હોમ    અમારા વિશે    સમાચાર કક્ષ    કારકિર્દી    અમારો સંપર્ક    એફએક્યુ    ડાઉનલોડ    સાઈટમેપ    
ભાષા બદલો:  English | हिंदी | मराठी
 
MARKET OPERATIONS MARKET DATA PRODUCTS MEMBERSHIP RISK MANAGEMENT TRAINING KNOWLEDGE HUB CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IG & ARBITRATION INVESTOR RELATIONS
વાયદા:   MCX | 3 જુલાઈ 2015 23:29 | એલ્યુમિનિ 30નવેમ્બર2015 114.00  1.47% એલ્યુમિનિ 30ઑક્ટોબર2015 111.40  1.04% એલ્યુમિનિ 30સપ્ટેમ્બર2015 110.35  -0.36% એલ્યુમિનિ 31ઑગસ્ટ2015 109.05  -0.64% એલ્યુમિનિ 31જુલાઈ2015 107.50  -0.74% એલ્યુમિનિયમ 31ઑગસ્ટ2015 109.05  -0.64% એલ્યુમિનિયમ 31જુલાઈ2015 107.45  -0.78% એલચી 13નવેમ્બર2015 810.00  0.61% એલચી 15ઑક્ટોબર2015 807.00  0.04% એલચી 15સપ્ટેમ્બર2015 806.00  0.36% એલચી 14ઑગસ્ટ2015 822.50  0.30% એલચી 15જુલાઈ2015 826.00  -0.11% તાંબું 29ફેબ્રુઆરી2016 383.85  1.39% તાંબું 30નવેમ્બર2015 376.45  -0.70% તાંબું 31ઑગસ્ટ2015 369.80  -0.68% તાંબું મિનિ 29ફેબ્રુઆરી2016 382.60  -0.84% તાંબું મિનિ 30નવેમ્બર2015 376.60  -0.65% તાંબું મિનિ 31ઑગસ્ટ2015 370.00  -0.63% રૂ 31ડિસેમ્બર2015 16530.00  -0.48% રૂ 30નવેમ્બર2015 16550.00  0.61% રૂ 30ઑક્ટોબર2015 16800.00  -0.65% રૂ 31જુલાઈ2015 16140.00  -0.43% ક્રૂડ પામ તેલ 30ઑક્ટોબર2015 447.30  -0.16% ક્રૂડ પામ તેલ 30સપ્ટેમ્બર2015 447.10  0.11% ક્રૂડ પામ તેલ 31ઑગસ્ટ2015 447.00  0.11% ક્રૂડ પામ તેલ 31જુલાઈ2015 447.10  0.09% ક્રૂડ ઓઇલ 18ડિસેમ્બર2015 3800.00  -2.19% ક્રૂડ ઓઇલ 19નવેમ્બર2015 3722.00  -3.05% ક્રૂડ ઓઇલ 19ઑક્ટોબર2015 3654.00  -3.87% ક્રૂડ ઓઇલ 21સપ્ટેમ્બર2015 3613.00  -3.21% ક્રૂડ ઓઇલ 19ઑગસ્ટ2015 3568.00  -3.18% ક્રૂડ ઓઇલ 20જુલાઈ2015 3520.00  -3.32% ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 18ડિસેમ્બર2015 3792.00  -4.00% ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 19નવેમ્બર2015 3712.00  -3.73% ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 19ઑક્ટોબર2015 3652.00  -3.51% ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 21સપ્ટેમ્બર2015 3611.00  -3.19% ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 19ઑગસ્ટ2015 3568.00  -3.20% ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 20જુલાઈ2015 3522.00  -3.27% સોનું 3જૂન2016 28188.00  -0.19% સોનું 5એપ્રિલ2016 27977.00  0.17% સોનું 5ફેબ્રુઆરી2016 27203.00  -0.01% સોનું 4ડિસેમ્બર2015 26749.00  0.28% સોનું 5ઑક્ટોબર2015 26563.00  0.48% સોનું 5ઑગસ્ટ2015 26338.00  0.55% સોનું ગિની 30ઑક્ટોબર2015 21492.00  -0.73% સોનું ગિની 30સપ્ટેમ્બર2015 21435.00  0.20% સોનું ગિની 31ઑગસ્ટ2015 21340.00  0.31% સોનું ગિની 31જુલાઈ2015 21230.00  0.32% સોનું મિનિ 4સપ્ટેમ્બર2015 26480.00  0.51% સોનું મિનિ 5ઑગસ્ટ2015 26342.00  0.52% સુવર્ણ પાંદડી 30ઑક્ટોબર2015 2680.00  0.11% સુવર્ણ પાંદડી 30સપ્ટેમ્બર2015 2672.00  0.38% સુવર્ણ પાંદડી 31ઑગસ્ટ2015 2658.00  0.49% સુવર્ણ પાંદડી 31જુલાઈ2015 2638.00  0.38% સુવર્ણ પાંદડી દિલ્હી 31જુલાઈ2015 2750.00  -0.04% કપાસ 29એપ્રિલ2016 918.00  0.93% કપાસ 31માર્ચ2016 940.00  3.75% સીસું 30સપ્ટેમ્બર2015 114.55  -0.52% સીસું 31ઑગસ્ટ2015 113.15  -0.88% સીસું 31જુલાઈ2015 112.20  -0.75% સીસું