હોમ    અમારા વિશે    સમાચાર કક્ષ    કારકિર્દી    અમારો સંપર્ક    એફએક્યુ    ડાઉનલોડ    સાઈટમેપ    
ભાષા બદલો:  English | हिंदी | मराठी
 
MARKET OPERATIONS MARKET DATA PRODUCTS MEMBERSHIP RISK MANAGEMENT TRAINING KNOWLEDGE HUB CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IG & ARBITRATION INVESTOR RELATIONS
વાયદા:   MCX | 5 મે 2015 19:33 | એલ્યુમિનિ 31ઑગસ્ટ2015 124.90  1.54% એલ્યુમિનિ 31જુલાઈ2015 124.55  1.71% એલ્યુમિનિ 30જૂન2015 124.20  1.68% એલ્યુમિનિ 29મે2015 123.15  1.57% એલ્યુમિનિયમ 31જુલાઈ2015 111.60  -1.41% એલ્યુમિનિયમ 30જૂન2015 124.20  1.68% એલ્યુમિનિયમ 29મે2015 123.15  1.57% બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઇલ 13મે2015 4115.00  2.67% એલચી 15સપ્ટેમ્બર2015 852.90  4.00% એલચી 14ઑગસ્ટ2015 860.90  3.27% એલચી 15જુલાઈ2015 883.90  1.94% એલચી 15જૂન2015 899.00  1.15% એલચી 15મે2015 931.10  6.00% તાંબું 30નવેમ્બર2015 423.00  0.70% તાંબું 31ઑગસ્ટ2015 420.10  0.36% તાંબું 30જૂન2015 415.10  0.33% તાંબું મિનિ 30નવેમ્બર2015 425.00  0.15% તાંબું મિનિ 31ઑગસ્ટ2015 419.60  0.29% તાંબું મિનિ 30જૂન2015 415.05  0.30% રૂ 31ડિસેમ્બર2015 17000.00  3.03% રૂ 30નવેમ્બર2015 17000.00  -1.51% રૂ 30ઑક્ટોબર2015 17670.00  0.00% રૂ 31જુલાઈ2015 17120.00  0.18% રૂ 30જૂન2015 16990.00  0.59% રૂ 29મે2015 16780.00  0.66% ક્રૂડ પામ તેલ 31જુલાઈ2015 448.00  0.25% ક્રૂડ પામ તેલ 30જૂન2015 447.90  0.27% ક્રૂડ પામ તેલ 29મે2015 446.10  0.18% ક્રૂડ ઓઇલ 19ઑક્ટોબર2015 4145.00  1.59% ક્રૂડ ઓઇલ 21સપ્ટેમ્બર2015 4110.00  0.74% ક્રૂડ ઓઇલ 19ઑગસ્ટ2015 4070.00  1.80% ક્રૂડ ઓઇલ 20જુલાઈ2015 4030.00  2.62% ક્રૂડ ઓઇલ 19જૂન2015 3947.00  2.47% ક્રૂડ ઓઇલ 18મે2015 3851.00  2.64% ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 19ઑક્ટોબર2015 4050.00  -0.66% ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 21સપ્ટેમ્બર2015 4095.00  0.99% ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 19ઑગસ્ટ2015 4059.00  1.86% ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 20જુલાઈ2015 4019.00  2.32% ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 19જૂન2015 3947.00  2.44% ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 18મે2015 3852.00  2.67% સોનું 5ફેબ્રુઆરી2016 26430.00  -2.71% સોનું 4ડિસેમ્બર2015 27542.00  2.31% સોનું 5ઑક્ટોબર2015 27348.00  1.46% સોનું 5ઑગસ્ટ2015 27145.00  0.35% સોનું 5જૂન2015 26954.00  0.32% સોનું ગિની 31જુલાઈ2015 21780.00  0.29% સોનું ગિની 30જૂન2015 21689.00  0.27% સોનું ગિની 29મે2015 21550.00  0.13% સોનું મિનિ 3જુલાઈ2015 27054.00  0.29% સોનું મિનિ 5જૂન2015 26967.00  0.29% સોનું મિનિ 5મે2015 26940.00  0.72% સુવર્ણ પાંદડી 31ઑગસ્ટ2015 2723.00  0.15% સુવર્ણ પાંદડી 31જુલાઈ2015 2714.00  0.18% સુવર્ણ પાંદડી 30જૂન2015 2699.00  0.15% સુવર્ણ પાંદડી 29મે2015 2677.00  0.22% સુવર્ણ પાંદડી દિલ્હી 31જુલાઈ2015 2621.00  -1.69% સુવર્ણ પાંદડી દિલ્હી 30જૂન2015 2731.00  -1.69% સુવર્ણ પાંદડી દિલ્હી 29મે2015 2763.00  -1.46% કપાસ 29એપ્રિલ2016 948.50  -0.79% કપાસ 31માર્ચ2016 850.00  -1.16% સીસું 31જુલાઈ2015 113.00  -1.74% સીસું 30જૂન2015 137.30  1.03% સીસું 29મે2015 136.85  1.07% સીસું મિનિ 31જુલાઈ2015 137.35  0.96% સીસું મિનિ 30જૂન2015 137.20  0.99% સીસું મિનિ 29મે2015 136.85  1.11% મેન્થા તેલ 31ઑગસ્ટ2015 1051.70  1.81% મેન્થા તેલ 31જુલાઈ2015 1044.40  1.31% મેન્થા તેલ 30જૂન2015 1027.10  0.94% મેન્થા તેલ 29મે2015 1014.20  0.81% નેચરલ ગેસ 28જુલાઈ2015 185.30  0.05% નેચરલ ગેસ 25જૂન2015 183.30  -0.49% નેચરલ ગેસ 26મે2015 178.30  -0.45% નિકલ 31જુલાઈ2015 919.80  2.09% નિકલ 30જૂન2015 917.00  3.01% નિકલ 29મે2015 909.50  3.00% નિકલ મિનિ 31ઑગસ્ટ2015 910.10  2.09% નિકલ મિનિ 31જુલાઈ2015 910.00  1.43% નિકલ મિનિ 30જૂન2015 916.70  2.92% નિકલ મિનિ 29મે2015 909.60  3.02% ચાંદી 4માર્ચ2016 39040.00  3.65% ચાંદી 4ડિસેમ્બર2015 39423.00  2.84% ચાંદી 4સપ્ટેમ્બર2015 38508.00  0.34% ચાંદી 3જુલાઈ2015 38072.00  0.58% ચાંદી 5મે2015 37530.00  1.08% ચાંદી મિનિ 29ફેબ્રુઆરી2016 39820.00  -0.23% ચાંદી મિનિ 30નવેમ્બર2015 39358.00  -0.48% ચાંદી મિનિ 31ઑગસ્ટ2015 38600.00  0.53% ચાંદી મિનિ 30જૂન2015 38089.00  0.56% ચાંદી માઇક્રો 30નવેમ્બર2015 39390.00  0.71% ચાંદી માઇક્રો 31ઑગસ્ટ2015 38610.00  0.56% ચાંદી માઇક્રો 30જૂન2015 38099.00  0.59% જસત 31જુલાઈ2015 147.00  1.80% જસત 30જૂન2015 152.80  1.43% જસત 29મે2015 152.30  1.43% જસત મિનિ 30સપ્ટેમ્બર2015 153.00  1.06% જસત મિનિ 31ઑગસ્ટ2015 152.65  1.33% જસત મિનિ 31જુલાઈ2015 153.40  1.86% જસત મિનિ 30જૂન2015 152.75  1.46% જસત મિનિ 29મે2015 152.30  1.43%
*હાજર:   5 મે 2015 18:6 | બદામ 1 કિલો દિલ્હી 747.25 એલ્યુમિનિ 1 કિલો મુંબઈ 121.35 એલ્યુમિનિયમ 1 કિલો મુંબઈ 121.35 બ્રેન્ટ ક્રૂડ 1 બેરલ મુંબઈ 4225.00 એલચી 1 કિલો વંદનમેડુ 933.30 ચણા 100 કિલો દિલ્હી 4700.00 તાંબું 1 કિલો મુંબઈ 409.35 તાંબું મિનિ 1 કિલો મુંબઈ 409.35 ધાણા 100 કિલો કોટા 9563.00 રૂ 1 ગાંસડી રાજકોટ 16820.00 ક્રૂડ પામ તેલ 10 કિલો કંડલા 441.90 ક્રૂડ ઓઇલ 1 બેરલ મુંબઈ 3747.00 ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 1 બેરલ મુંબઈ 3747.00 સોનું 10 ગ્રામ અમદાવાદ 26762.00 સોનું ગિની 8 ગ્રામ અમદાવાદ 21496.00 સુવર્ણ પાંદડી 1 ગ્રામ મુંબઈ 2686.00 સુવર્ણ પાંદડી દિલ્હી 1 ગ્રામ દિલ્હી 2682.00 ગુવારગમ 100 કિલો જોધપુર 12424.00 ગુવારસીડ 100 કિલો જોધપુર 5200.00 શણ 100 કિલો કોલકાતા 3475.00 કપાસ ખોળ 100 કિલો રાજકોટ 1898.00 સીસું 1 કિલો મુંબઈ 135.90 સીસું મિનિ 1 કિલો મુંબઈ 135.90 મકાઈ 100 કિલો નિઝામાબાદ 1270.00 મેન્થા તેલ 1 કિલો ચંદૌશી 1117.90 નેચરલ ગેસ 1 એમએમબીટીયુ હઝીરા 179.40 નિકલ 1 કિલો મુંબઈ 897.40 નિકલ મિનિ 1 કિલો મુંબઈ 897.40 રિફાઈન્ડ સોયાતેલ 10 કિલો ઈન્દોર 628.25 ચાંદી 1 કિલો અમદાવાદ 37226.00 ચાંદી1000 1 કિલો દિલ્હી 37627.00 ચાંદી માઇક્રો 1 કિલો અમદાવાદ 37226.00 સોયાબીન 100 કિલો ઈન્દોર 4075.00 ખાંડ-એમ દિલ્હી 100 કિલો દિલ્હી 2727.00 ખાંડ એમ કોલ્હાપુર 100 કિલો કોલ્હાપુર 2523.00 ખાંડ એસ 30 કોલ્હાપુર 100 કિલો કોલ્હાપુર 2420.00 ટિન 1 કિલો મુંબઈ 1016.75 ઘઉં 100 કિલો દિલ્હી 1495.00 જસત 1 કિલો મુંબઈ 152.40 જસત મિનિ 1 કિલો મુંબઈ 152.40
 
