હોમ    અમારા વિશે    સમાચાર કક્ષ    કારકિર્દી    અમારો સંપર્ક    એફએક્યુ    ડાઉનલોડ    સાઈટમેપ    
ભાષા બદલો:  English | हिंदी | मराठी
 
MARKET OPERATIONS MARKET DATA PRODUCTS MEMBERSHIP RISK MANAGEMENT TRAINING KNOWLEDGE HUB CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IG & ARBITRATION INVESTOR RELATIONS
વાયદા:   MCX | 31 ઑક્ટોબર 2014 21:25 | એલ્યુમિનિ 27ફેબ્રુઆરી2015 127.00  2.79% એલ્યુમિનિ 30જાન્યુઆરી2015 127.60  1.92% એલ્યુમિનિ 31ડિસેમ્બર2014 126.90  0.55% એલ્યુમિનિ 28નવેમ્બર2014 127.30  1.03% એલ્યુમિનિ 31ઑક્ટોબર2014 126.35  0.52% એલ્યુમિનિયમ 31ડિસેમ્બર2014 126.95  0.55% એલ્યુમિનિયમ 28નવેમ્બર2014 127.25  0.95% એલ્યુમિનિયમ 31ઑક્ટોબર2014 126.30  0.48% એલચી 13માર્ચ2015 890.80  2.39% એલચી 13ફેબ્રુઆરી2015 897.10  2.04% એલચી 15જાન્યુઆરી2015 882.00  1.98% એલચી 15ડિસેમ્બર2014 877.50  1.86% એલચી 14નવેમ્બર2014 886.00  1.57% તાંબું 30એપ્રિલ2015 424.20  -0.33% તાંબું 27ફેબ્રુઆરી2015 420.10  -0.56% તાંબું 28નવેમ્બર2014 414.85  -0.49% તાંબું મિનિ 30એપ્રિલ2015 424.00  -0.13% તાંબું મિનિ 27ફેબ્રુઆરી2015 420.30  -0.51% તાંબું મિનિ 28નવેમ્બર2014 414.95  -0.48% રૂ 31માર્ચ2015 16070.00  -1.35% રૂ 27ફેબ્રુઆરી2015 15970.00  -1.42% રૂ 30જાન્યુઆરી2015 15850.00  -1.55% રૂ 31ડિસેમ્બર2014 15750.00  -1.07% રૂ 28નવેમ્બર2014 15770.00  -1.19% રૂ 31ઑક્ટોબર2014 16590.00  2.28% ક્રૂડ પામ તેલ 27ફેબ્રુઆરી2015 478.70  0.74% ક્રૂડ પામ તેલ 30જાન્યુઆરી2015 474.20  0.59% ક્રૂડ પામ તેલ 31ડિસેમ્બર2014 469.20  0.56% ક્રૂડ પામ તેલ 28નવેમ્બર2014 463.60  0.61% ક્રૂડ પામ તેલ 31ઑક્ટોબર2014 456.60  0.33% ક્રૂડ ઓઇલ 20એપ્રિલ2015 5150.00  0.74% ક્રૂડ ઓઇલ 19માર્ચ2015 5000.00  -2.67% ક્રૂડ ઓઇલ 19ફેબ્રુઆરી2015 5000.00  -2.13% ક્રૂડ ઓઇલ 16જાન્યુઆરી2015 4992.00  -1.48% ક્રૂડ ઓઇલ 18ડિસેમ્બર2014 4962.00  -1.51% ક્રૂડ ઓઇલ 19નવેમ્બર2014 4941.00  -1.51% સોનું 5જૂન2015 27284.00  0.06% સોનું 3એપ્રિલ2015 29240.00  3.00% સોનું 5ફેબ્રુઆરી2015 26140.00  -2.48% સોનું 5ડિસેમ્બર2014 25960.00  -2.42% સોનું ગિની 30જાન્યુઆરી2015 21115.00  -2.97% સોનું ગિની 31ડિસેમ્બર2014 20950.00  -2.43% સોનું ગિની 28નવેમ્બર2014 20724.00  -2.51% સોનું ગિની 31ઑક્ટોબર2014 20590.00  -2.17% સોનું મિનિ 5જાન્યુઆરી2015 26129.00  -2.33% સોનું મિનિ 5ડિસેમ્બર2014 25960.00  -2.40% સોનું મિનિ 5નવેમ્બર2014 25770.00  -2.30% સુવર્ણ પાંદડી 30જાન્યુઆરી2015 2664.00  -2.52% સુવર્ણ પાંદડી 31ડિસેમ્બર2014 2634.00  -2.30% સુવર્ણ પાંદડી 28નવેમ્બર2014 2607.00  -2.29% સુવર્ણ પાંદડી 31ઑક્ટોબર2014 2578.00  -1.98% સુવર્ણ પાંદડી દિલ્હી 31ડિસેમ્બર2014 2716.00  -2.97% સુવર્ણ પાંદડી દિલ્હી 28નવેમ્બર2014 2697.00  -2.95% સુવર્ણ પાંદડી દિલ્હી 31ઑક્ટોબર2014 2668.00  -2.98% કપાસ 30એપ્રિલ2015 802.00  -1.15% કપાસ 31માર્ચ2015 776.30  -2.96% સીસું 30જાન્યુઆરી2015 128.55  -2.83% સીસું 31ડિસેમ્બર2014 124.90  -0.16% સીસું 28નવેમ્બર2014 124.15  0.24% સીસું 31ઑક્ટોબર2014 123.70  0.94% સીસું મિનિ 27ફેબ્રુઆરી2015 126.20  -0.36% સીસું મિનિ 30જાન્યુઆરી2015 126.00  -0.98% સીસું મિનિ 31ડિસેમ્બર2014 125.35  0.28% સીસું મિનિ 28નવેમ્બર2014 124.20  0.28% સીસું મિનિ 31ઑક્ટોબર2014 123.65  0.90% મેન્થા તેલ 30જાન્યુઆરી2015 