હોમ    અમારા વિશે    સમાચાર કક્ષ    કારકિર્દી    અમારો સંપર્ક    એફએક્યુ    ડાઉનલોડ    સાઈટમેપ    
ભાષા બદલો:  English | हिंदी | मराठी
 
MARKET OPERATIONS MARKET DATA PRODUCTS MEMBERSHIP RISK MANAGEMENT TRAINING KNOWLEDGE HUB CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IG & ARBITRATION INVESTOR RELATIONS
વાયદા:   MCX | 27 નવેમ્બર 2015 23:55 | એલ્યુમિનિ 31માર્ચ2016 99.70  -0.85% એલ્યુમિનિ 29ફેબ્રુઆરી2016 100.85  -0.20% એલ્યુમિનિ 29જાન્યુઆરી2016 99.70  -2.59% એલ્યુમિનિ 31ડિસેમ્બર2015 98.55  -3.14% એલ્યુમિનિ 30નવેમ્બર2015 96.95  -3.58% એલ્યુમિનિયમ 31માર્ચ2016 101.50  -1.17% એલ્યુમિનિયમ 29ફેબ્રુઆરી2016 98.65  -1.30% એલ્યુમિનિયમ 29જાન્યુઆરી2016 99.75  -2.35% એલ્યુમિનિયમ 31ડિસેમ્બર2015 98.50  -3.24% એલ્યુમિનિયમ 30નવેમ્બર2015 96.95  -3.58% એલચી 15એપ્રિલ2016 856.00  0.71% એલચી 15માર્ચ2016 815.10  -2.31% એલચી 15ફેબ્રુઆરી2016 796.00  -1.33% એલચી 15જાન્યુઆરી2016 766.90  -1.54% એલચી 15ડિસેમ્બર2015 714.60  -3.25% તાંબું 29એપ્રિલ2016 315.00  -0.69% તાંબું 29ફેબ્રુઆરી2016 310.75  -0.89% તાંબું 30નવેમ્બર2015 303.10  -1.08% તાંબું મિનિ 29એપ્રિલ2016 314.95  -0.99% તાંબું મિનિ 29ફેબ્રુઆરી2016 310.90  -0.89% તાંબું મિનિ 30નવેમ્બર2015 303.40  -0.98% રૂ 29એપ્રિલ2016 16600.00  0.24% રૂ 31માર્ચ2016 16550.00  0.61% રૂ 29ફેબ્રુઆરી2016 16440.00  1.17% રૂ 29જાન્યુઆરી2016 16240.00  1.12% રૂ 31ડિસેમ્બર2015 16080.00  1.13% રૂ 30નવેમ્બર2015 16100.00  0.88% ક્રૂડ પામ તેલ 31માર્ચ2016 426.00  0.50% ક્રૂડ પામ તેલ 29ફેબ્રુઆરી2016 418.00  1.01% ક્રૂડ પામ તેલ 29જાન્યુઆરી2016 408.50  0.89% ક્રૂડ પામ તેલ 31ડિસેમ્બર2015 397.10  0.56% ક્રૂડ પામ તેલ 30નવેમ્બર2015 381.30  0.21% ક્રૂડ ઓઇલ 19મે2016 3253.00  -1.57% ક્રૂડ ઓઇલ 19એપ્રિલ2016 3241.00  1.66% ક્રૂડ ઓઇલ 18માર્ચ2016 3107.00  -1.11% ક્રૂડ ઓઇલ 19ફેબ્રુઆરી2016 3016.00  -0.79% ક્રૂડ ઓઇલ 19જાન્યુઆરી2016 2925.00  -1.18% ક્રૂડ ઓઇલ 18ડિસેમ્બર2015 2816.00  -1.23% ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 19મે2016 3263.00  -1.09% ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 