હોમ    અમારા વિશે    કારકિર્દી    અમારો સંપર્ક    પ્રતિસાદ    એફએક્યુ     સાઈટમેપ    
ભાષા બદલો:  English | हिंदी | मराठी
 
MCX MARKET OPERATIONS MCX MARKET DATA Products MCX MEMBERSHIP MCX MEDIA ROOM FTKMC - KNOWLEDGE HUB SUSTAINABILITY AND INCLUSION IG & ARBITRATION INVESTOR RELATIONS DOWNLOADS
વાયદા:   MCX | 17 એપ્રિલ 2014 23:30 | એલ્યુમિનિ 31જુલાઈ2014 114.25  -0.13% એલ્યુમિનિ 30જૂન2014 113.15  -0.53% એલ્યુમિનિ 30મે2014 112.35  -0.31% એલ્યુમિનિ 30એપ્રિલ2014 111.00  -0.31% એલ્યુમિનિયમ 31જુલાઈ2014 116.00  3.20% એલ્યુમિનિયમ 30જૂન2014 113.40  0.09% એલ્યુમિનિયમ 30મે2014 112.25  -0.36% એલ્યુમિનિયમ 30એપ્રિલ2014 111.05  -0.27% બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઇલ 12જૂન2014 6501.00  -1.37% બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઇલ 14મે2014 6850.00  2.24% એલચી 15સપ્ટેમ્બર2014 995.30  -0.03% એલચી 14ઑગસ્ટ2014 978.50  -0.18% એલચી 15જુલાઈ2014 961.00  -0.18% એલચી 14જૂન2014 940.30  -0.13% એલચી 15મે2014 914.80  0.01% તાંબું 29ઑગસ્ટ2014 415.60  0.39% તાંબું 30જૂન2014 411.60  0.76% તાંબું 30એપ્રિલ2014 407.80  0.77% તાંબું મિનિ 29ઑગસ્ટ2014 414.90  0.51% તાંબું મિનિ 30જૂન2014 411.35  0.71% તાંબું મિનિ 30એપ્રિલ2014 407.60  0.73% રૂ 31જુલાઈ2014 20850.00  0.24% રૂ 30જૂન2014 20670.00  0.34% રૂ 30મે2014 20410.00  0.10% રૂ 30એપ્રિલ2014 20140.00  0.05% ક્રૂડ પામ તેલ 31જુલાઈ2014 553.50  -0.86% ક્રૂડ પામ તેલ 30જૂન2014 557.40  -1.35% ક્રૂડ પામ તેલ 31મે2014 563.40  -1.33% ક્રૂડ પામ તેલ 30એપ્રિલ2014 566.40  -1.22% ક્રૂડ ઓઇલ 19સપ્ટેમ્બર2014 6208.00  0.10% ક્રૂડ ઓઇલ 19ઑગસ્ટ2014 6151.00  -1.19% ક્રૂડ ઓઇલ 21જુલાઈ2014 6240.00  -0.14% ક્રૂડ ઓઇલ 19જૂન2014 6255.00  0.24% ક્રૂડ ઓઇલ 19મે2014 6270.00  0.40% ક્રૂડ ઓઇલ 21એપ્રિલ2014 6287.00  0.59% સોનું 5ડિસેમ્બર2014 28055.00  -1.71% સોનું 3ઑક્ટોબર2014 28055.00  -0.25% સોનું 5ઑગસ્ટ2014 28035.00  -0.61% સોનું 5જૂન2014 28532.00  -0.20% સોનું ગિની 30જૂન2014 23837.00  0.16% સોનું ગિની 30મે2014 23959.00  0.08% સોનું ગિની 30એપ્રિલ2014 24025.00  0.13% સોનું મિનિ 4જુલાઈ2014 28535.00  -0.05% સોનું મિનિ 5જૂન2014 28700.00  -0.14% સોનું મિનિ 5મે2014 29339.00  0.17% સુવર્ણ પાંદડી 30જૂન2014 3022.00  0.03% સુવર્ણ પાંદડી 30મે2014 3026.00  -0.23% સુવર્ણ પાંદડી 30એપ્રિલ2014 3085.00  -0.03% સુવર્ણ પાંદડી દિલ્હી 30જૂન2014 2834.00  -1.77% સુવર્ણ પાંદડી દિલ્હી 30મે2014 2889.00  -0.79% સુવર્ણ પાંદડી દિલ્હી 30એપ્રિલ2014 2971.00  0.13% કપાસ 30એપ્રિલ2015 945.20  0.20% કપાસ 31માર્ચ2015 913.00  0.20% કપાસ 30એપ્રિલ2014 769.00  0.44% કપાસ ખોળ 31જુલાઈ2014 1600.00  -0.44% કપાસ ખોળ 30જૂન2014 1560.00  -0.73% કપાસ ખોળ 31મે2014 1550.00  -2.94% કપાસ ખોળ 30એપ્રિલ2014 1552.00  -3.00% સીસું 31જુલાઈ2014 129.80  0.23% સીસું 30જૂન2014 130.80  0.62% સીસું 30મે2014 130.10  0.39% સીસું 30એપ્રિલ2014 128.90  0.43% સીસું મિનિ 31જુલાઈ2014 131.95  1.46% સીસું મિનિ 30જૂન2014 129.90  0.31% સીસું મિનિ 30મે2014 130.10  0.39% સીસું મિનિ 30એપ્રિલ2014 128.90  