હોમ    અમારા વિશે    સમાચાર કક્ષ    કારકિર્દી    અમારો સંપર્ક    એફએક્યુ    ડાઉનલોડ    સાઈટમેપ    
ભાષા બદલો:  English | हिंदी | मराठी
 
MARKET OPERATIONS MARKET DATA PRODUCTS MEMBERSHIP RISK MANAGEMENT TRAINING KNOWLEDGE HUB CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IG & ARBITRATION INVESTOR RELATIONS
વાયદા:   MCX | 27 માર્ચ 2015 23:29 | એલ્યુમિનિ 31જુલાઈ2015 114.40  -0.82% એલ્યુમિનિ 30જૂન2015 113.30  -0.31% એલ્યુમિનિ 29મે2015 112.65  -1.36% એલ્યુમિનિ 30એપ્રિલ2015 112.30  -1.10% એલ્યુમિનિ 31માર્ચ2015 111.15  -1.24% એલ્યુમિનિયમ 29મે2015 112.25  -1.06% એલ્યુમિનિયમ 30એપ્રિલ2015 112.45  -0.97% એલ્યુમિનિયમ 31માર્ચ2015 111.30  -1.11% એલચી 14ઑગસ્ટ2015 887.90  0.37% એલચી 15જુલાઈ2015 925.00  0.29% એલચી 15જૂન2015 954.10  0.22% એલચી 15મે2015 948.10  -0.62% એલચી 15એપ્રિલ2015 930.00  -1.44% તાંબું 31ઑગસ્ટ2015 393.95  -1.97% તાંબું 30જૂન2015 389.65  -1.85% તાંબું 30એપ્રિલ2015 385.40  -1.80% તાંબું મિનિ 31ઑગસ્ટ2015 394.50  -2.11% તાંબું મિનિ 30જૂન2015 389.70  -1.93% તાંબું મિનિ 30એપ્રિલ2015 385.30  -1.82% રૂ 31જુલાઈ2015 16350.00  3.81% રૂ 30જૂન2015 16070.00  0.06% રૂ 29મે2015 15830.00  0.13% રૂ 30એપ્રિલ2015 15560.00  0.00% રૂ 31માર્ચ2015 15270.00  0.07% ક્રૂડ પામ તેલ 31જુલાઈ2015 444.40  0.02% ક્રૂડ પામ તેલ 30જૂન2015 438.50  -1.62% ક્રૂડ પામ તેલ 29મે2015 437.20  -1.60% ક્રૂડ પામ તેલ 30એપ્રિલ2015 434.50  -1.72% ક્રૂડ પામ તેલ 31માર્ચ2015 433.60  -1.03% ક્રૂડ ઓઇલ 21સપ્ટેમ્બર2015 3645.00  -1.06% ક્રૂડ ઓઇલ 19ઑગસ્ટ2015 3557.00  -0.11% ક્રૂડ ઓઇલ 20જુલાઈ2015 3450.00  -1.88% ક્રૂડ ઓઇલ 19જૂન2015 3373.00  -2.60% ક્રૂડ ઓઇલ 18મે2015 3270.00  -2.94% ક્રૂડ ઓઇલ 20એપ્રિલ2015 3146.00  -3.29% ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 21સપ્ટેમ્બર2015 3614.00  -1.04% ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 19ઑગસ્ટ2015 3550.00  -0.89% ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 20જુલાઈ2015 3476.00  -0.69% ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 19જૂન2015 3376.00  -2.31% ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 18મે2015 3269.00  -2.91% ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 20એપ્રિલ2015 3146.00  -3.26% સોનું 4ડિસેમ્બર2015 27148.00  2.95% સોનું 5ઑક્ટોબર2015 26105.00  -0.18% સોનું 5ઑગસ્ટ2015 26909.00  -0.77% સોનું 5જૂન2015 26845.00  -0.76% સોનું 3એપ્રિલ2015 26594.00  -0.77% સોનું ગિની 30જૂન2015 21549.00  -0.58% સોનું ગિની 29મે2015 21470.00  -0.53% સોનું ગિની 30એપ્રિલ2015 21312.00  -0.80% સોનું ગિની 31માર્ચ2015 21158.00  -0.29% સોનું મિનિ 5જૂન2015 26865.00  -0.77% સોનું મિનિ 5મે2015 26751.00  -0.92% સોનું મિનિ 1એપ્રિલ2015 26585.00  -0.82% સુવર્ણ પાંદડી 30જૂન2015 2689.00  -0.33% સુવર્ણ પાંદડી 29મે2015 2680.00  -0.81% સુવર્ણ પાંદડી 30એપ્રિલ2015 2650.00  -0.86% સુવર્ણ પાંદડી 31માર્ચ2015 2622.00  -0.57% સુવર્ણ પાંદડી દિલ્હી 30જૂન2015 2651.00  2.95% સુવર્ણ પાંદડી દિલ્હી 30એપ્રિલ2015 2690.00  0.94% સુવર્ણ પાંદડી દિલ્હી 31માર્ચ2015 2685.00  2.95% કપાસ 31માર્ચ2016 850.00  -1.16% કપાસ 30એપ્રિલ2015 794.90  0.04% કપાસ 31માર્ચ2015 779.00  1.82% સીસું 31જુલાઈ2015 113.00  -1.74% સીસું 30જૂન2015 116.20  