હોમ    અમારા વિશે    સમાચાર કક્ષ    કારકિર્દી    અમારો સંપર્ક    એફએક્યુ    ડાઉનલોડ    સાઈટમેપ    
ભાષા બદલો:  English | हिंदी | मराठी
 
MARKET OPERATIONS MARKET DATA PRODUCTS MEMBERSHIP RISK MANAGEMENT TRAINING KNOWLEDGE HUB CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IG & ARBITRATION INVESTOR RELATIONS
વાયદા:   MCX | 4 મે 2016 23:30 | એલ્યુમિનિ 31ઑગસ્ટ2016 112.10  -1.02% એલ્યુમિનિ 29જુલાઈ2016 111.00  0.05% એલ્યુમિનિ 30જૂન2016 109.55  0.09% એલ્યુમિનિ 31મે2016 108.85  0.09% એલ્યુમિનિયમ 31ઑગસ્ટ2016 110.95  0.09% એલ્યુમિનિયમ 29જુલાઈ2016 111.30  -0.13% એલ્યુમિનિયમ 30જૂન2016 109.70  0.23% એલ્યુમિનિયમ 31મે2016 108.90  0.14% એલચી 15સપ્ટેમ્બર2016 875.00  1.26% એલચી 12ઑગસ્ટ2016 868.00  0.23% એલચી 15જુલાઈ2016 872.00  -0.06% એલચી 15જૂન2016 840.00  -1.59% એલચી 13મે2016 782.20  -1.22% તાંબું 30નવેમ્બર2016 340.00  -1.92% તાંબું 31ઑગસ્ટ2016 329.60  -1.20% તાંબું 30જૂન2016 325.05  -1.29% તાંબું મિનિ 30નવેમ્બર2016 336.55  -2.01% તાંબું મિનિ 31ઑગસ્ટ2016 329.70  -1.21% તાંબું મિનિ 30જૂન2016 325.25  -1.21% રૂ 30ડિસેમ્બર2016 17740.00  0.17% રૂ 30નવેમ્બર2016 17790.00  0.34% રૂ 31ઑક્ટોબર2016 17970.00  -0.17% રૂ 29જુલાઈ2016 17820.00  -0.22% રૂ 30જૂન2016 17640.00  -0.17% રૂ 31મે2016 17450.00  -0.17% ક્રૂડ પામ તેલ 31ઑગસ્ટ2016 526.90  -2.64% ક્રૂડ પામ તેલ 29જુલાઈ2016 543.30  2.47% ક્રૂડ પામ તેલ 30જૂન2016 546.20  2.92% ક્રૂડ પામ તેલ 31મે2016 551.50  2.95% ક્રૂડ ઓઇલ 19ઑક્ટોબર2016 3171.00  -0.72% ક્રૂડ ઓઇલ 19સપ્ટેમ્બર2016 3111.00  -1.39% ક્રૂડ ઓઇલ 19ઑગસ્ટ2016 3071.00  -0.36% ક્રૂડ ઓઇલ 19જુલાઈ2016 3021.00  -0.36% ક્રૂડ ઓઇલ 20જૂન2016 2968.00  -0.47% ક્રૂડ ઓઇલ 19મે2016 2904.00  -0.27% ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 19ઑક્ટોબર2016 3170.00  -1.15% ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 19સપ્ટેમ્બર2016 3121.00  -0.73% ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 19ઑગસ્ટ2016 3068.00  -0.94% ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 19જુલાઈ2016 3020.00  -0.53% ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 20જૂન2016 2969.00  -0.47% ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 19મે2016 2905.00  -0.24% સોનું 5એપ્રિલ2017 31350.00  0.39% સોનું 3ફેબ્રુઆરી2017 30830.00  -0.90% સોનું 5ડિસેમ્બર2016 30663.00  -0.76% સોનું 5ઑક્ટોબર2016 30427.00  -1.03% સોનું 5ઑગસ્ટ2016 30227.00  -0.75% સોનું 3જૂન2016 30003.00  -0.73% સોનું ગિની 31ઑગસ્ટ2016 24555.00  0.00% સોનું ગિની 29જુલાઈ2016 24305.00  -0.55% સોનું ગિની 30જૂન2016 24278.00  -0.46% સોનું ગિની 31મે2016 24270.00  -0.50% સોનું મિનિ 5જુલાઈ2016 30117.00  -0.70% સોનું મિનિ 3જૂન2016 29999.00  -0.71% સોનું મિનિ 5મે2016 29930.00  -0.74% સુવર્ણ પાંદડી 31ઑગસ્ટ2016 3025.00  -0.36% સુવર્ણ પાંદડી 29જુલાઈ2016 3012.00  -0.30% સુવર્ણ પાંદડી 30જૂન2016 3009.00  -0.23% સુવર્ણ પાંદડી 31મે2016 2995.00  -0.43% કપાસ 31માર્ચ2017 916.00  0.00% સીસું 29જુલાઈ2016 119.30  0.93% સીસું 30જૂન2016 118.10  