હોમ    અમારા વિશે    કારકિર્દી    અમારો સંપર્ક    પ્રતિસાદ    એફએક્યુ     સાઈટમેપ    
ભાષા બદલો:  English | हिंदी | मराठी
 
MCX MARKET OPERATIONS MCX MARKET DATA Products MCX MEMBERSHIP MCX MEDIA ROOM FTKMC - KNOWLEDGE HUB SUSTAINABILITY AND INCLUSION IG & ARBITRATION INVESTOR RELATIONS DOWNLOADS
વાયદા:   MCX | 25 એપ્રિલ 2014 10:31 | એલ્યુમિનિ 28ઑગસ્ટ2014 117.40  1.29% એલ્યુમિનિ 31જુલાઈ2014 115.80  -0.26% એલ્યુમિનિ 30જૂન2014 115.20  -0.48% એલ્યુમિનિ 30મે2014 114.30  0.31% એલ્યુમિનિ 30એપ્રિલ2014 112.95  0.36% એલ્યુમિનિયમ 31જુલાઈ2014 116.00  3.20% એલ્યુમિનિયમ 30જૂન2014 115.00  0.00% એલ્યુમિનિયમ 30મે2014 114.30  0.35% એલ્યુમિનિયમ 30એપ્રિલ2014 113.00  0.40% બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઇલ 12જૂન2014 6501.00  -1.37% બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઇલ 14મે2014 6850.00  2.24% એલચી 15સપ્ટેમ્બર2014 1044.00  -0.19% એલચી 14ઑગસ્ટ2014 1038.00  -0.13% એલચી 15જુલાઈ2014 1025.00  -0.35% એલચી 14જૂન2014 1006.00  -0.26% એલચી 15મે2014 976.50  -0.38% તાંબું 29ઑગસ્ટ2014 424.50  1.37% તાંબું 30જૂન2014 421.50  1.36% તાંબું 30એપ્રિલ2014 420.70  1.72% તાંબું મિનિ 29ઑગસ્ટ2014 424.35  1.24% તાંબું મિનિ 30જૂન2014 421.50  1.37% તાંબું મિનિ 30એપ્રિલ2014 420.60  1.70% રૂ 31જુલાઈ2014 21720.00  1.07% રૂ 30જૂન2014 21490.00  0.94% રૂ 30મે2014 21200.00  0.95% રૂ 30એપ્રિલ2014 20870.00  0.92% ક્રૂડ પામ તેલ 28ઑગસ્ટ2014 542.10  -0.33% ક્રૂડ પામ તેલ 31જુલાઈ2014 563.70  0.70% ક્રૂડ પામ તેલ 30જૂન2014 564.70  0.53% ક્રૂડ પામ તેલ 31મે2014 567.90  0.62% ક્રૂડ પામ તેલ 30એપ્રિલ2014 570.30  0.67% ક્રૂડ ઓઇલ 19સપ્ટેમ્બર2014 6208.00  0.10% ક્રૂડ ઓઇલ 19ઑગસ્ટ2014 6210.00  -0.05% ક્રૂડ ઓઇલ 21જુલાઈ2014 6249.00  0.35% ક્રૂડ ઓઇલ 19જૂન2014 6260.00  0.14% ક્રૂડ ઓઇલ 19મે2014 6261.00  0.10% સોનું 3એપ્રિલ2015 29240.00  3.00% સોનું 5ફેબ્રુઆરી2015 28449.00  0.74% સોનું 5ડિસેમ્બર2014 28224.00  0.60% સોનું 3ઑક્ટોબર2014 28274.00  0.40% સોનું 5ઑગસ્ટ2014 28406.00  0.37% સોનું 5જૂન2014 28916.00  0.44% સોનું ગિની 31જુલાઈ2014 23899.00  0.10% સોનું ગિની 30જૂન2014 23998.00  0.12% સોનું ગિની 30મે2014 24028.00  0.26% સોનું ગિની 30એપ્રિલ2014 23773.00  0.23% સોનું મિનિ 4જુલાઈ2014 28820.00  0.30% સોનું મિનિ 5જૂન2014 29065.00  0.33% સોનું મિનિ 5મે2014 29870.00  0.40% સુવર્ણ પાંદડી 31જુલાઈ2014 3037.00  0.43% સુવર્ણ પાંદડી 30જૂન2014 3040.00  0.26% સુવર્ણ પાંદડી 30મે2014 3061.00  0.33% સુવર્ણ પાંદડી 30એપ્રિલ2014 3041.00  0.13% સુવર્ણ પાંદડી દિલ્હી 31જુલાઈ2014 2879.00  2.09% સુવર્ણ પાંદડી દિલ્હી 30જૂન2014 2806.00  -1.47% સુવર્ણ પાંદડી દિલ્હી 