હોમ    અમારા વિશે    સમાચાર કક્ષ    કારકિર્દી    અમારો સંપર્ક    એફએક્યુ    ડાઉનલોડ    સાઈટમેપ    
ભાષા બદલો:  English | हिंदी | मराठी
 
MARKET OPERATIONS MARKET DATA PRODUCTS MEMBERSHIP RISK MANAGEMENT TRAINING KNOWLEDGE HUB CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IG & ARBITRATION INVESTOR RELATIONS
વાયદા:   MCX | 21 નવેમ્બર 2014 23:55 | એલ્યુમિનિ 31માર્ચ2015 127.30  0.63% એલ્યુમિનિ 27ફેબ્રુઆરી2015 127.10  1.27% એલ્યુમિનિ 30જાન્યુઆરી2015 127.10  0.83% એલ્યુમિનિ 31ડિસેમ્બર2014 126.85  0.44% એલ્યુમિનિ 28નવેમ્બર2014 127.15  0.47% એલ્યુમિનિયમ 30જાન્યુઆરી2015 127.20  0.08% એલ્યુમિનિયમ 31ડિસેમ્બર2014 127.00  0.51% એલ્યુમિનિયમ 28નવેમ્બર2014 127.20  0.51% એલચી 15એપ્રિલ2015 935.00  0.53% એલચી 13માર્ચ2015 920.00  -0.11% એલચી 13ફેબ્રુઆરી2015 916.30  1.69% એલચી 15જાન્યુઆરી2015 892.90  -0.33% એલચી 15ડિસેમ્બર2014 861.00  -0.69% તાંબું 30એપ્રિલ2015 423.85  0.77% તાંબું 27ફેબ્રુઆરી2015 419.30  0.29% તાંબું 28નવેમ્બર2014 413.00  0.11% તાંબું મિનિ 30એપ્રિલ2015 423.10  0.18% તાંબું મિનિ 27ફેબ્રુઆરી2015 419.30  0.28% તાંબું મિનિ 28નવેમ્બર2014 412.75  0.04% રૂ 30એપ્રિલ2015 16430.00  0.24% રૂ 31માર્ચ2015 16300.00  0.37% રૂ 27ફેબ્રુઆરી2015 16170.00  0.75% રૂ 30જાન્યુઆરી2015 16070.00  0.69% રૂ 31ડિસેમ્બર2014 16010.00  0.69% રૂ 28નવેમ્બર2014 16190.00  0.87% ક્રૂડ પામ તેલ 31માર્ચ2015 478.70  0.27% ક્રૂડ પામ તેલ 27ફેબ્રુઆરી2015 475.80  0.55% ક્રૂડ પામ તેલ 30જાન્યુઆરી2015 471.20  0.40% ક્રૂડ પામ તેલ 31ડિસેમ્બર2014 462.30  0.65% ક્રૂડ પામ તેલ 28નવેમ્બર2014 451.80  0.49% ક્રૂડ ઓઇલ 18મે2015 4845.00  -0.45% ક્રૂડ ઓઇલ 20એપ્રિલ2015 4851.00  2.84% ક્રૂડ ઓઇલ 19માર્ચ2015 4785.00  0.72% ક્રૂડ ઓઇલ 19ફેબ્રુઆરી2015 4750.00  0.27% ક્રૂડ ઓઇલ 16જાન્યુઆરી2015 4725.00  0.30% ક્રૂડ ઓઇલ 18ડિસેમ્બર2014 4693.00  0.28% સોનું 5જૂન2015 27284.00  0.06% સોનું 3એપ્રિલ2015 26980.00  0.26% સોનું 5ફેબ્રુઆરી2015 26792.00  -0.03% સોનું 5ડિસેમ્બર2014 26401.00  -0.23% સોનું ગિની 27ફેબ્રુઆરી2015 21600.00  0.35% સોનું ગિની 30જાન્યુઆરી2015 21455.00  -0.08% સોનું ગિની 31ડિસેમ્બર2014 21265.00  -0.13% સોનું ગિની 28નવેમ્બર2014 21070.00  0.00% સોનું મિનિ 5ફેબ્રુઆરી2015 26788.00  -0.04% સોનું મિનિ 5જાન્યુઆરી2015 26630.00  -0.10% સોનું મિનિ 5ડિસેમ્બર2014 26390.00  -0.26% સુવર્ણ પાંદડી 27ફેબ્રુઆરી2015 2688.00  0.11% સુવર્ણ પાંદડી 30જાન્યુઆરી2015 2678.00  0.11% સુવર્ણ પાંદડી 31ડિસેમ્બર2014 2650.00  -0.04% સુવર્ણ પાંદડી 28નવેમ્બર2014 2618.00  -0.34% સુવર્ણ પાંદડી દિલ્હી 31ડિસેમ્બર2014 2700.00  -0.22% સુવર્ણ પાંદડી દિલ્હી 28નવેમ્બર2014 2730.00  1.15% કપાસ 30એપ્રિલ2015 798.00  -0.24% કપાસ 31માર્ચ2015 795.00  0.73% સીસું 31માર્ચ2015 132.30  3.97% સીસું 27ફેબ્રુઆરી2015 124.05  -3.09% સીસું 30જાન્યુઆરી2015 127.85  0.12% સીસું 31ડિસેમ્બર2014 127.00  0.08% સીસું 28નવેમ્બર2014 125.90  -0.04% સીસું મિનિ 27ફેબ્રુઆરી2015 130.00  1.56% સીસું મિનિ 30જાન્યુઆરી2015 128.00  0.51% સીસું મિનિ 31ડિસેમ્બર2014 127.00  0.16% સીસું મિનિ 28નવેમ્બર2014 125.95  0.00% મેન્થા તેલ 27ફેબ્રુઆરી2015 723.00  -1.39% મેન્થા