0.47% મેન્થા તેલ 31જુલાઈ2014 878.00  0.14% મેન્થા તેલ 30જૂન2014 872.00  -0.05% મેન્થા તેલ 31મે2014 861.40  -0.09% મેન્થા તેલ 30એપ્રિલ2014 851.00  0.06% નેચરલ ગેસ 25જૂન2014 290.10  3.42% નેચરલ ગેસ 27મે2014 287.50  3.79% નેચરલ ગેસ 25એપ્રિલ2014 285.40  4.01% નિકલ 31જુલાઈ2014 1067.00  2.00% નિકલ 30જૂન2014 1093.50  0.16% નિકલ 30મે2014 1088.10  0.21% નિકલ 30એપ્રિલ2014 1080.80  0.16% નિકલ મિનિ 31જુલાઈ2014 1099.00  0.43% નિકલ મિનિ 30જૂન2014 1093.50  0.37% નિકલ મિનિ 30મે2014 1088.00  0.18% નિકલ મિનિ 30એપ્રિલ2014 1081.10  0.19% બટેટાં 30સપ્ટેમ્બર2014 1566.10  -1.56% બટેટાં 28ઑગસ્ટ2014 1549.50  -1.53% બટેટાં 31જુલાઈ2014 1511.00  -2.09% બટેટાં 30જૂન2014 1469.00  -2.05% બટેટાં 30મે2014 1417.50  -1.14% બટેટાં 30એપ્રિલ2014 1317.00  -0.54% ચાંદી 5ડિસેમ્બર2014 45350.00  0.35% ચાંદી 5સપ્ટેમ્બર2014 44118.00  0.02% ચાંદી 5જુલાઈ2014 43150.00  -0.06% ચાંદી 5મે2014 42402.00  -0.03% ચાંદી1000 30એપ્રિલ2014 43368.00  4.00% ચાંદી મિનિ 28નવેમ્બર2014 45202.00  -0.02% ચાંદી મિનિ 29ઑગસ્ટ2014 44047.00  -0.07% ચાંદી મિનિ 30જૂન2014 43205.00  -0.04% ચાંદી મિનિ 30એપ્રિલ2014 42430.00  -0.04% ચાંદી માઇક્રો 29ઑગસ્ટ2014 44100.00  -0.09% ચાંદી માઇક્રો 30જૂન2014 43214.00  -0.01% ચાંદી માઇક્રો 30એપ્રિલ2014 42435.00  -0.02% જસત 31જુલાઈ2014 126.20  2.35% જસત 30જૂન2014 126.25  0.00% જસત 30મે2014 125.20  0.20% જસત 30એપ્રિલ2014 124.30  0.04% જસત મિનિ 31જુલાઈ2014 125.00  0.00% જસત મિનિ 30જૂન2014 126.00  0.20% જસત મિનિ 30મે2014 125.30  0.16% જસત મિનિ 30એપ્રિલ2014 124.35  0.12%
*હાજર:   17 એપ્રિલ 2014 18:9 | બદામ 1 કિલો દિલ્હી 608.00 એલ્યુમિનિ 1 કિલો મુંબઈ 110.90 એલ્યુમિનિયમ 1 કિલો મુંબઈ 110.90 બ્રેન્ટ ક્રૂડ 1 બેરલ મુંબઈ 6601.00 એલચી 1 કિલો વંદનમેડુ 911.30 ચણા 100 કિલો દિલ્હી 3095.00 તાંબું 1 કિલો મુંબઈ 401.70 તાંબું મિનિ 1 કિલો મુંબઈ 401.70 ધાણા 100 કિલો કોટા 8625.00 રૂ 1 ગાંસડી રાજકોટ 20100.00 ક્રૂડ પામ તેલ 10 કિલો કંડલા 566.70 ક્રૂડ ઓઇલ 1 બેરલ મુંબઈ 6249.00 સોનું 10 ગ્રામ અમદાવાદ 29497.00 સોનું ગિની 8 ગ્રામ અમદાવાદ 23693.00 સુવર્ણ પાંદડી 1 ગ્રામ મુંબઈ 2961.00 સુવર્ણ પાંદડી દિલ્હી 1 ગ્રામ દિલ્હી 2957.00 ગુવારગમ 100 કિલો જોધપુર 12617.00 ગુવારસીડ 100 કિલો જોધપુર 4723.00 શણ 100 કિલો કોલકાતા 3072.00 કપાસ 20 કિલો સુરેન્દ્રનગર 760.00 કપાસ 20 કિલો સુરેન્દ્રનગર 760.00 કપાસ ખોળ 100 કિલો રાજકોટ 1537.50 સીસું 1 કિલો મુંબઈ 128.05 સીસું મિનિ 1 કિલો મુંબઈ 128.05 મકાઈ 100 કિલો નિઝામાબાદ 1236.50 મેન્થા તેલ 1 કિલો ચંદૌશી 974.40 નેચરલ ગેસ 1 એમએમબીટીયુ હઝીરા 272.80 નિકલ 1 કિલો મુંબઈ 1085.80 નિકલ મિનિ 1 કિલો મુંબઈ 1085.80 બટેટાં 100 કિલો આગ્રા 1226.80 રિફાઈન્ડ સોયાતેલ 10 કિલો ઈન્દોર 719.60 ચાંદી 1 કિલો અમદાવાદ 42277.00 ચાંદી1000 1 કિલો દિલ્હી 42677.00 ચાંદી માઇક્રો 1 કિલો અમદાવાદ 42277.00 સોયાબીન 100 કિલો ઈન્દોર 1505.00 ખાંડ-એમ દિલ્હી 100 કિલો દિલ્હી 3375.00 ખાંડ એમ કોલ્હાપુર 100 કિલો કોલ્હાપુર 3288.00 ટિન 1 કિલો મુંબઈ 1407.75 ઘઉં 100 કિલો દિલ્હી 1507.00 જસત 1 કિલો મુંબઈ 124.20 જસત મિનિ 1 કિલો મુંબઈ 124.20
 