બજારનો અહેવાલ
 04/05/2015 - વિવિધ 21 કોમોડિટીઝના પાકતી તારીખના ભાવ નિર્ધારિત
વધુ  
 બજારની હિલચાલ
કોમોડિટી વિશ્વના સમાચાર
કોમોડિટી વાયદા પર પ્રતિબંધ નહીં મુકાય
કોમોડિટી ફ્યુચર્સ સામે નિયમનકારી અવરોધ દૂર કરાયા
વધુ  
વાયદા   હાજર  
 
એમસીએક્સ કોમડેક્સ 3375.39 (1.21%)
એમસીએક્સ મેટલ 4460.81 (0.26%)
એમસીએક્સ એનર્જી 2650.66 (1.32%)
એમસીએક્સ એગ્રિ 3394.66 (0.00%)
 
*હાજર ભાવ વિશે ખુલાસો
ચાર્ટ્સ  
સીમાચિહ્નો
MCX ભારતનું
-
બજારહિસ્સાની દૃષ્ટિએ સૌથી મોટું કોમોડિટી વાયદાનું એક્સચેન્જ
-
પ્રથમ લિસ્ટેડ એક્સચેન્જ
 સ્થાનિક સહયોગ
-
બોમ્બે મેટલ એક્સચેન્જ
-
પલ્સીસ ઇમ્પોર્ટર્સ એસોસિયેશન
-
સોલ્વન્ટ એક્સટ્રેક્ટર્સ એસોસિયેશન ઓફ ઈન્ડિયા
 વૈશ્વિક સહયોગ
 
એમસીએક્સના નવા સભ્યપદ માટે
membershipsalesteam@mcxindia.com     6731 9286 / 6731 9268   અથવા   આપના સરળ સંપર્ક માટે અહીં ક્લિક કરો   અથવા  
© કોપીરાઈટ 2010 | તમામ હક મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા (એમસીએક્સ)ને આધીન | સ્પષ્ટતા
સાઇટ 1024 X 768ના રિઝોલ્યુશનમાં સૌથી સારી દેખાય છે | આઇઇ 8 ના યુઝર કમ્પેટિબિલિટી વ્યૂ પસંદ કરે
આરએસએસ   
   
અમારા સંપર્કમાં રહો