હોમ    અમારા વિશે    સમાચાર કક્ષ    કારકિર્દી    અમારો સંપર્ક    એફએક્યુ    ડાઉનલોડ    સાઈટમેપ    
ભાષા બદલો:  English | हिंदी | मराठी
 
MARKET OPERATIONS MARKET DATA PRODUCTS MEMBERSHIP RISK MANAGEMENT TRAINING KNOWLEDGE HUB CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IG & ARBITRATION INVESTOR RELATIONS
વાયદા:   MCX | 20 ઑક્ટોબર 2014 23:30 | એલ્યુમિનિ 27ફેબ્રુઆરી2015 122.45  0.08% એલ્યુમિનિ 30જાન્યુઆરી2015 122.20  0.62% એલ્યુમિનિ 31ડિસેમ્બર2014 121.90  0.16% એલ્યુમિનિ 28નવેમ્બર2014 121.25  0.25% એલ્યુમિનિ 31ઑક્ટોબર2014 120.40  0.17% એલ્યુમિનિયમ 31ડિસેમ્બર2014 122.05  0.29% એલ્યુમિનિયમ 28નવેમ્બર2014 121.35  0.33% એલ્યુમિનિયમ 31ઑક્ટોબર2014 120.40  0.17% એલચી 13માર્ચ2015 890.80  2.39% એલચી 13ફેબ્રુઆરી2015 870.00  2.21% એલચી 15જાન્યુઆરી2015 854.80  1.81% એલચી 15ડિસેમ્બર2014 844.90  1.71% એલચી 14નવેમ્બર2014 846.80  2.79% તાંબું 30એપ્રિલ2015 416.50  -0.87% તાંબું 27ફેબ્રુઆરી2015 412.60  -0.67% તાંબું 28નવેમ્બર2014 406.90  -0.57% તાંબું મિનિ 30એપ્રિલ2015 417.90  -0.02% તાંબું મિનિ 27ફેબ્રુઆરી2015 412.70  -0.61% તાંબું મિનિ 28નવેમ્બર2014 406.70  -0.62% રૂ 31ડિસેમ્બર2014 15630.00  -1.70% રૂ 28નવેમ્બર2014 15590.00  -1.95% રૂ 31ઑક્ટોબર2014 16050.00  -1.23% ક્રૂડ પામ તેલ 27ફેબ્રુઆરી2015 460.10  0.09% ક્રૂડ પામ તેલ 30જાન્યુઆરી2015 454.00  -0.70% ક્રૂડ પામ તેલ 31ડિસેમ્બર2014 447.40  -0.89% ક્રૂડ પામ તેલ 28નવેમ્બર2014 440.70  -1.25% ક્રૂડ પામ તેલ 31ઑક્ટોબર2014 438.90  -1.28% ક્રૂડ ઓઇલ 19માર્ચ2015 5080.00  -2.16% ક્રૂડ ઓઇલ 19ફેબ્રુઆરી2015 5149.00  -0.64% ક્રૂડ ઓઇલ 16જાન્યુઆરી2015 5065.00  -1.23% ક્રૂડ ઓઇલ 18ડિસેમ્બર2014 5056.00  -0.78% ક્રૂડ ઓઇલ 19નવેમ્બર2014 5048.00  -0.73% સોનું 3એપ્રિલ2015 29240.00  3.00% સોનું 5ફેબ્રુઆરી2015 27564.00  0.47% સોનું 5ડિસેમ્બર2014 27407.00  0.55% સોનું ગિની 30જાન્યુઆરી2015 22051.00  0.37% સોનું ગિની 31ડિસેમ્બર2014 22100.00  0.32% સોનું ગિની 28નવેમ્બર2014 22001.00  0.32% સોનું ગિની 31ઑક્ટોબર2014 21840.00  0.30% સોનું મિનિ 5જાન્યુઆરી2015 27567.00  0.61% સોનું મિનિ 5ડિસેમ્બર2014 27450.00  0.63% સોનું મિનિ 5નવેમ્બર2014 27310.00  0.59% સુવર્ણ પાંદડી 30જાન્યુઆરી2015 2781.00  0.32% સુવર્ણ પાંદડી 31ડિસેમ્બર2014 2770.00  0.40% સુવર્ણ પાંદડી 28નવેમ્બર2014 2760.00  0.33% સુવર્ણ પાંદડી 31ઑક્ટોબર2014 2727.00  0.26% સુવર્ણ પાંદડી દિલ્હી 31ડિસેમ્બર2014 2799.00  0.00% સુવર્ણ પાંદડી દિલ્હી 28નવેમ્બર2014 2762.00  0.77% સુવર્ણ પાંદડી દિલ્હી 31ઑક્ટોબર2014 2810.00  0.32% કપાસ 30એપ્રિલ2015 784.00  -2.37% કપાસ 31માર્ચ2015 775.00  -2.52% સીસું 30જાન્યુઆરી2015 128.55  -2.83% સીસું 31ડિસેમ્બર2014 126.15  1.77% સીસું 28નવેમ્બર2014 123.80  -1.12% સીસું 31ઑક્ટોબર2014 122.65  -1.25% સીસું મિનિ 27ફેબ્રુઆરી2015 126.65  -1.05% સીસું મિનિ 31ડિસેમ્બર2014 125.00  -0.44% સીસું મિનિ 28નવેમ્બર2014 123.80  -1.20% સીસું મિનિ 31ઑક્ટોબર2014 122.70  -1.21% મેન્થા તેલ 30જાન્યુઆરી2015 705.80  -0.18% મેન્થા તેલ 31ડિસેમ્બર2014 694.50  -0.07% મેન્થા તેલ 28નવેમ્બર2014 685.00  0.16% મેન્થા તેલ 31ઑક્ટોબર2014 