3.98% સીસું 29મે2015 116.00  -1.49% સીસું 30એપ્રિલ2015 115.00  -1.29% સીસું 31માર્ચ2015 114.20  -1.38% સીસું મિનિ 30જૂન2015 112.10  2.94% સીસું મિનિ 29મે2015 115.75  -1.95% સીસું મિનિ 30એપ્રિલ2015 115.05  -1.20% સીસું મિનિ 31માર્ચ2015 114.30  -1.34% મેન્થા તેલ 31જુલાઈ2015 859.00  0.15% મેન્થા તેલ 30જૂન2015 850.30  0.64% મેન્થા તેલ 29મે2015 838.10  0.52% મેન્થા તેલ 30એપ્રિલ2015 827.50  0.58% મેન્થા તેલ 31માર્ચ2015 816.00  0.47% નેચરલ ગેસ 25જૂન2015 174.80  -1.24% નેચરલ ગેસ 26મે2015 170.10  -2.52% નેચરલ ગેસ 27એપ્રિલ2015 166.20  -2.58% નિકલ 31જુલાઈ2015 883.20  -4.00% નિકલ 30જૂન2015 855.20  -2.24% નિકલ 29મે2015 849.70  -2.78% નિકલ 30એપ્રિલ2015 841.50  -2.81% નિકલ 31માર્ચ2015 831.90  -3.06% નિકલ મિનિ 31જુલાઈ2015 865.00  -2.59% નિકલ મિનિ 30જૂન2015 855.50  -3.34% નિકલ મિનિ 29મે2015 848.80  -2.91% નિકલ મિનિ 30એપ્રિલ2015 842.40  -2.75% નિકલ મિનિ 31માર્ચ2015 832.50  -2.98% ચાંદી 4ડિસેમ્બર2015 40426.00  1.95% ચાંદી 4સપ્ટેમ્બર2015 39620.00  1.49% ચાંદી 3જુલાઈ2015 38816.00  -0.72% ચાંદી 5મે2015 38400.00  -0.55% ચાંદી મિનિ 30નવેમ્બર2015 38120.00  3.03% ચાંદી મિનિ 31ઑગસ્ટ2015 39335.00  -1.01% ચાંદી મિનિ 30જૂન2015 38830.00  -0.71% ચાંદી મિનિ 30એપ્રિલ2015 38400.00  -0.60% ચાંદી માઇક્રો 30નવેમ્બર2015 39753.00  -0.99% ચાંદી માઇક્રો 31ઑગસ્ટ2015 39345.00  -0.67% ચાંદી માઇક્રો 30જૂન2015 38820.00  -0.70% ચાંદી માઇક્રો 30એપ્રિલ2015 38387.00  -0.64% જસત 30જૂન2015 126.80  -0.70% જસત 29મે2015 131.60  -1.16% જસત 30એપ્રિલ2015 130.90  -0.61% જસત 31માર્ચ2015 130.10  -0.61% જસત મિનિ 30જૂન2015 133.95  0.64% જસત મિનિ 29મે2015 131.40  -0.94% જસત મિનિ 30એપ્રિલ2015 130.75  -0.68% જસત મિનિ 31માર્ચ2015 130.15  -0.57%
*હાજર:   27 માર્ચ 2015 18:58 | બદામ 1 કિલો દિલ્હી 750.50 એલ્યુમિનિ 1 કિલો મુંબઈ 110.95 એલ્યુમિનિયમ 1 કિલો મુંબઈ 110.95 બ્રેન્ટ ક્રૂડ 1 બેરલ મુંબઈ 3710.00 એલચી 1 કિલો વંદનમેડુ 1035.90 ચણા 100 કિલો દિલ્હી 3588.00 તાંબું 1 કિલો મુંબઈ 388.40 તાંબું મિનિ 1 કિલો મુંબઈ 388.40 ધાણા 100 કિલો કોટા 8125.00 રૂ 1 ગાંસડી રાજકોટ 15140.00 ક્રૂડ પામ તેલ 10 કિલો કંડલા 435.70 ક્રૂડ ઓઇલ 1 બેરલ મુંબઈ 3223.00 ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 1 બેરલ મુંબઈ 3223.00 સોનું 10 ગ્રામ અમદાવાદ 26484.00 સોનું ગિની 8 ગ્રામ અમદાવાદ 21272.00 સુવર્ણ પાંદડી 1 ગ્રામ મુંબઈ 2662.00 સુવર્ણ પાંદડી દિલ્હી 1 ગ્રામ દિલ્હી 2656.00 ગુવારગમ 100 કિલો જોધપુર 8422.00 ગુવારસીડ 100 કિલો જોધપુર 3758.00 શણ 100 કિલો કોલકાતા 3313.00 કપાસ 20 કિલો સુરેન્દ્રનગર 774.10 કપાસ ખોળ 100 કિલો રાજકોટ 1617.50 સીસું 1 કિલો મુંબઈ 114.60 સીસું મિનિ 1 કિલો મુંબઈ 114.60 મકાઈ 100 કિલો નિઝામાબાદ 1245.00 મેન્થા તેલ 1 કિલો ચંદૌશી 920.90 નેચરલ ગેસ 1 એમએમબીટીયુ હઝીરા 167.50 નિકલ 1 કિલો મુંબઈ 830.00 નિકલ મિનિ 1 કિલો મુંબઈ 854.40 રિફાઈન્ડ સોયાતેલ 10 કિલો ઈન્દોર 630.00 ચાંદી 1 કિલો અમદાવાદ 37944.00 ચાંદી1000 1 કિલો દિલ્હી 38172.00 ચાંદી માઇક્રો 1 કિલો અમદાવાદ 37944.00 સોયાબીન 100 કિલો ઈન્દોર 3420.00 ખાંડ-એમ દિલ્હી 100 કિલો દિલ્હી 2615.00 ખાંડ એમ કોલ્હાપુર 100 કિલો કોલ્હાપુર 2463.00 ખાંડ એસ 30 કોલ્હાપુર 100 કિલો કોલ્હાપુર 2358.00 ટિન 1 કિલો મુંબઈ 1083.00 ઘઉં 100 કિલો દિલ્હી 1635.00 જસત 1 કિલો મુંબઈ 129.50 જસત મિનિ 1 કિલો મુંબઈ 129.50
 
