હોમ    અમારા વિશે    સમાચાર કક્ષ    કારકિર્દી    અમારો સંપર્ક    એફએક્યુ    ડાઉનલોડ    સાઈટમેપ    
ભાષા બદલો:  English | हिंदी | मराठी
 
MARKET OPERATIONS MARKET DATA PRODUCTS MEMBERSHIP RISK MANAGEMENT TRAINING KNOWLEDGE HUB CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IG & ARBITRATION INVESTOR RELATIONS
વાયદા:   MCX | 11 ફેબ્રુઆરી 2016 20:12 | એલ્યુમિનિ 30જૂન2016 104.95  -1.36% એલ્યુમિનિ 31મે2016 107.30  0.85% એલ્યુમિનિ 29એપ્રિલ2016 103.55  0.68% એલ્યુમિનિ 31માર્ચ2016 103.05  0.98% એલ્યુમિનિ 29ફેબ્રુઆરી2016 102.30  0.99% એલ્યુમિનિયમ 31મે2016 101.00  0.30% એલ્યુમિનિયમ 29એપ્રિલ2016 102.75  -0.05% એલ્યુમિનિયમ 31માર્ચ2016 103.00  0.98% એલ્યુમિનિયમ 29ફેબ્રુઆરી2016 102.30  0.99% એલચી 15જૂન2016 771.00  0.36% એલચી 13મે2016 754.00  0.53% એલચી 15એપ્રિલ2016 736.10  0.66% એલચી 15માર્ચ2016 716.80  0.41% એલચી 15ફેબ્રુઆરી2016 594.50  -1.23% તાંબું 30જૂન2016 314.45  0.79% તાંબું 29એપ્રિલ2016 310.05  0.60% તાંબું 29ફેબ્રુઆરી2016 305.85  0.56% તાંબું મિનિ 30જૂન2016 313.00  0.90% તાંબું મિનિ 29એપ્રિલ2016 309.90  0.52% તાંબું મિનિ 29ફેબ્રુઆરી2016 305.75  0.53% રૂ 30જૂન2016 16600.00  -2.35% રૂ 31મે2016 16300.00  -0.06% રૂ 29એપ્રિલ2016 16190.00  -0.06% રૂ 31માર્ચ2016 16110.00  -0.12% રૂ 29ફેબ્રુઆરી2016 16010.00  -0.25% ક્રૂડ પામ તેલ 30જૂન2016 480.70  1.33% ક્રૂડ પામ તેલ 31મે2016 491.20  2.91% ક્રૂડ પામ તેલ 29એપ્રિલ2016 494.50  3.84% ક્રૂડ પામ તેલ 31માર્ચ2016 493.70  3.98% ક્રૂડ પામ તેલ 29ફેબ્રુઆરી2016 486.50  3.93% ક્રૂડ ઓઇલ 19જુલાઈ2016 2466.00  -1.20% ક્રૂડ ઓઇલ 20જૂન2016 2375.00  -1.45% ક્રૂડ ઓઇલ 19મે2016 2277.00  -1.85% ક્રૂડ ઓઇલ 19એપ્રિલ2016 2168.00  -1.45% ક્રૂડ ઓઇલ 18માર્ચ2016 2022.00  -1.89% ક્રૂડ ઓઇલ 19ફેબ્રુઆરી2016 1847.00  -2.74% ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 19જુલાઈ2016 2452.00  -1.84% ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 20જૂન2016 2370.00  -1.54% ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 19મે2016 2281.00  -1.89% ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 19એપ્રિલ2016 2167.00  -1.54% ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 18માર્ચ2016 2023.00  -1.75% ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 19ફેબ્રુઆરી2016 1847.00  -2.74% સોનું 5ડિસેમ્બર2016 29853.00  1.54% સોનું 5ઑક્ટોબર2016 30098.00  4.20% સોનું 5ઑગસ્ટ2016 29866.00  4.59% સોનું 3જૂન2016 29770.00  4.33% સોનું 5એપ્રિલ2016 29527.00  4.27% ગોલ્ડગ્લોબલ 29માર્ચ2016 26250.00  1.14% ગોલ્ડગ્લોબલ 29માર્ચ2016 26250.00  1.14% ગોલ્ડગ્લોબલ 29માર્ચ2016 26250.00  1.14% ગોલ્ડગ્લોબલ 29માર્ચ2016 26250.00  1.14% સોનું ગિની 31મે2016 23462.00  3.00% સોનું ગિની 29એપ્રિલ2016 23505.00  3.38% સોનું ગિની 31માર્ચ2016 23550.00  4.20% સોનું ગિની 29ફેબ્રુઆરી2016 23491.00  4.41% સોનું મિનિ 5મે2016 29636.00  4.94% સોનું મિનિ 5એપ્રિલ2016 29535.00  4.32% સોનું મિનિ 4માર્ચ2016 29430.00  4.32% સુવર્ણ પાંદડી 31મે2016 2968.00  5.17% સુવર્ણ પાંદડી 29એપ્રિલ2016 2951.00  4.72% સુવર્ણ પાંદડી 31માર્ચ2016 2941.00  4.70% સુવર્ણ પાંદડી 29ફેબ્રુઆરી2016 2919.00  4.66% સુવર્ણ પાંદડી દિલ્હી 29એપ્રિલ2016 2650.00  2.55% સુવર્ણ પાંદડી દિલ્હી 29ફેબ્રુઆરી2016 2517.00  -2.97% કપાસ 29એપ્રિલ2016 805.00  -1.78% કપાસ 31માર્ચ2016 841.00  -3.73% સીસું 31મે2016 111.85  -0.27% સીસું 29એપ્રિલ2016 123.20  -0.08% સીસું 31માર્ચ2016 124.75  1.13% સીસું 