0.34% સીસું 31મે2016 117.35  0.17% સીસું મિનિ 30સપ્ટેમ્બર2016 122.00  0.41% સીસું મિનિ 29જુલાઈ2016 118.50  -1.13% સીસું મિનિ 30જૂન2016 118.00  0.21% સીસું મિનિ 31મે2016 117.35  0.21% મેન્થા તેલ 31ઑગસ્ટ2016 893.00  -0.15% મેન્થા તેલ 29જુલાઈ2016 884.00  0.01% મેન્થા તેલ 30જૂન2016 871.50  -0.11% મેન્થા તેલ 31મે2016 864.70  -0.10% નેચરલ ગેસ 26જુલાઈ2016 160.20  0.95% નેચરલ ગેસ 27જૂન2016 155.00  2.72% નેચરલ ગેસ 25મે2016 144.00  3.52% નિકલ 31ઑગસ્ટ2016 657.70  3.38% નિકલ 29જુલાઈ2016 643.90  -0.89% નિકલ 30જૂન2016 636.40  -0.58% નિકલ 31મે2016 630.30  -0.54% નિકલ મિનિ 31ઑગસ્ટ2016 650.50  -1.62% નિકલ મિનિ 29જુલાઈ2016 643.70  -0.95% નિકલ મિનિ 30જૂન2016 636.10  -0.62% નિકલ મિનિ 31મે2016 630.20  -0.55% ચાંદી 3માર્ચ2017 43818.00  -1.19% ચાંદી 5ડિસેમ્બર2016 42939.00  -1.29% ચાંદી 5સપ્ટેમ્બર2016 41844.00  -0.74% ચાંદી 5જુલાઈ2016 41295.00  -0.75% ચાંદી 5મે2016 40670.00  -0.77% ચાંદી મિનિ 28ફેબ્રુઆરી2017 43436.00  -0.58% ચાંદી મિનિ 30નવેમ્બર2016 42913.00  -0.50% ચાંદી મિનિ 31ઑગસ્ટ2016 41866.00  -0.67% ચાંદી મિનિ 30જૂન2016 41318.00  -0.73% ચાંદી માઇક્રો 30નવેમ્બર2016 42662.00  -0.65% ચાંદી માઇક્રો 31ઑગસ્ટ2016 41877.00  -0.68% ચાંદી માઇક્રો 30જૂન2016 41320.00  -0.79% જસત 31ઑગસ્ટ2016 121.25  -1.34% જસત 29જુલાઈ2016 127.40  -0.20% જસત 30જૂન2016 126.45  -0.24% જસત 31મે2016 125.65  -0.36% જસત મિનિ 31ઑગસ્ટ2016 131.00  3.56% જસત મિનિ 29જુલાઈ2016 126.70  -1.52% જસત મિનિ 30જૂન2016 126.45  -0.32% જસત મિનિ 31મે2016 125.65  -0.36%
*હાજર:   4 મે 2016 18:12 | બદામ 1 કિલો દિલ્હી 506.00 એલ્યુમિનિ 1 કિલો મુંબઈ 107.15 એલ્યુમિનિયમ 1 કિલો મુંબઈ 107.15 બ્રેન્ટ ક્રૂડ 1 બેરલ મુંબઈ 2980.00 એલચી 1 કિલો વંદનમેડુ 775.90 ચણા 100 કિલો દિલ્હી 5604.00 તાંબું 1 કિલો મુંબઈ 324.20 તાંબું મિનિ 1 કિલો મુંબઈ 324.20 ધાણા 100 કિલો કોટા 7500.00 રૂ 1 ગાંસડી રાજકોટ 16880.00 ક્રૂડ પામ તેલ 10 કિલો કંડલા 554.20 ક્રૂડ ઓઇલ 1 બેરલ મુંબઈ 2893.00 ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 1 બેરલ મુંબઈ 2893.00 સોનું 10 ગ્રામ અમદાવાદ 29986.00 સોનું ગિની 8 ગ્રામ અમદાવાદ 24085.00 સુવર્ણ પાંદડી 1 ગ્રામ મુંબઈ 3001.00 સુવર્ણ પાંદડી દિલ્હી 1 ગ્રામ દિલ્હી 2988.00 ગુવારગમ 100 કિલો જોધપુર 5589.00 ગુવારસીડ 100 કિલો જોધપુર 3273.00 શણ 100 કિલો કોલકાતા 5861.00 કપાસ 20 કિલો સુરેન્દ્રનગર 767.00 કપાસ ખોળ 100 કિલો રાજકોટ 2385.00 સીસું 1 કિલો મુંબઈ 117.45 સીસું મિનિ 1 કિલો મુંબઈ 117.45 મકાઈ 100 કિલો નિઝામાબાદ 1475.00 મેન્થા તેલ 1 કિલો ચંદૌશી 1011.70 નેચરલ ગેસ 1 એમએમબીટીયુ હઝીરા 138.20 નિકલ 1 કિલો મુંબઈ 624.60 નિકલ મિનિ 1 કિલો મુંબઈ 624.60 રિફાઈન્ડ સોયાતેલ 10 કિલો ઈન્દોર 665.00 ચાંદી 1 કિલો અમદાવાદ 40545.00 ચાંદી1000 1 કિલો દિલ્હી 40360.00 ચાંદી માઇક્રો 1 કિલો અમદાવાદ 40545.00 સોયાબીન 100 કિલો ઈન્દોર 4060.00 ખાંડ-એમ દિલ્હી 100 કિલો દિલ્હી 3581.00 ખાંડ એમ કોલ્હાપુર 100 કિલો કોલ્હાપુર 3588.00 ખાંડ એસ 30 કોલ્હાપુર 100 કિલો કોલ્હાપુર 3508.00 ટિન 1 કિલો મુંબઈ 1154.00 ઘઉં 100 કિલો દિલ્હી 1630.00 જસત 1 કિલો મુંબઈ 124.75 જસત મિનિ 1 કિલો મુંબઈ 124.75
 