676.00  0.22% નેચરલ ગેસ 26ડિસેમ્બર2014 240.00  -2.32% નેચરલ ગેસ 24નવેમ્બર2014 232.80  -2.35% નેચરલ ગેસ 28ઑક્ટોબર2014 225.30  -2.43% નિકલ 27ફેબ્રુઆરી2015 993.40  0.61% નિકલ 30જાન્યુઆરી2015 1064.00  3.96% નિકલ 31ડિસેમ્બર2014 953.80  -2.55% નિકલ 28નવેમ્બર2014 942.40  -2.64% નિકલ 31ઑક્ટોબર2014 933.40  -2.85% નિકલ મિનિ 27ફેબ્રુઆરી2015 1051.00  1.55% નિકલ મિનિ 30જાન્યુઆરી2015 960.00  -1.55% નિકલ મિનિ 31ડિસેમ્બર2014 950.60  -2.98% નિકલ મિનિ 28નવેમ્બર2014 942.50  -2.69% નિકલ મિનિ 31ઑક્ટોબર2014 934.00  -2.81% ચાંદી 4સપ્ટેમ્બર2015 41095.00  0.00% ચાંદી 5મે2015 39400.00  1.07% ચાંદી 5માર્ચ2015 39261.00  0.22% ચાંદી 5ડિસેમ્બર2014 38560.00  0.42% ચાંદી1000 30જાન્યુઆરી2015 42399.00  0.00% ચાંદી1000 31ડિસેમ્બર2014 38174.00  -2.11% ચાંદી1000 28નવેમ્બર2014 40290.00  1.49% ચાંદી1000 31ઑક્ટોબર2014 38700.00  0.04% ચાંદી મિનિ 30નવેમ્બર2015 40002.00  -3.39% ચાંદી મિનિ 31ઑગસ્ટ2015 41000.00  -1.44% ચાંદી મિનિ 30જૂન2015 40000.00  -1.27% ચાંદી મિનિ 30એપ્રિલ2015 39900.00  -0.75% ચાંદી મિનિ 27ફેબ્રુઆરી2015 39326.00  0.40% ચાંદી મિનિ 28નવેમ્બર2014 38584.00  0.39% ચાંદી માઇક્રો 30જૂન2015 40679.00  -0.22% ચાંદી માઇક્રો 30એપ્રિલ2015 39950.00  -0.14% ચાંદી માઇક્રો 27ફેબ્રુઆરી2015 39321.00  0.38% ચાંદી માઇક્રો 28નવેમ્બર2014 38591.00  0.40% જસત 30જાન્યુઆરી2015 144.05  0.80% જસત 31ડિસેમ્બર2014 136.30  -1.55% જસત 28નવેમ્બર2014 135.60  -2.20% જસત 31ઑક્ટોબર2014 134.85  -2.32% જસત મિનિ 27ફેબ્રુઆરી2015 138.90  -1.31% જસત મિનિ 30જાન્યુઆરી2015 137.00  -1.58% જસત મિનિ 31ડિસેમ્બર2014 136.60  -1.97% જસત મિનિ 28નવેમ્બર2014 135.50  -2.27% જસત મિનિ 31ઑક્ટોબર2014 134.85  -2.32%
*હાજર:   20 ઑક્ટોબર 2014 18:0 | બદામ 1 કિલો દિલ્હી 663.50 એલ્યુમિનિ 1 કિલો મુંબઈ 119.75 એલ્યુમિનિયમ 1 કિલો મુંબઈ 119.75 બ્રેન્ટ ક્રૂડ 1 બેરલ મુંબઈ 5309.00 એલચી 1 કિલો વંદનમેડુ 845.00 ચણા 100 કિલો દિલ્હી 2913.00 તાંબું 1 કિલો મુંબઈ 408.00 તાંબું મિનિ 1 કિલો મુંબઈ 408.00 ધાણા 100 કિલો કોટા 10938.00 રૂ 1 ગાંસડી રાજકોટ 16010.00 ક્રૂડ પામ તેલ 10 કિલો કંડલા 441.30 ક્રૂડ ઓઇલ 1 બેરલ મુંબઈ 5099.00 સોનું 10 ગ્રામ અમદાવાદ 27246.00 સોનું ગિની 8 ગ્રામ અમદાવાદ 21885.00 સુવર્ણ પાંદડી 1 ગ્રામ મુંબઈ 2735.00 સુવર્ણ પાંદડી દિલ્હી 1 ગ્રામ દિલ્હી 2732.00 ગુવારગમ 100 કિલો જોધપુર 15326.00 ગુવારસીડ 100 કિલો જોધપુર 5409.00 શણ 100 કિલો કોલકાતા 2925.00 કપાસ ખોળ 100 કિલો રાજકોટ 1436.50 સીસું 1 કિલો મુંબઈ 123.30 સીસું મિનિ 1 કિલો મુંબઈ 123.30 મકાઈ 100 કિલો નિઝામાબાદ 1155.50 મેન્થા તેલ 1 કિલો ચંદૌશી 759.00 નેચરલ ગેસ 1 એમએમબીટીયુ હઝીરા 232.00 નિકલ 1 કિલો મુંબઈ 938.50 નિકલ મિનિ 1 કિલો મુંબઈ 938.50 રિફાઈન્ડ સોયાતેલ 10 કિલો ઈન્દોર 628.45 ચાંદી 1 કિલો અમદાવાદ 37728.00 ચાંદી1000 1 કિલો દિલ્હી 38519.00 ચાંદી માઇક્રો 1 કિલો અમદાવાદ 37728.00 સોયાબીન 100 કિલો ઈન્દોર 2985.00 ખાંડ એસ 30 100 કિલો કોલ્હાપુર 2842.00 ખાંડ-એમ દિલ્હી 100 કિલો દિલ્હી 3163.00 ખાંડ એમ કોલ્હાપુર 100 કિલો કોલ્હાપુર 2988.00 ટિન 1 કિલો મુંબઈ 1188.75 ઘઉં 100 કિલો દિલ્હી 1620.00 જસત 1 કિલો મુંબઈ 136.20 જસત મિનિ 1 કિલો મુંબઈ 136.20
 