બજારનો અહેવાલ
  17/04/2014 - સાપ્તાહિકઃ કોટનના વાયદાના ભાવમાં સેંકડા વધ્યા
વધુ  
 બજારની હિલચાલ
કોમોડિટી વિશ્વના સમાચાર
માર્જિન મની વસૂલવામાં ચૂક કરનારા સદસ્યો પર દંડ લદાશે
રૂના વૈશ્વિક ઉત્પાદનમાં ઘટાડાનું અને વપરાશ વધવાનું વલણ
વધુ  
વાયદા   હાજર  
 
એમસીએક્સ કોમડેક્સ 4111.19 (0.00%)
એમસીએક્સ મેટલ 4732.42 (0.00%)
એમસીએક્સ એનર્જી 4422.72 (0.00%)
એમસીએક્સ એગ્રિ 3158.36 (0.00%)
 
*હાજર ભાવ વિશે ખુલાસો
ચાર્ટ્સ  
સીમાચિહ્નો
વૈશ્વિક સ્તરે એમસીએક્સનું સ્થાન
-
સોનું અને ચાંદીમાં પ્રથમ ક્રમાંક
-
નેચરલ ગેસમાં બીજો ક્રમાંક
-
ક્રૂડ ઓઇલમાં ત્રીજો ક્રમાંક
 
સ્રોતઃ એક્સચેન્જોની વેબસાઇટ્સ પર પ્રકાશિત વર્ષ 2011ના આંકડા તથા એફઆઇએના આંકડા
એમસીએક્સમાં વૈશ્વિક બજારો સાથેનો ભાવનો સહસંબંધ 95% કરતાં વધારે પ્રમાણમાં હોઈ અહીં ભારતીય કોર્પોરેટ સેક્ટર, એસએમઈ તથા એમએસએમઈને કોમોડિટીની ભાવચંચળતા સામે હેજિંગ કરવાની તક મળી છે.
 વૈશ્વિક સહયોગ
 સ્થાનિક સહયોગ
સોલ્વન્ટ એક્સટ્રેક્ટર્સ એસોસિયેશન
ઓફ ઈન્ડિયા
બોમ્બે મેટલ એક્સચેન્જ
પલ્સીસ ઇમ્પોર્ટર્સ એસોસિયેશન
એમસીએક્સના નવા સભ્યપદ માટે      
membershipsalesteam@mcxindia.com     6731 9286 / 6731 9268
અથવા  આપના સરળ સંપર્ક માટે અહીં ક્લિક કરો   અથવા  
કોમોડિટી વાયદાના તાજા ભાવ જાણવા માટે
MCX <space> <Commodity Name>”
લખીને 58888 ઉપર મોકલો દા.ત. “MCX GOLD” લખીને 58888 ઉપર એસએમએસ કરો
© કોપીરાઈટ 2010 | તમામ હક મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા (એમસીએક્સ)ને આધીન | સ્પષ્ટતા
સાઇટ 1024 X 768ના રિઝોલ્યુશનમાં સૌથી સારી દેખાય છે | આઇઇ 8 ના યુઝર કમ્પેટિબિલિટી વ્યૂ પસંદ કરે
આરએસએસ   
   
અમારા સંપર્કમાં રહો