બજારનો અહેવાલ
 22/04/2016 - સાપ્તાહિકઃ ક્રૂડ તેલના વાયદામાં બેતરફી વધઘટ
વધુ  
 બજારની હિલચાલ
કોમોડિટી વિશ્વના સમાચાર
કોમન્યૂઝ ફેબ્રુઆરી, 2016
કોમોડિટી વાયદા પર પ્રતિબંધ નહીં મુકાય
વધુ  
વાયદા   વરસાદ સૂચકાંક  
   
ચાર્ટ્સ  
સીમાચિહ્નો
MCX ભારતનું
-
બજારહિસ્સાની દૃષ્ટિએ સૌથી મોટું કોમોડિટી વાયદાનું એક્સચેન્જ
-
પ્રથમ લિસ્ટેડ એક્સચેન્જ
 સ્થાનિક સહયોગ
-
બોમ્બે મેટલ એક્સચેન્જ
-
પલ્સીસ ઇમ્પોર્ટર્સ એસોસિયેશન
-
સોલ્વન્ટ એક્સટ્રેક્ટર્સ એસોસિયેશન ઓફ ઈન્ડિયા
 વૈશ્વિક સહયોગ
 
એમસીએક્સના નવા સભ્યપદ માટે
membershipsalesteam@mcxindia.com     6731 9286 / 6731 9268   અથવા   આપના સરળ સંપર્ક માટે અહીં ક્લિક કરો   અથવા  
© કોપીરાઈટ 2010 | તમામ હક મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા (એમસીએક્સ)ને આધીન | સ્પષ્ટતા
સાઇટ 1024 X 768ના રિઝોલ્યુશનમાં સૌથી સારી દેખાય છે | આઇઇ 8 ના યુઝર કમ્પેટિબિલિટી વ્યૂ પસંદ કરે
આરએસએસ   
   
અમારા સંપર્કમાં રહો