મિનિ 30નવેમ્બર2015 117.70  1.47% સીસું મિનિ 30ઑક્ટોબર2015 116.00  -0.22% સીસું મિનિ 30સપ્ટેમ્બર2015 114.50  -0.87% સીસું મિનિ 31ઑગસ્ટ2015 113.10  -0.88% સીસું મિનિ 31જુલાઈ2015 112.15  -0.80% મેન્થા તેલ 30ઑક્ટોબર2015 1110.00  0.83% મેન્થા તેલ 30સપ્ટેમ્બર2015 1091.00  0.16% મેન્થા તેલ 31ઑગસ્ટ2015 1076.10  0.20% મેન્થા તેલ 31જુલાઈ2015 1061.00  0.30% નેચરલ ગેસ 25સપ્ટેમ્બર2015 180.90  -3.21% નેચરલ ગેસ 26ઑગસ્ટ2015 178.40  -2.57% નેચરલ ગેસ 28જુલાઈ2015 176.30  -2.70% નિકલ 30નવેમ્બર2015 797.40  -1.24% નિકલ 30ઑક્ટોબર2015 787.40  0.87% નિકલ 30સપ્ટેમ્બર2015 779.40  -1.69% નિકલ 31ઑગસ્ટ2015 768.90  -1.85% નિકલ 31જુલાઈ2015 761.50  -1.75% નિકલ મિનિ 30નવેમ્બર2015 800.00  3.88% નિકલ મિનિ 30ઑક્ટોબર2015 791.00  -0.50% નિકલ મિનિ 30સપ્ટેમ્બર2015 776.20  -1.62% નિકલ મિનિ 31ઑગસ્ટ2015 768.60  -1.78% નિકલ મિનિ 31જુલાઈ2015 760.50  -1.87% ચાંદી 5મે2016 38559.00  1.44% ચાંદી 4માર્ચ2016 37671.00  0.36% ચાંદી 4ડિસેમ્બર2015 36889.00  0.71% ચાંદી 4સપ્ટેમ્બર2015 36158.00  0.79% ચાંદી મિનિ 29એપ્રિલ2016 38574.00  0.32% ચાંદી મિનિ 29ફેબ્રુઆરી2016 37594.00  0.05% ચાંદી મિનિ 30નવેમ્બર2015 36924.00  0.74% ચાંદી મિનિ 31ઑગસ્ટ2015 36189.00  0.81% ચાંદી માઇક્રો 29ફેબ્રુઆરી2016 37800.00  0.80% ચાંદી માઇક્રો 30નવેમ્બર2015 36943.00  0.78% ચાંદી માઇક્રો 31ઑગસ્ટ2015 36174.00  0.77% જસત 30સપ્ટેમ્બર2015 130.65  0.38% જસત 31ઑગસ્ટ2015 129.30  -0.08% જસત 31જુલાઈ2015 128.50  -0.08% જસત મિનિ 30નવેમ્બર2015 133.00  2.70% જસત મિનિ 30ઑક્ટોબર2015 131.65  1.86% જસત મિનિ 30સપ્ટેમ્બર2015 129.55  -1.60% જસત મિનિ 31ઑગસ્ટ2015 129.35  -0.08% જસત મિનિ 31જુલાઈ2015 128.60  -0.04%
*હાજર:   3 જુલાઈ 2015 17:48 | બદામ 1 કિલો દિલ્હી 742.50 એલ્યુમિનિ 1 કિલો મુંબઈ 106.80 એલ્યુમિનિયમ 1 કિલો મુંબઈ 106.80 બ્રેન્ટ ક્રૂડ 1 બેરલ મુંબઈ 3946.00 એલચી 1 કિલો વંદનમેડુ 811.70 ચણા 100 કિલો દિલ્હી 4375.00 તાંબું 1 કિલો મુંબઈ 368.75 તાંબું મિનિ 1 કિલો મુંબઈ 368.75 ધાણા 100 કિલો કોટા 11875.00 રૂ 1 ગાંસડી રાજકોટ 16440.00 ક્રૂડ પામ તેલ 10 કિલો કંડલા 446.10 ક્રૂડ ઓઇલ 1 બેરલ મુંબઈ 3619.00 ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 1 બેરલ મુંબઈ 3619.00 સોનું 10 ગ્રામ અમદાવાદ 26148.00 સોનું ગિની 8 ગ્રામ અમદાવાદ 21002.00 સુવર્ણ પાંદડી 1 ગ્રામ મુંબઈ 2627.00 સુવર્ણ પાંદડી દિલ્હી 1 ગ્રામ દિલ્હી 2619.00 ગુવારગમ 100 કિલો જોધપુર 10698.00 ગુવારસીડ 100 કિલો જોધપુર 4650.00 શણ 100 કિલો કોલકાતા 4259.50 કપાસ ખોળ 100 કિલો રાજકોટ 1869.00 સીસું 1 કિલો મુંબઈ 113.30 સીસું મિનિ 1 કિલો મુંબઈ 113.30 મકાઈ 100 કિલો નિઝામાબાદ 1275.00 મેન્થા તેલ 1 કિલો ચંદૌશી 1136.70 નેચરલ ગેસ 1 એમએમબીટીયુ હઝીરા 179.40 નિકલ 1 કિલો મુંબઈ 763.80 નિકલ મિનિ 1 કિલો મુંબઈ 763.80 રિફાઈન્ડ સોયાતેલ 10 કિલો ઈન્દોર 631.05 ચાંદી 1 કિલો અમદાવાદ 35591.00 ચાંદી1000 1 કિલો દિલ્હી 35551.00 ચાંદી માઇક્રો 1 કિલો અમદાવાદ 35591.00 સોયાબીન 100 કિલો ઈન્દોર 3590.00 ખાંડ-એમ દિલ્હી 100 કિલો દિલ્હી 2475.00 ખાંડ એમ કોલ્હાપુર 100 કિલો કોલ્હાપુર 2150.00 ખાંડ એસ 30 કોલ્હાપુર 100 કિલો કોલ્હાપુર 2045.00 ટિન 1 કિલો મુંબઈ 879.75 ઘઉં 100 કિલો દિલ્હી 1535.00 જસત 1 કિલો મુંબઈ 127.60 જસત મિનિ 1 કિલો મુંબઈ 127.60
 