30મે2014 2883.00  1.23% સુવર્ણ પાંદડી દિલ્હી 30એપ્રિલ2014 2979.00  0.68% કપાસ 30એપ્રિલ2015 981.20  1.29% કપાસ 31માર્ચ2015 944.10  0.94% કપાસ 30એપ્રિલ2014 732.90  -0.27% કપાસ ખોળ 31જુલાઈ2014 1600.00  -0.44% કપાસ ખોળ 30જૂન2014 1560.00  -0.73% કપાસ ખોળ 31મે2014 1593.00  2.77% કપાસ ખોળ 30એપ્રિલ2014 1552.00  -3.00% સીસું 31જુલાઈ2014 129.80  0.23% સીસું 30જૂન2014 132.95  0.42% સીસું 30મે2014 132.65  0.45% સીસું 30એપ્રિલ2014 131.40  0.42% સીસું મિનિ 28ઑગસ્ટ2014 135.10  2.85% સીસું મિનિ 31જુલાઈ2014 133.95  0.71% સીસું મિનિ 30જૂન2014 133.80  0.49% સીસું મિનિ 30મે2014 132.65  0.45% સીસું મિનિ 30એપ્રિલ2014 131.45  0.50% મેન્થા તેલ 28ઑગસ્ટ2014 866.50  -0.05% મેન્થા તેલ 31જુલાઈ2014 861.50  -0.20% મેન્થા તેલ 30જૂન2014 854.80  -0.14% મેન્થા તેલ 31મે2014 844.50  -0.14% મેન્થા તેલ 30એપ્રિલ2014 832.00  -0.16% નેચરલ ગેસ 25જૂન2014 293.40  -1.11% નેચરલ ગેસ 27મે2014 290.50  -1.12% નેચરલ ગેસ 25એપ્રિલ2014 287.90  -1.10% નિકલ 28ઑગસ્ટ2014 1070.00  0.28% નિકલ 31જુલાઈ2014 1139.10  1.97% નિકલ 30જૂન2014 1131.20  -0.36% નિકલ 30મે2014 1126.20  -0.57% નિકલ 30એપ્રિલ2014 1119.20  -0.57% નિકલ મિનિ 28ઑગસ્ટ2014 1131.90  2.54% નિકલ મિનિ 31જુલાઈ2014 1134.00  -0.06% નિકલ મિનિ 30જૂન2014 1131.30  -0.41% નિકલ મિનિ 30મે2014 1126.30  -0.54% નિકલ મિનિ 30એપ્રિલ2014 1119.30  -0.56% બટેટાં 30સપ્ટેમ્બર2014 1642.00  0.71% બટેટાં 28ઑગસ્ટ2014 1610.00  1.05% બટેટાં 31જુલાઈ2014 1566.30  1.23% બટેટાં 30જૂન2014 1523.10  1.12% બટેટાં 30મે2014 1437.00  0.74% બટેટાં 30એપ્રિલ2014 1313.00  -0.59% ચાંદી 5ડિસેમ્બર2014 44911.00  0.82% ચાંદી 5સપ્ટેમ્બર2014 44248.00  0.43% ચાંદી 5જુલાઈ2014 43350.00  0.41% ચાંદી 5મે2014 42666.00  0.43% ચાંદી1000 30એપ્રિલ2014 43400.00  0.07% ચાંદી મિનિ 28નવેમ્બર2014 45347.00  0.66% ચાંદી મિનિ 29ઑગસ્ટ2014 44255.00  0.42% ચાંદી મિનિ 30જૂન2014 43409.00  0.45% ચાંદી મિનિ 30એપ્રિલ2014 42681.00  0.43% ચાંદી માઇક્રો 28નવેમ્બર2014 45385.00  0.04% ચાંદી માઇક્રો 29ઑગસ્ટ2014 44286.00  0.50% ચાંદી માઇક્રો 30જૂન2014 43408.00  0.43% ચાંદી માઇક્રો 30એપ્રિલ2014 42688.00  0.45% જસત 31જુલાઈ2014 126.20  2.35% જસત 30જૂન2014 127.80  -0.12% જસત 30મે2014 127.15  0.55% જસત 30એપ્રિલ2014 126.15  0.60% જસત મિનિ 28ઑગસ્ટ2014 129.50  3.60% જસત મિનિ 31જુલાઈ2014 128.75  3.00% જસત મિનિ 30જૂન2014 127.95  -0.39% જસત મિનિ 30મે2014 127.15  0.51% જસત મિનિ 30એપ્રિલ2014 126.15  0.60%
*હાજર:   25 એપ્રિલ 2014 10:3 | બ્રેન્ટ ક્રૂડ 1 બેરલ મુંબઈ 6738.00 તાંબું 1 કિલો મુંબઈ 420.10 તાંબું મિનિ 1 કિલો મુંબઈ 420.10 ક્રૂડ ઓઇલ 1 બેરલ મુંબઈ 6225.00 નેચરલ ગેસ 1 એમએમબીટીયુ હઝીરા 287.30
 