712.00  -0.89% મેન્થા તેલ 31ડિસેમ્બર2014 699.80  -0.57% મેન્થા તેલ 28નવેમ્બર2014 687.30  -0.61% મેન્થા તેલ 31ઑક્ટોબર2014 671.00  -1.24% નેચરલ ગેસ 27જાન્યુઆરી2015 249.60  2.38% નેચરલ ગેસ 26ડિસેમ્બર2014 249.00  2.77% નેચરલ ગેસ 24નવેમ્બર2014 242.20  2.76% નિકલ 27ફેબ્રુઆરી2015 983.40  1.29% નિકલ 30જાન્યુઆરી2015 998.50  -6.16% નિકલ 31ડિસેમ્બર2014 982.50  0.44% નિકલ 28નવેમ્બર2014 976.50  0.59% નિકલ 31ઑક્ટોબર2014 971.60  0.74% નિકલ મિનિ 27ફેબ્રુઆરી2015 1007.00  2.65% નિકલ મિનિ 30જાન્યુઆરી2015 985.70  0.22% નિકલ મિનિ 31ડિસેમ્બર2014 984.50  0.66% નિકલ મિનિ 28નવેમ્બર2014 976.00  0.56% નિકલ મિનિ 31ઑક્ટોબર2014 972.10  0.80% ચાંદી 4સપ્ટેમ્બર2015 42099.00  2.44% ચાંદી 3જુલાઈ2015 38878.00  -3.99% ચાંદી 5મે2015 36923.00  -3.68% ચાંદી 5માર્ચ2015 36186.00  -2.98% ચાંદી 5ડિસેમ્બર2014 35428.00  -3.13% ચાંદી1000 30જાન્યુઆરી2015 42399.00  0.00% ચાંદી1000 31ડિસેમ્બર2014 38174.00  -2.11% ચાંદી1000 28નવેમ્બર2014 37770.00  -3.97% ચાંદી મિનિ 30નવેમ્બર2015 40503.00  -2.48% ચાંદી મિનિ 31ઑગસ્ટ2015 39512.00  -3.63% ચાંદી મિનિ 30જૂન2015 37900.00  -3.24% ચાંદી મિનિ 30એપ્રિલ2015 36801.00  -3.14% ચાંદી મિનિ 27ફેબ્રુઆરી2015 36197.00  -3.06% ચાંદી મિનિ 28નવેમ્બર2014 35455.00  -3.13% ચાંદી માઇક્રો 30જૂન2015 37750.00  -3.32% ચાંદી માઇક્રો 30એપ્રિલ2015 36799.00  -3.13% ચાંદી માઇક્રો 27ફેબ્રુઆરી2015 36210.00  -3.05% ચાંદી માઇક્રો 28નવેમ્બર2014 35469.00  -3.09% જસત 30જાન્યુઆરી2015 144.05  0.80% જસત 31ડિસેમ્બર2014 143.00  0.92% જસત 28નવેમ્બર2014 142.55  0.88% જસત 31ઑક્ટોબર2014 143.40  1.27% જસત મિનિ 27ફેબ્રુઆરી2015 142.00  0.00% જસત મિનિ 30જાન્યુઆરી2015 143.40  1.41% જસત મિનિ 31ડિસેમ્બર2014 143.05  0.95% જસત મિનિ 28નવેમ્બર2014 142.55  0.88% જસત મિનિ 31ઑક્ટોબર2014 143.40  1.24%
*હાજર:   31 ઑક્ટોબર 2014 19:37 | બદામ 1 કિલો દિલ્હી 643.75 એલ્યુમિનિ 1 કિલો મુંબઈ 126.30 એલ્યુમિનિયમ 1 કિલો મુંબઈ 126.30 બ્રેન્ટ ક્રૂડ 1 બેરલ મુંબઈ 5301.00 એલચી 1 કિલો વંદનમેડુ 837.70 ચણા 100 કિલો દિલ્હી 3147.00 તાંબું 1 કિલો મુંબઈ 415.00 તાંબું મિનિ 1 કિલો મુંબઈ 415.00 ધાણા 100 કિલો કોટા 11000.00 રૂ 1 ગાંસડી રાજકોટ 15860.00 ક્રૂડ પામ તેલ 10 કિલો કંડલા 461.50 ક્રૂડ ઓઇલ 1 બેરલ મુંબઈ 4986.00 સોનું 10 ગ્રામ અમદાવાદ 25871.00 સોનું ગિની 8 ગ્રામ અમદાવાદ 20780.00 સુવર્ણ પાંદડી 1 ગ્રામ મુંબઈ 2607.00 સુવર્ણ પાંદડી દિલ્હી 1 ગ્રામ દિલ્હી 2605.00 ગુવારગમ 100 કિલો જોધપુર 14987.00 ગુવારસીડ 100 કિલો જોધપુર 5300.00 શણ 100 કિલો કોલકાતા 3032.50 કપાસ ખોળ 100 કિલો રાજકોટ 1464.00 સીસું 1 કિલો મુંબઈ 123.70 સીસું મિનિ 1 કિલો મુંબઈ 123.70 મકાઈ 100 કિલો નિઝામાબાદ 1162.50 મેન્થા તેલ 1 કિલો ચંદૌશી 769.50 નેચરલ ગેસ 1 એમએમબીટીયુ હઝીરા 235.20 નિકલ 1 કિલો મુંબઈ 971.00 નિકલ મિનિ 1 કિલો મુંબઈ 971.00 રિફાઈન્ડ સોયાતેલ 10 કિલો ઈન્દોર 639.45 ચાંદી 1 કિલો અમદાવાદ 35608.00 ચાંદી1000 1 કિલો દિલ્હી 36142.00 ચાંદી માઇક્રો 1 કિલો અમદાવાદ 35608.00 સોયાબીન 100 કિલો ઈન્દોર 3245.00 ખાંડ એસ 30 100 કિલો કોલ્હાપુર 2823.00 ખાંડ-એમ દિલ્હી 100 કિલો દિલ્હી 3148.00 ખાંડ એમ કોલ્હાપુર 100 કિલો કોલ્હાપુર 2925.00 ટિન 1 કિલો મુંબઈ 1235.00 ઘઉં 100 કિલો દિલ્હી 1625.00 જસત 1 કિલો મુંબઈ 143.40 જસત મિનિ 1 કિલો મુંબઈ 143.40
 