બજારનો અહેવાલ
 27/03/2015 - સાપ્તાહિકઃ સોનું, ચાંદી, ક્રૂડ તેલ, કોટનમાં તેજીની રેલમછેલ
વધુ  
 બજારની હિલચાલ
કોમોડિટી વિશ્વના સમાચાર
કોમોડિટી વાયદા પર પ્રતિબંધ નહીં મુકાય
કોમોડિટી ફ્યુચર્સ સામે નિયમનકારી અવરોધ દૂર કરાયા
વધુ  
વાયદા   હાજર  
 
એમસીએક્સ કોમડેક્સ 3091.58 (0.00%)
એમસીએક્સ મેટલ 4325.30 (0.00%)
એમસીએક્સ એનર્જી 2244.41 (0.00%)
એમસીએક્સ એગ્રિ 3004.83 (0.00%)
 
*હાજર ભાવ વિશે ખુલાસો
ચાર્ટ્સ  
સીમાચિહ્નો
MCX ભારતનું
-
બજારહિસ્સાની દૃષ્ટિએ સૌથી મોટું કોમોડિટી વાયદાનું એક્સચેન્જ
-
પ્રથમ લિસ્ટેડ એક્સચેન્જ
 સ્થાનિક સહયોગ
-
બોમ્બે મેટલ એક્સચેન્જ
-
પલ્સીસ ઇમ્પોર્ટર્સ એસોસિયેશન
-
સોલ્વન્ટ એક્સટ્રેક્ટર્સ એસોસિયેશન ઓફ ઈન્ડિયા
 વૈશ્વિક સહયોગ
 
એમસીએક્સના નવા સભ્યપદ માટે
membershipsalesteam@mcxindia.com     6731 9286 / 6731 9268   અથવા   આપના સરળ સંપર્ક માટે અહીં ક્લિક કરો   અથવા  
© કોપીરાઈટ 2010 | તમામ હક મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા (એમસીએક્સ)ને આધીન | સ્પષ્ટતા
સાઇટ 1024 X 768ના રિઝોલ્યુશનમાં સૌથી સારી દેખાય છે | આઇઇ 8 ના યુઝર કમ્પેટિબિલિટી વ્યૂ પસંદ કરે
આરએસએસ   
   
અમારા સંપર્કમાં રહો