બજારનો અહેવાલ
 17/10/2014 - સાપ્તાહિકઃ સોના-ચાંદીમાં તેજીનો માહોલ
વધુ  
 બજારની હિલચાલ
કોમોડિટી વિશ્વના સમાચાર
ભારતની કપાસની નિકાસ આ વર્ષે 35% ઘટી શકેઃ યુએસડીએ
કપાસનું વાવેતર ગુજરાતમાં અડધું
વધુ  
વાયદા   હાજર  
 
એમસીએક્સ કોમડેક્સ 3597.32 (0.00%)
એમસીએક્સ મેટલ 4476.33 (0.00%)
એમસીએક્સ એનર્જી 3550.72 (0.00%)
એમસીએક્સ એગ્રિ 2731.11 (0.00%)
 
*હાજર ભાવ વિશે ખુલાસો
ચાર્ટ્સ  
સીમાચિહ્નો
MCX ભારતનું
-
બજારહિસ્સાની દૃષ્ટિએ સૌથી મોટું કોમોડિટી વાયદાનું એક્સચેન્જ
-
પ્રથમ લિસ્ટેડ એક્સચેન્જ
 સ્થાનિક સહયોગ
-
બોમ્બે મેટલ એક્સચેન્જ
-
પલ્સીસ ઇમ્પોર્ટર્સ એસોસિયેશન
-
સોલ્વન્ટ એક્સટ્રેક્ટર્સ એસોસિયેશન ઓફ ઈન્ડિયા
 વૈશ્વિક સહયોગ
 
એમસીએક્સના નવા સભ્યપદ માટે      
membershipsalesteam@mcxindia.com     6731 9286 / 6731 9268
અથવા  આપના સરળ સંપર્ક માટે અહીં ક્લિક કરો   અથવા  
કોમોડિટી વાયદાના તાજા ભાવ જાણવા માટે
MCX <space> <Commodity Name>”
લખીને 58888 ઉપર મોકલો દા.ત. “MCX GOLD” લખીને 58888 ઉપર એસએમએસ કરો
© કોપીરાઈટ 2010 | તમામ હક મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા (એમસીએક્સ)ને આધીન | સ્પષ્ટતા
સાઇટ 1024 X 768ના રિઝોલ્યુશનમાં સૌથી સારી દેખાય છે | આઇઇ 8 ના યુઝર કમ્પેટિબિલિટી વ્યૂ પસંદ કરે
આરએસએસ   
   
અમારા સંપર્કમાં રહો