તેલ 30જાન્યુઆરી2015 712.50  -1.34% મેન્થા તેલ 31ડિસેમ્બર2014 700.70  -1.28% મેન્થા તેલ 28નવેમ્બર2014 689.00  -1.26% નેચરલ ગેસ 27જાન્યુઆરી2015 276.80  -0.50% નેચરલ ગેસ 26ડિસેમ્બર2014 277.00  -0.29% નેચરલ ગેસ 24નવેમ્બર2014 265.50  -0.11% નિકલ 27ફેબ્રુઆરી2015 1021.10  3.72% નિકલ 30જાન્યુઆરી2015 1031.60  1.47% નિકલ 31ડિસેમ્બર2014 1020.00  0.67% નિકલ 28નવેમ્બર2014 1014.00  0.74% નિકલ મિનિ 31માર્ચ2015 1041.00  0.82% નિકલ મિનિ 27ફેબ્રુઆરી2015 1044.80  1.98% નિકલ મિનિ 30જાન્યુઆરી2015 1025.70  0.16% નિકલ મિનિ 31ડિસેમ્બર2014 1020.00  0.68% નિકલ મિનિ 28નવેમ્બર2014 1013.50  0.68% ચાંદી 4સપ્ટેમ્બર2015 38024.00  -2.00% ચાંદી 3જુલાઈ2015 35931.00  -1.96% ચાંદી 5મે2015 37670.00  0.94% ચાંદી 5માર્ચ2015 37130.00  1.14% ચાંદી 5ડિસેમ્બર2014 36158.00  0.95% ચાંદી1000 30જાન્યુઆરી2015 36100.00  0.24% ચાંદી1000 31ડિસેમ્બર2014 37014.00  1.00% ચાંદી1000 28નવેમ્બર2014 38288.00  1.06% ચાંદી મિનિ 30નવેમ્બર2015 39187.00  4.00% ચાંદી મિનિ 31ઑગસ્ટ2015 37401.00  -4.10% ચાંદી મિનિ 30જૂન2015 38100.00  0.82% ચાંદી મિનિ 30એપ્રિલ2015 37739.00  0.54% ચાંદી મિનિ 27ફેબ્રુઆરી2015 37107.00  0.97% ચાંદી મિનિ 28નવેમ્બર2014 36161.00  0.91% ચાંદી માઇક્રો 30જૂન2015 38500.00  0.36% ચાંદી માઇક્રો 30એપ્રિલ2015 37723.00  0.86% ચાંદી માઇક્રો 27ફેબ્રુઆરી2015 37135.00  1.02% ચાંદી માઇક્રો 28નવેમ્બર2014 36148.00  0.87% જસત 31માર્ચ2015 143.20  3.99% જસત 27ફેબ્રુઆરી2015 143.20  3.99% જસત 30જાન્યુઆરી2015 142.00  1.21% જસત 31ડિસેમ્બર2014 141.80  1.58% જસત 28નવેમ્બર2014 141.05  1.47% જસત મિનિ 31માર્ચ2015 142.50  1.79% જસત મિનિ 27ફેબ્રુઆરી2015 142.75  1.64% જસત મિનિ 30જાન્યુઆરી2015 142.00  1.43% જસત મિનિ 31ડિસેમ્બર2014 141.70  1.50% જસત મિનિ 28નવેમ્બર2014 141.20  1.58%
*હાજર:   21 નવેમ્બર 2014 18:53 | બદામ 1 કિલો દિલ્હી 641.25 એલ્યુમિનિ 1 કિલો મુંબઈ 128.45 એલ્યુમિનિયમ 1 કિલો મુંબઈ 128.45 બ્રેન્ટ ક્રૂડ 1 બેરલ મુંબઈ 4927.00 એલચી 1 કિલો વંદનમેડુ 835.40 ચણા 100 કિલો દિલ્હી 3071.00 તાંબું 1 કિલો મુંબઈ 413.40 તાંબું મિનિ 1 કિલો મુંબઈ 413.40 ધાણા 100 કિલો કોટા 11833.00 રૂ 1 ગાંસડી રાજકોટ 15900.00 ક્રૂડ પામ તેલ 10 કિલો કંડલા 442.90 ક્રૂડ ઓઇલ 1 બેરલ મુંબઈ 4711.00 સોનું 10 ગ્રામ અમદાવાદ 26397.00 સોનું ગિની 8 ગ્રામ અમદાવાદ 21202.00 સુવર્ણ પાંદડી 1 ગ્રામ મુંબઈ 2651.00 સુવર્ણ પાંદડી દિલ્હી 1 ગ્રામ દિલ્હી 2649.00 ગુવારગમ 100 કિલો જોધપુર 13533.00 ગુવારસીડ 100 કિલો જોધપુર 4780.00 શણ 100 કિલો કોલકાતા 3135.50 કપાસ ખોળ 100 કિલો રાજકોટ 1411.50 સીસું 1 કિલો મુંબઈ 127.40 સીસું મિનિ 1 કિલો મુંબઈ 127.40 મકાઈ 100 કિલો નિઝામાબાદ 1190.00 મેન્થા તેલ 1 કિલો ચંદૌશી 781.60 નેચરલ ગેસ 1 એમએમબીટીયુ હઝીરા 278.80 નિકલ 1 કિલો મુંબઈ 1017.30 નિકલ મિનિ 1 કિલો મુંબઈ 1017.30 રિફાઈન્ડ સોયાતેલ 10 કિલો ઈન્દોર 601.15 ચાંદી 1 કિલો અમદાવાદ 35980.00 ચાંદી1000 1 કિલો દિલ્હી 36241.00 ચાંદી માઇક્રો 1 કિલો અમદાવાદ 35980.00 સોયાબીન 100 કિલો ઈન્દોર 3240.00 ખાંડ-એમ દિલ્હી 100 કિલો દિલ્હી 3038.00 ખાંડ એમ કોલ્હાપુર 100 કિલો કોલ્હાપુર 2800.00 ટિન 1 કિલો મુંબઈ 1251.75 ઘઉં 100 કિલો દિલ્હી 1638.30 જસત 1 કિલો મુંબઈ 142.20 જસત મિનિ 1 કિલો મુંબઈ 142.20
 