બજારનો અહેવાલ
 25/06/2015 - કીમતી અને બિનલોહ ધાતુઓના વાયદા ઢીલા
વધુ  
 બજારની હિલચાલ
કોમોડિટી વિશ્વના સમાચાર
કોમોડિટી વાયદા પર પ્રતિબંધ નહીં મુકાય
કોમોડિટી ફ્યુચર્સ સામે નિયમનકારી અવરોધ દૂર કરાયા
વધુ  
વાયદા   હાજર  
 
એમસીએક્સ કોમડેક્સ 3213.73 (0.00%)
એમસીએક્સ મેટલ 4168.43 (0.00%)
એમસીએક્સ એનર્જી 2552.50 (0.00%)
એમસીએક્સ એગ્રિ 3340.26 (0.00%)
 
*હાજર ભાવ વિશે ખુલાસો
ચાર્ટ્સ  
સીમાચિહ્નો
MCX ભારતનું
-
બજારહિસ્સાની દૃષ્ટિએ સૌથી મોટું કોમોડિટી વાયદાનું એક્સચેન્જ
-
પ્રથમ લિસ્ટેડ એક્સચેન્જ
 સ્થાનિક સહયોગ
-
બોમ્બે મેટલ એક્સચેન્જ
-
પલ્સીસ ઇમ્પોર્ટર્સ એસોસિયેશન
-
સોલ્વન્ટ એક્સટ્રેક્ટર્સ એસોસિયેશન ઓફ ઈન્ડિયા
 વૈશ્વિક સહયોગ
 
એમસીએક્સના નવા સભ્યપદ માટે
membershipsalesteam@mcxindia.com     6731 9286 / 6731 9268   અથવા   આપના સરળ સંપર્ક માટે અહીં ક્લિક કરો   અથવા  
© કોપીરાઈટ 2010 | તમામ હક મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા (એમસીએક્સ)ને આધીન | સ્પષ્ટતા
સાઇટ 1024 X 768ના રિઝોલ્યુશનમાં સૌથી સારી દેખાય છે | આઇઇ 8 ના યુઝર કમ્પેટિબિલિટી વ્યૂ પસંદ કરે
આરએસએસ   
   
અમારા સંપર્કમાં રહો