હોમ    અમારા વિશે    સમાચાર કક્ષ    કારકિર્દી    અમારો સંપર્ક    એફએક્યુ    ડાઉનલોડ    સાઈટમેપ    
ભાષા બદલો:  English | हिंदी | मराठी
 
MARKET OPERATIONS MARKET DATA PRODUCTS MEMBERSHIP RISK MANAGEMENT TRAINING KNOWLEDGE HUB CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IG & ARBITRATION INVESTOR RELATIONS
વાયદા:   MCX | 31 મે 2016 17:13 | એલ્યુમિનિ 30સપ્ટેમ્બર2016 106.00  -0.80% એલ્યુમિનિ 31ઑગસ્ટ2016 106.00  -0.33% એલ્યુમિનિ 29જુલાઈ2016 105.80  0.28% એલ્યુમિનિ 30જૂન2016 105.05  0.38% એલ્યુમિનિ 31મે2016 103.80  0.24% એલ્યુમિનિયમ 31ઑગસ્ટ2016 107.05  -0.70% એલ્યુમિનિયમ 29જુલાઈ2016 105.90  0.28% એલ્યુમિનિયમ 30જૂન2016 105.00  0.38% એલ્યુમિનિયમ 31મે2016 103.85  0.29% એલચી 14ઑક્ટોબર2016 846.00  -0.58% એલચી 15સપ્ટેમ્બર2016 848.00  -1.49% એલચી 12ઑગસ્ટ2016 846.00  -0.49% એલચી 15જુલાઈ2016 831.00  -1.08% એલચી 15જૂન2016 808.90  -0.65% તાંબું 30નવેમ્બર2016 325.50  0.45% તાંબું 31ઑગસ્ટ2016 318.85  0.60% તાંબું 30જૂન2016 314.55  0.66% તાંબું મિનિ 30નવેમ્બર2016 324.45  0.05% તાંબું મિનિ 31ઑગસ્ટ2016 318.85  0.58% તાંબું મિનિ 30જૂન2016 314.55  0.66% રૂ 30ડિસેમ્બર2016 17540.00  -0.79% રૂ 30નવેમ્બર2016 17550.00  -0.62% રૂ 31ઑક્ટોબર2016 18450.00  -0.38% રૂ 29જુલાઈ2016 18400.00  -0.33% રૂ 30જૂન2016 18230.00  -0.33% રૂ 31મે2016 18050.00  -0.22% ક્રૂડ પામ તેલ 30સપ્ટેમ્બર2016 516.70  2.97% ક્રૂડ પામ તેલ 31ઑગસ્ટ2016 519.80  -0.44% ક્રૂડ પામ તેલ 29જુલાઈ2016 525.50  -0.19% ક્રૂડ પામ તેલ 30જૂન2016 530.40  -0.23% ક્રૂડ પામ તેલ 31મે2016 537.00  0.00% ક્રૂડ ઓઇલ 18નવેમ્બર2016 3514.00  0.34% ક્રૂડ ઓઇલ 19ઑક્ટોબર2016 3510.00  -1.54% ક્રૂડ ઓઇલ 19સપ્ટેમ્બર2016 3460.00  -1.14% ક્રૂડ ઓઇલ 19ઑગસ્ટ2016 3427.00  -1.24% ક્રૂડ ઓઇલ 19જુલાઈ2016 3384.00  -1.31% ક્રૂડ ઓઇલ 20જૂન2016 3342.00  -1.30% ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 18નવેમ્બર2016 3548.00  0.51% ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 19ઑક્ટોબર2016 3598.00  1.35% ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 19સપ્ટેમ્બર2016 3437.00  -1.80% ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 19ઑગસ્ટ2016 3425.00  -1.07% ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 19જુલાઈ2016 3385.00  -1.17% ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 20જૂન2016 3342.00  -1.27% સોનું 5એપ્રિલ2017 30030.00  -1.51% સોનું 3ફેબ્રુઆરી2017 29808.00  -1.47% સોનું 5ડિસેમ્બર2016 30786.00  0.12% સોનું 5ઑક્ટોબર2016 29115.00  0.36% સોનું 5ઑગસ્ટ2016 28874.00  0.09% સોનું 3જૂન2016 28653.00  0.17% સોનું ગિની 31ઑગસ્ટ2016 23245.00  -0.49% સોનું ગિની 29જુલાઈ2016 23270.00  0.32% સોનું ગિની 30જૂન2016 23190.00  0.10% સોનું ગિની 31મે2016 23000.00  0.28% સોનું મિનિ 5ઑગસ્ટ2016 28884.00  0.20% સોનું મિનિ 5જુલાઈ2016 28782.00  0.14% સોનું મિનિ 3જૂન2016 28654.00  0.22% સુવર્ણ પાંદડી 31ઑગસ્ટ2016 2896.00  0.52% સુવર્ણ પાંદડી 29જુલાઈ2016 2887.00  0.17% સુવર્ણ પાંદડી 30જૂન2016 2873.00  0.10% સુવર્ણ પાંદડી 31મે2016 2780.00  -1.80% કપાસ 31માર્ચ2017 901.00  2.98% સીસું 31ઑગસ્ટ2016 116.50  0.09% સીસું 29જુલાઈ2016 115.40  0.17% સીસું 30જૂન2016 115.00  0.39% સીસું 31મે2016 113.90  0.31% સીસું મિનિ 30સપ્ટેમ્બર2016 118.60  0.51% સીસું મિનિ 31ઑગસ્ટ2016 116.40  -0.17% સીસું મિનિ 29જુલાઈ2016 115.70  0.35% સીસું મિનિ 30જૂન2016 115.10  0.48% સીસું મિનિ 31મે2016 113.85  0.26% મેન્થા તેલ 31ઑગસ્ટ2016 890.00  1.64% મેન્થા તેલ 29જુલાઈ2016 882.70  1.48% મેન્થા તેલ 30જૂન2016 876.50  1.53% મેન્થા તેલ 31મે2016 869.10  0.23% નેચરલ ગેસ 26ઑગસ્ટ2016 159.80  0.31% નેચરલ ગેસ 26જુલાઈ2016 155.40  0.84% નેચરલ ગેસ 27જૂન2016 147.30  0.96% નિકલ 31ઑગસ્ટ2016 582.10  -0.14% નિકલ 29જુલાઈ2016 584.40  1.42% નિકલ 30જૂન2016 577.50  1.73% નિકલ 31મે2016 568.90  1.77% નિકલ મિનિ 30સપ્ટેમ્બર2016 593.40  -0.85% નિકલ મિનિ 31ઑગસ્ટ2016 590.80  1.32% નિકલ મિનિ 29જુલાઈ2016 584.80  1.72% નિકલ મિનિ 30જૂન2016 577.50  1.71% નિકલ મિનિ 31મે2016 568.90  1.75% ચાંદી 5મે2017 44000.00  -0.22% ચાંદી 3માર્ચ2017 41245.00  0.63% ચાંદી 5ડિસેમ્બર2016 40263.00  -0.13% ચાંદી 5સપ્ટેમ્બર2016 39375.00  0.24% ચાંદી 5જુલાઈ2016 38690.00  0.29% ચાંદી મિનિ 28એપ્રિલ2017 41685.00  -1.07% ચાંદી મિનિ 28ફેબ્રુઆરી2017 41265.00  0.63% ચાંદી મિનિ 30નવેમ્બર2016 40270.00  0.59% ચાંદી મિનિ 31ઑગસ્ટ2016 39410.00  0.19% ચાંદી મિનિ 30જૂન2016 38697.00  