19એપ્રિલ2016 3189.00  -0.69% ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 18માર્ચ2016 3150.00  0.96% ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 19ફેબ્રુઆરી2016 3015.00  -0.92% ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 19જાન્યુઆરી2016 2926.00  -1.12% ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 18ડિસેમ્બર2015 2817.00  -1.16% સોનું 5ઑક્ટોબર2016 26862.00  -1.70% સોનું 5ઑગસ્ટ2016 25743.00  -0.07% સોનું 3જૂન2016 25660.00  0.05% સોનું 5એપ્રિલ2016 25290.00  -0.73% સોનું 5ફેબ્રુઆરી2016 25255.00  -0.66% સોનું 4ડિસેમ્બર2015 25072.00  -0.83% ગોલ્ડગ્લોબલ 27જાન્યુઆરી2016 23210.00  -0.88% ગોલ્ડગ્લોબલ 27જાન્યુઆરી2016 23210.00  -0.88% ગોલ્ડગ્લોબલ 27જાન્યુઆરી2016 23210.00  -0.88% ગોલ્ડગ્લોબલ 27જાન્યુઆરી2016 23210.00  -0.88% સોનું ગિની 29ફેબ્રુઆરી2016 20396.00  -0.10% સોનું ગિની 29જાન્યુઆરી2016 20260.00  -0.68% સોનું ગિની 31ડિસેમ્બર2015 20132.00  -0.71% સોનું ગિની 30નવેમ્બર2015 19985.00  -0.71% સોનું મિનિ 5ફેબ્રુઆરી2016 25267.00  -0.69% સોનું મિનિ 5જાન્યુઆરી2016 25170.00  -0.72% સોનું મિનિ 4ડિસેમ્બર2015 25085.00  -0.80% સુવર્ણ પાંદડી 29ફેબ્રુઆરી2016 2544.00  -0.74% સુવર્ણ પાંદડી 29જાન્યુઆરી2016 2529.00  -0.55% સુવર્ણ પાંદડી 31ડિસેમ્બર2015 2511.00  -0.59% સુવર્ણ પાંદડી 30નવેમ્બર2015 2509.00  0.20% સુવર્ણ પાંદડી દિલ્હી 29ફેબ્રુઆરી2016 2517.00  -2.97% સુવર્ણ પાંદડી દિલ્હી 30નવેમ્બર2015 2625.00  -1.65% કપાસ 29એપ્રિલ2016 850.00  1.40% કપાસ 31માર્ચ2016 876.00  2.32% સીસું 31માર્ચ2016 107.75  -0.55% સીસું 29ફેબ્રુઆરી2016 107.70  -0.55% સીસું 29જાન્યુઆરી2016 109.50  -0.99% સીસું 31ડિસેમ્બર2015 108.90  -0.91% સીસું 30નવેમ્બર2015 108.05  -1.01% સીસું મિનિ 31માર્ચ2016 110.00  -0.81% સીસું મિનિ 29ફેબ્રુઆરી2016 110.50  0.45% સીસું મિનિ 29જાન્યુઆરી2016 109.55  -0.81% સીસું મિનિ 31ડિસેમ્બર2015 108.80  -1.00% સીસું મિનિ 30નવેમ્બર2015 108.25  -0.82% મેન્થા તેલ 29ફેબ્રુઆરી2016 945.00  -0.18% મેન્થા તેલ 29જાન્યુઆરી2016 933.50  0.13% મેન્થા તેલ 31ડિસેમ્બર2015 921.00  0.12% મેન્થા તેલ 