હોમ    અમારા વિશે    સમાચાર કક્ષ    કારકિર્દી    અમારો સંપર્ક    એફએક્યુ    ડાઉનલોડ    સાઈટમેપ    
ભાષા બદલો:  English | हिंदी | मराठी
 
MARKET OPERATIONS MARKET DATA PRODUCTS MEMBERSHIP RISK MANAGEMENT TRAINING KNOWLEDGE HUB CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IG & ARBITRATION INVESTOR RELATIONS
વાયદા:   MCX | 29 જુલાઈ 2014 18:2 | એલ્યુમિનિ 28નવેમ્બર2014 122.20  0.83% એલ્યુમિનિ 31ઑક્ટોબર2014 120.70  -0.74% એલ્યુમિનિ 30સપ્ટેમ્બર2014 120.25  -1.07% એલ્યુમિનિ 28ઑગસ્ટ2014 119.80  -1.07% એલ્યુમિનિ 31જુલાઈ2014 119.15  -1.08% એલ્યુમિનિયમ 28નવેમ્બર2014 121.35  -1.18% એલ્યુમિનિયમ 31ઑક્ટોબર2014 121.30  -0.82% એલ્યુમિનિયમ 30સપ્ટેમ્બર2014 120.40  -0.99% એલ્યુમિનિયમ 28ઑગસ્ટ2014 119.80  -1.07% એલ્યુમિનિયમ 31જુલાઈ2014 119.15  -1.08% એલચી 15ડિસેમ્બર2014 878.20  -1.57% એલચી 14નવેમ્બર2014 871.00  -1.31% એલચી 15ઑક્ટોબર2014 876.00  -0.98% એલચી 15સપ્ટેમ્બર2014 888.00  -1.22% એલચી 14ઑગસ્ટ2014 919.90  -1.22% તાંબું 28નવેમ્બર2014 437.90  -0.49% તાંબું 29ઑગસ્ટ2014 430.35  -0.43% તાંબું મિનિ 28નવેમ્બર2014 438.10  -0.43% તાંબું મિનિ 29ઑગસ્ટ2014 430.35  -0.44% રૂ 31ડિસેમ્બર2014 16910.00  -0.70% રૂ 28નવેમ્બર2014 17090.00  -0.70% રૂ 31ઑક્ટોબર2014 17700.00  -0.67% રૂ 31જુલાઈ2014 18650.00  -0.75% ક્રૂડ પામ તેલ 28નવેમ્બર2014 505.00  0.00% ક્રૂડ પામ તેલ 31ઑક્ટોબર2014 508.90  0.35% ક્રૂડ પામ તેલ 30સપ્ટેમ્બર2014 512.00  -0.19% ક્રૂડ પામ તેલ 28ઑગસ્ટ2014 521.40  -0.52% ક્રૂડ પામ તેલ 31જુલાઈ2014 539.00  -0.19% ક્રૂડ ઓઇલ 18ડિસેમ્બર2014 6062.00  -0.39% ક્રૂડ ઓઇલ 19નવેમ્બર2014 6050.00  -1.05% ક્રૂડ ઓઇલ 20ઑક્ટોબર2014 6072.00  0.15% ક્રૂડ ઓઇલ 19સપ્ટેમ્બર2014 6058.00  -0.62% ક્રૂડ ઓઇલ 19ઑગસ્ટ2014 6084.00  -0.90% સોનું 3એપ્રિલ2015 29240.00  3.00% સોનું 5ફેબ્રુઆરી2015 28349.00  -0.36% સોનું 5ડિસેમ્બર2014 28140.00  0.43% સોનું 3ઑક્ટોબર2014 28129.00  0.37% સોનું 5ઑગસ્ટ2014 28011.00  0.30% સોનું ગિની 31ઑક્ટોબર2014 22888.00  0.02% સોનું ગિની 30સપ્ટેમ્બર2014 22899.00  0.15% સોનું ગિની 28ઑગસ્ટ2014 22767.00  0.20% સોનું ગિની 31જુલાઈ2014 22551.00  0.07% સોનું મિનિ 1ઑક્ટોબર2014 28165.00  0.26% સોનું મિનિ 5સપ્ટેમ્બર2014 28076.00  0.34% સોનું મિનિ 5ઑગસ્ટ2014 27995.00  0.31% સુવર્ણ પાંદડી 31ઑક્ટોબર2014 2848.00  0.18% સુવર્ણ પાંદડી 30સપ્ટેમ્બર2014 2848.00  0.14% સુવર્ણ પાંદડી 28ઑગસ્ટ2014 2847.00  0.25% સુવર્ણ પાંદડી 31જુલાઈ2014 2916.00  0.00% સુવર્ણ પાંદડી દિલ્હી 