બજારનો અહેવાલ
 30/10/2014 - પ્રથમ સત્રનું ટર્નઓવર વધીને રૂ.10,320 કરોડના સ્તરે
વધુ  
 બજારની હિલચાલ
કોમોડિટી વિશ્વના સમાચાર
ભારતની કપાસની નિકાસ આ વર્ષે 35% ઘટી શકેઃ યુએસડીએ
કપાસનું વાવેતર ગુજરાતમાં અડધું
વધુ  
વાયદા   હાજર  
 
એમસીએક્સ કોમડેક્સ 3566.37 (1.01%)
એમસીએક્સ મેટલ 4364.89 (2.11%)
એમસીએક્સ એનર્જી 3526.89 (0.18%)
એમસીએક્સ એગ્રિ 2840.00 (0.00%)
 
*હાજર ભાવ વિશે ખુલાસો
ચાર્ટ્સ  
સીમાચિહ્નો
MCX ભારતનું
-
બજારહિસ્સાની દૃષ્ટિએ સૌથી મોટું કોમોડિટી વાયદાનું એક્સચેન્જ
-
પ્રથમ લિસ્ટેડ એક્સચેન્જ
 સ્થાનિક સહયોગ
-
બોમ્બે મેટલ એક્સચેન્જ
-
પલ્સીસ ઇમ્પોર્ટર્સ એસોસિયેશન
-
સોલ્વન્ટ એક્સટ્રેક્ટર્સ એસોસિયેશન ઓફ ઈન્ડિયા
 વૈશ્વિક સહયોગ
 
એમસીએક્સના નવા સભ્યપદ માટે      
membershipsalesteam@mcxindia.com     6731 9286 / 6731 9268
અથવા  આપના સરળ સંપર્ક માટે અહીં ક્લિક કરો   અથવા  
કોમોડિટી વાયદાના તાજા ભાવ જાણવા માટે
MCX <space> <Commodity Name>”
લખીને 58888 ઉપર મોકલો દા.ત. “MCX GOLD” લખીને 58888 ઉપર એસએમએસ કરો
© કોપીરાઈટ 2010 | તમામ હક મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા (એમસીએક્સ)ને આધીન | સ્પષ્ટતા
સાઇટ 1024 X 768ના રિઝોલ્યુશનમાં સૌથી સારી દેખાય છે | આઇઇ 8 ના યુઝર કમ્પેટિબિલિટી વ્યૂ પસંદ કરે
આરએસએસ   
   
અમારા સંપર્કમાં રહો