30નવેમ્બર2015 907.90  0.42% નેચરલ ગેસ 24ફેબ્રુઆરી2016 157.00  -0.76% નેચરલ ગેસ 25જાન્યુઆરી2016 154.10  -0.71% નેચરલ ગેસ 28ડિસેમ્બર2015 149.40  -0.86% નિકલ 31માર્ચ2016 616.20  -3.66% નિકલ 29ફેબ્રુઆરી2016 604.80  -3.98% નિકલ 29જાન્યુઆરી2016 599.90  -3.48% નિકલ 31ડિસેમ્બર2015 592.60  -3.55% નિકલ 30નવેમ્બર2015 585.10  -3.77% નિકલ મિનિ 31માર્ચ2016 612.80  -3.99% નિકલ મિનિ 29ફેબ્રુઆરી2016 607.90  -3.37% નિકલ મિનિ 29જાન્યુઆરી2016 599.10  -3.71% નિકલ મિનિ 31ડિસેમ્બર2015 593.40  -3.42% નિકલ મિનિ 30નવેમ્બર2015 585.60  -3.67% ચાંદી 5સપ્ટેમ્બર2016 35937.00  0.79% ચાંદી 5જુલાઈ2016 35350.00  -0.42% ચાંદી 5મે2016 34840.00  -0.75% ચાંદી 4માર્ચ2016 34393.00  -0.92% ચાંદી 4ડિસેમ્બર2015 33711.00  -1.09% ચાંદી1000 30નવેમ્બર2015 34031.00  0.00% ચાંદી મિનિ 30નવેમ્બર2016 38038.00  0.89% ચાંદી મિનિ 31ઑગસ્ટ2016 35840.00  0.08% ચાંદી મિનિ 30જૂન2016 35449.00  0.45% ચાંદી મિનિ 29એપ્રિલ2016 34862.00  -0.87% ચાંદી મિનિ 29ફેબ્રુઆરી2016 34399.00  -0.96% ચાંદી મિનિ 30નવેમ્બર2015 33688.00  -1.18% ચાંદી માઇક્રો 30જૂન2016 35450.00  -0.35% ચાંદી માઇક્રો 29એપ્રિલ2016 34865.00  -0.91% ચાંદી માઇક્રો 29ફેબ્રુઆરી2016 34400.00  -0.95% ચાંદી માઇક્રો 30નવેમ્બર2015 33704.00  -1.12% જસત 31માર્ચ2016 108.50  1.97% જસત 29ફેબ્રુઆરી2016 106.10  -3.33% જસત 29જાન્યુઆરી2016 105.30  -2.77% જસત 31ડિસેમ્બર2015 104.05  -3.39% જસત 30નવેમ્બર2015 102.60  -3.57% જસત મિનિ 31માર્ચ2016 105.40  -1.59% જસત મિનિ 29ફેબ્રુઆરી2016 106.00  -3.33% જસત મિનિ 29જાન્યુઆરી2016 105.30  -3.08% જસત મિનિ 31ડિસેમ્બર2015 104.15  -3.34% જસત મિનિ 30નવેમ્બર2015 102.70  -3.52%
*હાજર:   27 નવેમ્બર 2015 18:52 | બદામ 1 કિલો દિલ્હી 734.75 એલ્યુમિનિ 1 કિલો મુંબઈ 98.75 એલ્યુમિનિયમ 1 કિલો મુંબઈ 98.75 બ્રેન્ટ ક્રૂડ 1 બેરલ મુંબઈ 3025.00 એલચી 1 કિલો વંદનમેડુ 750.00 ચણા 100 કિલો દિલ્હી 5305.00 તાંબું 1 કિલો મુંબઈ 299.45 તાંબું મિનિ 1 કિલો મુંબઈ 299.45 ધાણા 100 કિલો કોટા 10833.00 રૂ 1 ગાંસડી રાજકોટ 15760.00 ક્રૂડ પામ તેલ 10 કિલો કંડલા 383.30 ક્રૂડ ઓઇલ 1 બેરલ મુંબઈ 2857.00 ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 