29ફેબ્રુઆરી2016 124.55  1.38% સીસું મિનિ 30જૂન2016 125.00  0.81% સીસું મિનિ 31મે2016 123.00  0.61% સીસું મિનિ 29એપ્રિલ2016 125.15  0.76% સીસું મિનિ 31માર્ચ2016 124.85  1.22% સીસું મિનિ 29ફેબ્રુઆરી2016 124.55  1.38% મેન્થા તેલ 29જુલાઈ2016 930.00  -0.66% મેન્થા તેલ 30જૂન2016 923.50  0.39% મેન્થા તેલ 31મે2016 925.50  0.57% મેન્થા તેલ 29એપ્રિલ2016 925.00  0.02% મેન્થા તેલ 31માર્ચ2016 917.30  0.79% મેન્થા તેલ 29ફેબ્રુઆરી2016 907.00  0.83% નેચરલ ગેસ 26એપ્રિલ2016 151.10  2.09% નેચરલ ગેસ 28માર્ચ2016 146.40  2.02% નેચરલ ગેસ 24ફેબ્રુઆરી2016 141.50  2.17% નિકલ 30જૂન2016 566.50  -0.98% નિકલ 31મે2016 558.10  -2.07% નિકલ 29એપ્રિલ2016 548.00  -1.07% નિકલ 31માર્ચ2016 542.70  -0.91% નિકલ 29ફેબ્રુઆરી2016 537.10  -0.92% નિકલ મિનિ 30જૂન2016 580.00  -0.85% નિકલ મિનિ 31મે2016 548.10  -3.71% નિકલ મિનિ 29એપ્રિલ2016 549.70  -0.83% નિકલ મિનિ 31માર્ચ2016 542.60  -0.95% નિકલ મિનિ 29ફેબ્રુઆરી2016 537.20  -0.92% ચાંદી 5ડિસેમ્બર2016 39738.00  1.72% ચાંદી 5સપ્ટેમ્બર2016 39236.00  2.91% ચાંદી 5જુલાઈ2016 38806.00  3.03% ચાંદી 5મે2016 38395.00  3.30% ચાંદી 4માર્ચ2016 38005.00  3.33% ચાંદી મિનિ 30નવેમ્બર2016 40000.00  3.02% ચાંદી મિનિ 31ઑગસ્ટ2016 37975.00  -1.14% ચાંદી મિનિ 30જૂન2016 38856.00  3.44% ચાંદી મિનિ 29એપ્રિલ2016 38426.00  3.32% ચાંદી મિનિ 29ફેબ્રુઆરી2016 38012.00  3.35% ચાંદી માઇક્રો 31ઑગસ્ટ2016 39000.00  3.17% ચાંદી માઇક્રો 30જૂન2016 38915.00  3.45% ચાંદી માઇક્રો 29એપ્રિલ2016 38418.00  3.27% ચાંદી માઇક્રો 29ફેબ્રુઆરી2016 38018.00  3.37% જસત 29એપ્રિલ2016 118.20  1.85% જસત 31માર્ચ2016 118.10  1.33% જસત 29ફેબ્રુઆરી2016 117.60  1.42% જસત મિનિ 30જૂન2016 119.00  1.28% જસત મિનિ 31મે2016 119.00  -0.50% જસત મિનિ 29એપ્રિલ2016 118.35  1.76% જસત મિનિ 31માર્ચ2016 118.00  1.24% જસત મિનિ 29ફેબ્રુઆરી2016 117.55  1.38%
*હાજર:   11 ફેબ્રુઆરી 2016 18:47 | બદામ 1 કિલો દિલ્હી 611.25 એલ્યુમિનિ 1 કિલો મુંબઈ 101.60 એલ્યુમિનિયમ 1 કિલો મુંબઈ 101.60 બ્રેન્ટ ક્રૂડ 1 બેરલ મુંબઈ 2093.00 એલચી 1 કિલો વંદનમેડુ 743.10 ચણા 100 કિલો દિલ્હી 4650.00 તાંબું 1 કિલો મુંબઈ 303.35 તાંબું મિનિ 1 કિલો મુંબઈ 303.35 ધાણા 100 કિલો કોટા 6708.00 રૂ 1 ગાંસડી રાજકોટ 16040.00 ક્રૂડ પામ તેલ 10 કિલો કંડલા 468.30 ક્રૂડ ઓઇલ 1 બેરલ મુંબઈ 1863.00 ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 1 બેરલ મુંબઈ 1863.00 સોનું 10 ગ્રામ અમદાવાદ 28934.00 ગોલ્ડગ્લોબલ 10 ગ્રામ અમદાવાદ 25940.00 સોનું ગિની 8 ગ્રામ અમદાવાદ 23240.00 સુવર્ણ પાંદડી 1 ગ્રામ મુંબઈ 2894.00 સુવર્ણ પાંદડી દિલ્હી 1 ગ્રામ દિલ્હી 2887.00 ગુવારગમ 100 કિલો જોધપુર 5554.00 ગુવારસીડ 100 કિલો જોધપુર 3093.00 શણ 100 કિલો કોલકાતા 5526.50 કપાસ 20 કિલો સુરેન્દ્રનગર 745.50 કપાસ 20 કિલો સુરેન્દ્રનગર 745.50 કપાસ ખોળ 100 કિલો રાજકોટ 2040.00 સીસું 1 કિલો મુંબઈ 124.25 સીસું મિનિ 1 કિલો મુંબઈ 124.25 મકાઈ 100 કિલો નિઝામાબાદ 1495.00 મેન્થા તેલ 1 કિલો ચંદૌશી 1044.20 નેચરલ ગેસ 1 એમએમબીટીયુ હઝીરા 138.90 નિકલ 1 કિલો મુંબઈ 524.10 નિકલ મિનિ 1 કિલો મુંબઈ 524.10 રિફાઈન્ડ સોયાતેલ 10 કિલો ઈન્દોર 640.85 ચાંદી 1 કિલો અમદાવાદ 37344.00 ચાંદી1000 1 કિલો દિલ્હી 37485.00 ચાંદી માઇક્રો 1 કિલો અમદાવાદ 37344.00 સોયાબીન 100 કિલો ઈન્દોર 3775.00 ખાંડ-એમ દિલ્હી 100 કિલો દિલ્હી 3230.00 ખાંડ એમ કોલ્હાપુર 100 કિલો કોલ્હાપુર 3133.00 ખાંડ એસ 30 કોલ્હાપુર 100 કિલો કોલ્હાપુર 3033.00 ટિન 1 કિલો મુંબઈ 1060.75 ઘઉં 100 કિલો દિલ્હી 1705.00 જસત 1 કિલો મુંબઈ 117.10 જસત મિનિ 1 કિલો મુંબઈ 117.10
 