31ઑક્ટોબર2014 2910.00  0.00% સુવર્ણ પાંદડી દિલ્હી 30સપ્ટેમ્બર2014 2830.00  2.95% સુવર્ણ પાંદડી દિલ્હી 28ઑગસ્ટ2014 3009.00  2.87% સુવર્ણ પાંદડી દિલ્હી 31જુલાઈ2014 2845.00  -2.97% કપાસ 30એપ્રિલ2015 909.00  -0.98% કપાસ 31માર્ચ2015 968.00  2.98% કપાસ ખોળ 30સપ્ટેમ્બર2014 1800.00  2.74% કપાસ ખોળ 31જુલાઈ2014 1853.50  2.97% સીસું 31ઑક્ટોબર2014 137.30  0.96% સીસું 30સપ્ટેમ્બર2014 137.35  -0.72% સીસું 28ઑગસ્ટ2014 136.60  -1.01% સીસું 31જુલાઈ2014 136.00  -1.02% સીસું મિનિ 28નવેમ્બર2014 138.35  0.36% સીસું મિનિ 31ઑક્ટોબર2014 138.50  1.17% સીસું મિનિ 30સપ્ટેમ્બર2014 137.10  -0.76% સીસું મિનિ 28ઑગસ્ટ2014 136.60  -0.98% સીસું મિનિ 31જુલાઈ2014 136.05  -0.98% મેન્થા તેલ 31ઑક્ટોબર2014 742.50  0.04% મેન્થા તેલ 30સપ્ટેમ્બર2014 728.50  -0.03% મેન્થા તેલ 28ઑગસ્ટ2014 714.40  -0.29% મેન્થા તેલ 31જુલાઈ2014 698.90  -0.31% નેચરલ ગેસ 28ઑક્ટોબર2014 235.30  0.09% નેચરલ ગેસ 25સપ્ટેમ્બર2014 231.20  0.65% નેચરલ ગેસ 26ઑગસ્ટ2014 228.90  0.62% નિકલ 31ઑક્ટોબર2014 1164.30  2.13% નિકલ 30સપ્ટેમ્બર2014 1120.00  -1.53% નિકલ 28ઑગસ્ટ2014 1121.50  -0.80% નિકલ 31જુલાઈ2014 1116.80  -0.85% નિકલ મિનિ 28નવેમ્બર2014 1147.90  -0.12% નિકલ મિનિ 31ઑક્ટોબર2014 1155.00  0.45% નિકલ મિનિ 30સપ્ટેમ્બર2014 1127.30  -0.89% નિકલ મિનિ 28ઑગસ્ટ2014 1121.30  -0.82% નિકલ મિનિ 31જુલાઈ2014 1117.10  -0.82% બટેટાં 30સપ્ટેમ્બર2014 1580.00  0.32% બટેટાં 28ઑગસ્ટ2014 1485.00  -3.00% બટેટાં 31જુલાઈ2014 1365.00  0.37% ચાંદી 5માર્ચ2015 46262.00  1.87% ચાંદી 5ડિસેમ્બર2014 45085.00  0.51% ચાંદી 5સપ્ટેમ્બર2014 44415.00  0.55% ચાંદી1000 28ઑગસ્ટ2014 43501.00  -2.95% ચાંદી1000 31જુલાઈ2014 43300.00  -3.31% ચાંદી મિનિ 27ફેબ્રુઆરી2015 46202.00  1.47% ચાંદી મિનિ 28નવેમ્બર2014 45110.00  0.48% ચાંદી મિનિ 29ઑગસ્ટ2014 44423.00  0.49% ચાંદી માઇક્રો 28નવેમ્બર2014 45100.00  0.41% ચાંદી માઇક્રો 29ઑગસ્ટ2014 44430.00  0.51% જસત 31ઑક્ટોબર2014 144.55  -0.31% જસત 30સપ્ટેમ્બર2014 143.40  -1.38% જસત 28ઑગસ્ટ2014 143.10  -1.38% જસત 31જુલાઈ2014 143.70  -1.20% જસત મિનિ 28નવેમ્બર2014 145.40  0.31% જસત મિનિ 31ઑક્ટોબર2014 146.25  1.00% જસત મિનિ 30સપ્ટેમ્બર2014 143.40  -1.31% જસત મિનિ 28ઑગસ્ટ2014 143.10  -1.34% જસત મિનિ 31જુલાઈ2014 143.70  -1.20%
*હાજર:   29 જુલાઈ 2014 17:35 | બ્રેન્ટ ક્રૂડ 1 બેરલ મુંબઈ 6465.00 તાંબું 1 કિલો મુંબઈ 429.75 તાંબું મિનિ 1 કિલો મુંબઈ 429.75 ક્રૂડ ઓઇલ 1 બેરલ મુંબઈ 6110.00 નેચરલ ગેસ 1 એમએમબીટીયુ હઝીરા 225.20
 