1 બેરલ મુંબઈ 2857.00 સોનું 10 ગ્રામ અમદાવાદ 25263.00 ગોલ્ડગ્લોબલ 10 ગ્રામ અમદાવાદ 22723.00 સોનું ગિની 8 ગ્રામ અમદાવાદ 20292.00 સુવર્ણ પાંદડી 1 ગ્રામ મુંબઈ 2538.00 સુવર્ણ પાંદડી દિલ્હી 1 ગ્રામ દિલ્હી 2536.00 ગુવારગમ 100 કિલો જોધપુર 6803.00 ગુવારસીડ 100 કિલો જોધપુર 3465.00 શણ 100 કિલો કોલકાતા 4980.50 કપાસ ખોળ 100 કિલો રાજકોટ 1747.50 સીસું 1 કિલો મુંબઈ 107.70 સીસું મિનિ 1 કિલો મુંબઈ 107.70 મકાઈ 100 કિલો નિઝામાબાદ 1570.00 મેન્થા તેલ 1 કિલો ચંદૌશી 1042.70 નેચરલ ગેસ 1 એમએમબીટીયુ હઝીરા 152.60 નિકલ 1 કિલો મુંબઈ 584.90 નિકલ મિનિ 1 કિલો મુંબઈ 584.90 રિફાઈન્ડ સોયાતેલ 10 કિલો ઈન્દોર 645.75 ચાંદી 1 કિલો અમદાવાદ 33899.00 ચાંદી1000 1 કિલો દિલ્હી 33874.00 ચાંદી માઇક્રો 1 કિલો અમદાવાદ 33899.00 સોયાબીન 100 કિલો ઈન્દોર 3800.00 ખાંડ-એમ દિલ્હી 100 કિલો દિલ્હી 2850.00 ખાંડ એમ કોલ્હાપુર 100 કિલો કોલ્હાપુર 2675.00 ખાંડ એસ 30 કોલ્હાપુર 100 કિલો કોલ્હાપુર 2553.00 ટિન 1 કિલો મુંબઈ 1002.00 ઘઉં 100 કિલો દિલ્હી 1690.00 જસત 1 કિલો મુંબઈ 102.85 જસત મિનિ 1 કિલો મુંબઈ 102.85
 
બજારનો અહેવાલ
 27/11/2015 - સાપ્તાહિકઃ સોના-ચાંદીના વાયદામાં પરસ્પર વિરોધી વલણ
વધુ  
 બજારની હિલચાલ
કોમોડિટી વિશ્વના સમાચાર
કોમોડિટી વાયદા પર પ્રતિબંધ નહીં મુકાય
કોમોડિટી ફ્યુચર્સ સામે નિયમનકારી અવરોધ દૂર કરાયા
વધુ  
વાયદા   વરસાદ સૂચકાંક  
 
વરસાદ આંક મુંબઈ 1667.00
વરસાદ આંક ઈન્દોર 1155.12
વરસાદ આંક જયપુર 328.60
 
ચાર્ટ્સ  
સીમાચિહ્નો
MCX ભારતનું
-
બજારહિસ્સાની દૃષ્ટિએ સૌથી મોટું કોમોડિટી વાયદાનું એક્સચેન્જ
-
પ્રથમ લિસ્ટેડ એક્સચેન્જ
 સ્થાનિક સહયોગ
-
બોમ્બે મેટલ એક્સચેન્જ
-
પલ્સીસ ઇમ્પોર્ટર્સ એસોસિયેશન
-
સોલ્વન્ટ એક્સટ્રેક્ટર્સ એસોસિયેશન ઓફ ઈન્ડિયા
 વૈશ્વિક સહયોગ
 
એમસીએક્સના નવા સભ્યપદ માટે
membershipsalesteam@mcxindia.com     6731 9286 / 6731 9268   અથવા   આપના સરળ સંપર્ક માટે અહીં ક્લિક કરો   અથવા  
© કોપીરાઈટ 2010 | તમામ હક મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા (એમસીએક્સ)ને આધીન | સ્પષ્ટતા
સાઇટ 1024 X 768ના રિઝોલ્યુશનમાં સૌથી સારી દેખાય છે | આઇઇ 8 ના યુઝર કમ્પેટિબિલિટી વ્યૂ પસંદ કરે
આરએસએસ   
   
અમારા સંપર્કમાં રહો