બજારનો અહેવાલ
 09/02/2016 - સોના-ચાંદીના વાયદામાં તેજીને બ્રેક
વધુ  
 બજારની હિલચાલ
કોમોડિટી વિશ્વના સમાચાર
કોમોડિટી વાયદા પર પ્રતિબંધ નહીં મુકાય
કોમોડિટી ફ્યુચર્સ સામે નિયમનકારી અવરોધ દૂર કરાયા
વધુ  
વાયદા   વરસાદ સૂચકાંક  
   
ચાર્ટ્સ  
સીમાચિહ્નો
MCX ભારતનું
-
બજારહિસ્સાની દૃષ્ટિએ સૌથી મોટું કોમોડિટી વાયદાનું એક્સચેન્જ
-
પ્રથમ લિસ્ટેડ એક્સચેન્જ
 સ્થાનિક સહયોગ
-
બોમ્બે મેટલ એક્સચેન્જ
-
પલ્સીસ ઇમ્પોર્ટર્સ એસોસિયેશન
-
સોલ્વન્ટ એક્સટ્રેક્ટર્સ એસોસિયેશન ઓફ ઈન્ડિયા
 વૈશ્વિક સહયોગ
 
એમસીએક્સના નવા સભ્યપદ માટે
membershipsalesteam@mcxindia.com     6731 9286 / 6731 9268   અથવા   આપના સરળ સંપર્ક માટે અહીં ક્લિક કરો   અથવા  
© કોપીરાઈટ 2010 | તમામ હક મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા (એમસીએક્સ)ને આધીન | સ્પષ્ટતા
સાઇટ 1024 X 768ના રિઝોલ્યુશનમાં સૌથી સારી દેખાય છે | આઇઇ 8 ના યુઝર કમ્પેટિબિલિટી વ્યૂ પસંદ કરે
આરએસએસ   
   
અમારા સંપર્કમાં રહો