બજારનો અહેવાલ
 20/11/2014 - સોના-ચાંદીના વાયદામાં પ્રત્યાઘાતી ઘટાડો
વધુ  
 બજારની હિલચાલ
કોમોડિટી વિશ્વના સમાચાર
ભારતની કપાસની નિકાસ આ વર્ષે 35% ઘટી શકેઃ યુએસડીએ
કપાસનું વાવેતર ગુજરાતમાં અડધું
વધુ  
વાયદા   હાજર  
 
એમસીએક્સ કોમડેક્સ 3548.11 (0.00%)
એમસીએક્સ મેટલ 4432.58 (0.00%)
એમસીએક્સ એનર્જી 3458.76 (0.00%)
એમસીએક્સ એગ્રિ 2745.53 (0.00%)
 
*હાજર ભાવ વિશે ખુલાસો
ચાર્ટ્સ  
સીમાચિહ્નો
MCX ભારતનું
-
બજારહિસ્સાની દૃષ્ટિએ સૌથી મોટું કોમોડિટી વાયદાનું એક્સચેન્જ
-
પ્રથમ લિસ્ટેડ એક્સચેન્જ
 સ્થાનિક સહયોગ
-
બોમ્બે મેટલ એક્સચેન્જ
-
પલ્સીસ ઇમ્પોર્ટર્સ એસોસિયેશન
-
સોલ્વન્ટ એક્સટ્રેક્ટર્સ એસોસિયેશન ઓફ ઈન્ડિયા
 વૈશ્વિક સહયોગ
 
એમસીએક્સના નવા સભ્યપદ માટે      
membershipsalesteam@mcxindia.com     6731 9286 / 6731 9268
અથવા  આપના સરળ સંપર્ક માટે અહીં ક્લિક કરો   અથવા  
કોમોડિટી વાયદાના તાજા ભાવ જાણવા માટે
MCX <space> <Commodity Name>”
લખીને 58888 ઉપર મોકલો દા.ત. “MCX GOLD” લખીને 58888 ઉપર એસએમએસ કરો
© કોપીરાઈટ 2010 | તમામ હક મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા (એમસીએક્સ)ને આધીન | સ્પષ્ટતા
સાઇટ 1024 X 768ના રિઝોલ્યુશનમાં સૌથી સારી દેખાય છે | આઇઇ 8 ના યુઝર કમ્પેટિબિલિટી વ્યૂ પસંદ કરે
આરએસએસ   
   
અમારા સંપર્કમાં રહો