હોમ    અમારા વિશે    સમાચાર કક્ષ    કારકિર્દી    અમારો સંપર્ક    એફએક્યુ    ડાઉનલોડ    સાઈટમેપ    
ભાષા બદલો:  English | हिंदी | मराठी
 
MARKET OPERATIONS MARKET DATA PRODUCTS MEMBERSHIP RISK MANAGEMENT TRAINING KNOWLEDGE HUB CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IG & ARBITRATION INVESTOR RELATIONS
વાયદા:   MCX | 1 સપ્ટેમ્બર 2014 12:43 | એલ્યુમિનિ 31ડિસેમ્બર2014 128.50  -0.04% એલ્યુમિનિ 28નવેમ્બર2014 128.00  0.12% એલ્યુમિનિ 31ઑક્ટોબર2014 127.70  0.16% એલ્યુમિનિ 30સપ્ટેમ્બર2014 126.85  0.12% એલ્યુમિનિયમ 31ડિસેમ્બર2014 125.80  2.36% એલ્યુમિનિયમ 28નવેમ્બર2014 128.00  0.75% એલ્યુમિનિયમ 31ઑક્ટોબર2014 127.65  0.12% એલ્યુમિનિયમ 30સપ્ટેમ્બર2014 126.85  0.12% એલચી 15ડિસેમ્બર2014 911.00  -2.09% એલચી 14નવેમ્બર2014 906.50  -2.11% એલચી 15ઑક્ટોબર2014 911.50  -2.07% એલચી 15સપ્ટેમ્બર2014 920.40  -2.04% તાંબું 28નવેમ્બર2014 427.50  -0.47% તાંબું મિનિ 28નવેમ્બર2014 427.35  -0.51% રૂ 31ડિસેમ્બર2014 16930.00  -1.17% રૂ 28નવેમ્બર2014 17160.00  -0.92% રૂ 31ઑક્ટોબર2014 17810.00  -0.89% ક્રૂડ પામ તેલ 31ડિસેમ્બર2014 424.00  -0.35% ક્રૂડ પામ તેલ 28નવેમ્બર2014 422.60  -0.07% ક્રૂડ પામ તેલ 31ઑક્ટોબર2014 424.60  0.21% ક્રૂડ પામ તેલ 30સપ્ટેમ્બર2014 440.10  0.11% ક્રૂડ ઓઇલ 18ડિસેમ્બર2014 5850.00  1.23% ક્રૂડ ઓઇલ 19નવેમ્બર2014 5796.00  -0.33% ક્રૂડ ઓઇલ 20ઑક્ટોબર2014 5791.00  -0.34% ક્રૂડ ઓઇલ 19સપ્ટેમ્બર2014 5810.00  -0.36% સોનું 3એપ્રિલ2015 29240.00  3.00% સોનું 5ફેબ્રુઆરી2015 28349.00  -0.36% સોનું 5ડિસેમ્બર2014 28099.00  -0.15% સોનું 3ઑક્ટોબર2014 27935.00  -0.22% સોનું ગિની 28નવેમ્બર2014 22940.00  -0.66% સોનું ગિની 31ઑક્ટોબર2014 22850.00  -0.08% સોનું ગિની 30સપ્ટેમ્બર2014 22743.00  -0.04% સોનું મિનિ 5નવેમ્બર2014 28110.00  -0.20% સોનું મિનિ 1ઑક્ટોબર2014 27948.00  -0.27% સોનું મિનિ 5સપ્ટેમ્બર2014 27736.00  -0.21% સુવર્ણ પાંદડી 31ડિસેમ્બર2014 2870.00  -0.07% સુવર્ણ પાંદડી 28નવેમ્બર2014 2875.00  -0.03% સુવર્ણ પાંદડી 31ઑક્ટોબર2014 2865.00  -0.03% સુવર્ણ પાંદડી 30સપ્ટેમ્બર2014 2876.00  -0.03% સુવર્ણ પાંદડી દિલ્હી 28નવેમ્બર2014 2896.00  2.95% સુવર્ણ પાંદડી દિલ્હી 31ઑક્ટોબર2014 2985.00  2.23% સુવર્ણ પાંદડી દિલ્હી 30સપ્ટેમ્બર2014 2920.00  0.10% કપાસ 30એપ્રિલ2015 909.00  -0.98% કપાસ 31માર્ચ2015 968.00  2.98% કપાસ ખોળ 30સપ્ટેમ્બર2014 1800.00  2.74% સીસું 28નવેમ્બર2014 138.70  -0.72% સીસું 31ઑક્ટોબર2014 135.90  -0.55% સીસું 30સપ્ટેમ્બર2014 135.30  -0.40% સીસું મિનિ 31ડિસેમ્બર2014 138.50  0.65% સીસું મિનિ 28નવેમ્બર2014 136.50  -0.80% સીસું મિનિ 31ઑક્ટોબર2014 135.95  -0.48% સીસું મિનિ 30સપ્ટેમ્બર2014 135.35  -0.37% મેન્થા તેલ 31ડિસેમ્બર2014 719.00  0.14% મેન્થા તેલ 28નવેમ્બર2014 711.00  -1.52% મેન્થા તેલ 31ઑક્ટોબર2014 699.60  -1.33% મેન્થા તેલ 30સપ્ટેમ્બર2014 687.60  -1.31% નેચરલ ગેસ 24નવેમ્બર2014 257.00  -0.19% નેચરલ ગેસ 28ઑક્ટોબર2014 250.70  -0.44% નેચરલ ગેસ 25સપ્ટેમ્બર2014 245.70  -0.49% નિકલ 31ડિસેમ્બર2014 1171.10  1.99% નિકલ 28નવેમ્બર2014 1150.60  0.74% નિકલ 31ઑક્ટોબર2014 1140.00  -0.56% નિકલ 30સપ્ટેમ્બર2014 1134.60  -0.50% નિકલ મિનિ 31ડિસેમ્બર2014 1147.20  -0.43% નિકલ મિનિ 28નવેમ્બર2014 1149.10  -0.75% નિકલ મિનિ 31ઑક્ટોબર2014 1140.00  -0.54% નિકલ મિનિ 30સપ્ટેમ્બર2014 1134.60  -0.50% ચાંદી 5માર્ચ2015 46262.00  1.87% ચાંદી 5ડિસેમ્બર2014 42840.00  -0.24% ચાંદી 5સપ્ટેમ્બર2014 42148.00  -0.25% ચાંદી1000 30સપ્ટેમ્બર2014 41800.00  -2.78% ચાંદી મિનિ 27ફેબ્રુઆરી2015 46202.00  1.47% ચાંદી મિનિ 28નવેમ્બર2014 42871.00  -0.25% ચાંદી માઇક્રો 28નવેમ્બર2014 42877.00  -0.24% જસત 31ડિસેમ્બર2014 141.80  -0.84% જસત 28નવેમ્બર2014 142.95  2.55% જસત 31ઑક્ટોબર2014 143.00  -0.42% જસત 30સપ્ટેમ્બર2014 142.30  -0.42% જસત મિનિ 31ડિસેમ્બર2014 144.00  0.35% જસત મિનિ 28નવેમ્બર2014 143.40  -0.28% જસત મિનિ 31ઑક્ટોબર2014 143.00  -0.38% જસત મિનિ 30સપ્ટેમ્બર2014 142.35  -0.35%
*હાજર:   1 સપ્ટેમ્બર 2014 12:53 | બદામ 1 કિલો દિલ્હી 650.75 એલ્યુમિનિ 1 કિલો મુંબઈ 126.90 એલ્યુમિનિયમ 1 કિલો મુંબઈ 126.90 બ્રેન્ટ ક્રૂડ 1 બેરલ મુંબઈ 6240.00 એલચી 1 કિલો વંદનમેડુ 926.80 ચણા 100 કિલો દિલ્હી 2935.00 તાંબું 1 કિલો મુંબઈ 417.95 તાંબું મિનિ 1 કિલો મુંબઈ 417.95 રૂ 1 ગાંસડી રાજકોટ 18990.00 ક્રૂડ પામ તેલ 10 કિલો કંડલા 465.00 ક્રૂડ ઓઇલ 1 બેરલ મુંબઈ 5803.00 સોનું 10 ગ્રામ અમદાવાદ 27717.00 સોનું ગિની 8 ગ્રામ અમદાવાદ 22262.00 સુવર્ણ પાંદડી 1 ગ્રામ મુંબઈ 2794.00 સુવર્ણ પાંદડી દિલ્હી 1 ગ્રામ દિલ્હી 2790.00 ગુવારગમ 100 કિલો જોધપુર 15579.00 ગુવારસીડ 100 કિલો જોધપુર 5600.00 શણ 100 કિલો કોલકાતા 2635.00 કપાસ ખોળ 100 કિલો રાજકોટ 1839.00 સીસું 1 કિલો મુંબઈ 135.00 સીસું મિનિ 1 કિલો મુંબઈ 135.00 મકાઈ 100 કિલો નિઝામાબાદ 1344.00 મેન્થા તેલ 1 કિલો ચંદૌશી 766.90 નેચરલ ગેસ 1 એમએમબીટીયુ હઝીરા 245.80 નિકલ 1 કિલો મુંબઈ 1131.90 નિકલ મિનિ 1 કિલો મુંબઈ 1131.90 રિફાઈન્ડ સોયાતેલ 10 કિલો ઈન્દોર 622.15 ચાંદી 1 કિલો અમદાવાદ 42143.00 ચાંદી1000 1 કિલો દિલ્હી 42578.00 ચાંદી માઇક્રો 1 કિલો અમદાવાદ 42143.00 સોયાબીન 100 કિલો ઈન્દોર 3695.00 ખાંડ એસ 30 100 કિલો કોલ્હાપુર 2952.00 ખાંડ-એમ દિલ્હી 100 કિલો દિલ્હી 3233.00 ખાંડ એમ કોલ્હાપુર 100 કિલો કોલ્હાપુર 3060.00 ટિન 1 કિલો મુંબઈ 1318.50 ઘઉં 100 કિલો દિલ્હી 1577.50 જસત 1 કિલો મુંબઈ 142.90 જસત મિનિ 1 કિલો મુંબઈ 142.90
 