બજારનો અહેવાલ
  22/04/2014 - ચાંદીના નવા 11 કોન્ટ્રેક્ટ્સ કામકાજ માટે ઉપલબ્ધ
વધુ  
 બજારની હિલચાલ
કોમોડિટી વિશ્વના સમાચાર
માર્જિન મની વસૂલવામાં ચૂક કરનારા સદસ્યો પર દંડ લદાશે
રૂના વૈશ્વિક ઉત્પાદનમાં ઘટાડાનું અને વપરાશ વધવાનું વલણ
વધુ  
વાયદા   હાજર  
 
એમસીએક્સ કોમડેક્સ 4119.04 (0.00%)
એમસીએક્સ મેટલ 4785.68 (0.00%)
એમસીએક્સ એનર્જી 4391.11 (0.00%)
એમસીએક્સ એગ્રિ 3156.02 (0.00%)
 
*હાજર ભાવ વિશે ખુલાસો
ચાર્ટ્સ  
સીમાચિહ્નો
વૈશ્વિક સ્તરે એમસીએક્સનું સ્થાન
-
સોનું અને ચાંદીમાં પ્રથમ ક્રમાંક
-
નેચરલ ગેસમાં બીજો ક્રમાંક
-
ક્રૂડ ઓઇલમાં ત્રીજો ક્રમાંક
 
સ્રોતઃ એક્સચેન્જોની વેબસાઇટ્સ પર પ્રકાશિત વર્ષ 2011ના આંકડા તથા એફઆઇએના આંકડા
એમસીએક્સમાં વૈશ્વિક બજારો સાથેનો ભાવનો સહસંબંધ 95% કરતાં વધારે પ્રમાણમાં હોઈ અહીં ભારતીય કોર્પોરેટ સેક્ટર, એસએમઈ તથા એમએસએમઈને કોમોડિટીની ભાવચંચળતા સામે હેજિંગ કરવાની તક મળી છે.
 વૈશ્વિક સહયોગ
 સ્થાનિક સહયોગ
સોલ્વન્ટ એક્સટ્રેક્ટર્સ એસોસિયેશન
ઓફ ઈન્ડિયા
બોમ્બે મેટલ એક્સચેન્જ
પલ્સીસ ઇમ્પોર્ટર્સ એસોસિયેશન
એમસીએક્સના નવા સભ્યપદ માટે      
membershipsalesteam@mcxindia.com     6731 9286 / 6731 9268
અથવા  આપના સરળ સંપર્ક માટે અહીં ક્લિક કરો   અથવા  
કોમોડિટી વાયદાના તાજા ભાવ જાણવા માટે
MCX <space> <Commodity Name>”
લખીને 58888 ઉપર મોકલો દા.ત. “MCX GOLD” લખીને 58888 ઉપર એસએમએસ કરો
© કોપીરાઈટ 2010 | તમામ હક મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા (એમસીએક્સ)ને આધીન | સ્પષ્ટતા
સાઇટ 1024 X 768ના રિઝોલ્યુશનમાં સૌથી સારી દેખાય છે | આઇઇ 8 ના યુઝર કમ્પેટિબિલિટી વ્યૂ પસંદ કરે
આરએસએસ   
   
અમારા સંપર્કમાં રહો