બજારનો અહેવાલ
 24/07/2014 - કોટનના વાયદામાં ચાલુ રહેલો ઘટાડાનો દોર
વધુ  
 બજારની હિલચાલ
કોમોડિટી વિશ્વના સમાચાર
કપાસનું વાવેતર ગુજરાતમાં અડધું
માર્જિન મની વસૂલવામાં ચૂક કરનારા સદસ્યો પર દંડ લદાશે
વધુ  
વાયદા   હાજર  
 
એમસીએક્સ કોમડેક્સ 4029.15 (0.00%)
એમસીએક્સ મેટલ 4815.12 (0.00%)
એમસીએક્સ એનર્જી 4190.76 (0.00%)
એમસીએક્સ એગ્રિ 3028.48 (0.00%)
 
*હાજર ભાવ વિશે ખુલાસો
ચાર્ટ્સ  
સીમાચિહ્નો
MCX ભારતનું
-
બજારહિસ્સાની દૃષ્ટિએ સૌથી મોટું કોમોડિટી વાયદાનું એક્સચેન્જ
-
પ્રથમ લિસ્ટેડ એક્સચેન્જ
 સ્થાનિક સહયોગ
-
બોમ્બે મેટલ એક્સચેન્જ
-
પલ્સીસ ઇમ્પોર્ટર્સ એસોસિયેશન
-
સોલ્વન્ટ એક્સટ્રેક્ટર્સ એસોસિયેશન ઓફ ઈન્ડિયા
 વૈશ્વિક સહયોગ
 
એમસીએક્સના નવા સભ્યપદ માટે      
membershipsalesteam@mcxindia.com     6731 9286 / 6731 9268
અથવા  આપના સરળ સંપર્ક માટે અહીં ક્લિક કરો   અથવા  
કોમોડિટી વાયદાના તાજા ભાવ જાણવા માટે
MCX <space> <Commodity Name>”
લખીને 58888 ઉપર મોકલો દા.ત. “MCX GOLD” લખીને 58888 ઉપર એસએમએસ કરો
© કોપીરાઈટ 2010 | તમામ હક મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા (એમસીએક્સ)ને આધીન | સ્પષ્ટતા
સાઇટ 1024 X 768ના રિઝોલ્યુશનમાં સૌથી સારી દેખાય છે | આઇઇ 8 ના યુઝર કમ્પેટિબિલિટી વ્યૂ પસંદ કરે
આરએસએસ   
   
અમારા સંપર્કમાં રહો