બજારનો અહેવાલ
 28/08/2014 - સાપ્તાહિકઃ રૂ.63,455 કરોડનું ટર્નઓવર
વધુ  
 બજારની હિલચાલ
કોમોડિટી વિશ્વના સમાચાર
કપાસનું વાવેતર ગુજરાતમાં અડધું
માર્જિન મની વસૂલવામાં ચૂક કરનારા સદસ્યો પર દંડ લદાશે
વધુ  
વાયદા   હાજર  
 
એમસીએક્સ કોમડેક્સ 3917.13 (0.27%)
એમસીએક્સ મેટલ 4764.08 (0.31%)
એમસીએક્સ એનર્જી 4025.54 (1.07%)
એમસીએક્સ એગ્રિ 2876.02 (0.00%)
 
*હાજર ભાવ વિશે ખુલાસો
ચાર્ટ્સ  
સીમાચિહ્નો
MCX ભારતનું
-
બજારહિસ્સાની દૃષ્ટિએ સૌથી મોટું કોમોડિટી વાયદાનું એક્સચેન્જ
-
પ્રથમ લિસ્ટેડ એક્સચેન્જ
 સ્થાનિક સહયોગ
-
બોમ્બે મેટલ એક્સચેન્જ
-
પલ્સીસ ઇમ્પોર્ટર્સ એસોસિયેશન
-
સોલ્વન્ટ એક્સટ્રેક્ટર્સ એસોસિયેશન ઓફ ઈન્ડિયા
 વૈશ્વિક સહયોગ
 
એમસીએક્સના નવા સભ્યપદ માટે      
membershipsalesteam@mcxindia.com     6731 9286 / 6731 9268
અથવા  આપના સરળ સંપર્ક માટે અહીં ક્લિક કરો   અથવા  
કોમોડિટી વાયદાના તાજા ભાવ જાણવા માટે
MCX <space> <Commodity Name>”
લખીને 58888 ઉપર મોકલો દા.ત. “MCX GOLD” લખીને 58888 ઉપર એસએમએસ કરો
© કોપીરાઈટ 2010 | તમામ હક મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા (એમસીએક્સ)ને આધીન | સ્પષ્ટતા
સાઇટ 1024 X 768ના રિઝોલ્યુશનમાં સૌથી સારી દેખાય છે | આઇઇ 8 ના યુઝર કમ્પેટિબિલિટી વ્યૂ પસંદ કરે
આરએસએસ   
   
અમારા સંપર્કમાં રહો