (0.00%)
એમસીએક્સ એનર્જી 2044.67 (0.00%)
એમસીએક્સ એગ્રિ 2937.84 (0.00%)
 
*હાજર ભાવ વિશે ખુલાસો
ચાર્ટ્સ  
સીમાચિહ્નો
MCX ભારતનું
-
બજારહિસ્સાની દૃષ્ટિએ સૌથી મોટું કોમોડિટી વાયદાનું એક્સચેન્જ
-
પ્રથમ લિસ્ટેડ એક્સચેન્જ
 સ્થાનિક સહયોગ
-
બોમ્બે મેટલ એક્સચેન્જ
-
પલ્સીસ ઇમ્પોર્ટર્સ એસોસિયેશન
-
સોલ્વન્ટ એક્સટ્રેક્ટર્સ એસોસિયેશન ઓફ ઈન્ડિયા
 વૈશ્વિક સહયોગ
 
એમસીએક્સના નવા સભ્યપદ માટે      
membershipsalesteam@mcxindia.com     6731 9286 / 6731 9268
અથવા  આપના સરળ સંપર્ક માટે અહીં ક્લિક કરો   અથવા  
કોમોડિટી વાયદાના તાજા ભાવ જાણવા માટે
MCX <space> <Commodity Name>”
લખીને 58888 ઉપર મોકલો દા.ત. “MCX GOLD” લખીને 58888 ઉપર એસએમએસ કરો
© કોપીરાઈટ 2010 | તમામ હક મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા (એમસીએક્સ)ને આધીન | સ્પષ્ટતા
સાઇટ 1024 X 768ના રિઝોલ્યુશનમાં સૌથી સારી દેખાય છે | આઇઇ 8 ના યુઝર કમ્પેટિબિલિટી વ્યૂ પસંદ કરે
આરએસએસ   
   
અમારા સંપર્કમાં રહો