0.29% ચાંદી માઇક્રો 30નવેમ્બર2016 40321.00  0.32% ચાંદી માઇક્રો 31ઑગસ્ટ2016 39411.00  0.30% ચાંદી માઇક્રો 30જૂન2016 38706.00  0.29% જસત 31ઑગસ્ટ2016 121.25  -1.34% જસત 29જુલાઈ2016 130.05  1.72% જસત 30જૂન2016 129.35  1.41% જસત 31મે2016 129.65  1.49% જસત મિનિ 30સપ્ટેમ્બર2016 130.00  2.60% જસત મિનિ 31ઑગસ્ટ2016 129.80  1.21% જસત મિનિ 29જુલાઈ2016 129.90  1.56% જસત મિનિ 30જૂન2016 129.35  1.45% જસત મિનિ 31મે2016 129.60  1.45%
*હાજર:   31 મે 2016 16:34 | બદામ 1 કિલો દિલ્હી 527.25 એલ્યુમિનિ 1 કિલો મુંબઈ 104.10 એલ્યુમિનિયમ 1 કિલો મુંબઈ 104.10 બ્રેન્ટ ક્રૂડ 1 બેરલ મુંબઈ 3351.00 એલચી 1 કિલો વંદનમેડુ 787.40 ચણા 100 કિલો દિલ્હી 6183.00 તાંબું 1 કિલો મુંબઈ 312.55 તાંબું મિનિ 1 કિલો મુંબઈ 312.55 ધાણા 100 કિલો કોટા 7063.00 રૂ 1 ગાંસડી રાજકોટ 17810.00 ક્રૂડ પામ તેલ 10 કિલો કંડલા 536.40 ક્રૂડ ઓઇલ 1 બેરલ મુંબઈ 3308.00 ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 1 બેરલ મુંબઈ 3308.00 સોનું 10 ગ્રામ અમદાવાદ 28605.00 સોનું ગિની 8 ગ્રામ અમદાવાદ 22976.00 સુવર્ણ પાંદડી 1 ગ્રામ મુંબઈ 2886.00 સુવર્ણ પાંદડી દિલ્હી 1 ગ્રામ દિલ્હી 2879.00 ગુવારગમ 100 કિલો જોધપુર 5270.00 ગુવારસીડ 100 કિલો જોધપુર 3178.00 શણ 100 કિલો કોલકાતા 6046.00 કપાસ ખોળ 100 કિલો રાજકોટ 2470.00 સીસું 1 કિલો મુંબઈ 113.50 સીસું મિનિ 1 કિલો મુંબઈ 113.50 મકાઈ 100 કિલો નિઝામાબાદ 1522.50 મેન્થા તેલ 1 કિલો ચંદૌશી 1008.10 નેચરલ ગેસ 1 એમએમબીટીયુ હઝીરા 145.50 નિકલ 1 કિલો મુંબઈ 571.40 નિકલ મિનિ 1 કિલો મુંબઈ 571.40 રિફાઈન્ડ સોયાતેલ 10 કિલો ઈન્દોર 673.75 ચાંદી 1 કિલો અમદાવાદ 38472.00 ચાંદી1000 1 કિલો દિલ્હી 38600.00 ચાંદી માઇક્રો 1 કિલો અમદાવાદ 38472.00 સોયાબીન 100 કિલો ઈન્દોર 3975.00 ખાંડ-એમ દિલ્હી 100 કિલો દિલ્હી 3663.00 ખાંડ એમ કોલ્હાપુર 100 કિલો કોલ્હાપુર 3588.00 ખાંડ એસ 30 કોલ્હાપુર 100 કિલો કોલ્હાપુર 3508.00 ટિન 1 કિલો મુંબઈ 1086.25 ઘઉં 100 કિલો દિલ્હી 1770.00 જસત 1 કિલો મુંબઈ 127.90 જસત મિનિ 1 કિલો મુંબઈ 127.90
 
બજારનો અહેવાલ
 22/04/2016 - સાપ્તાહિકઃ ક્રૂડ તેલના વાયદામાં બેતરફી વધઘટ
વધુ  
 બજારની હિલચાલ
કોમોડિટી વિશ્વના સમાચાર
કોમન્યૂઝ ફેબ્રુઆરી, 2016
કોમોડિટી વાયદા પર પ્રતિબંધ નહીં મુકાય
વધુ  
વાયદા   વરસાદ સૂચકાંક  
   
ચાર્ટ્સ  
સીમાચિહ્નો
MCX ભારતનું
-
બજારહિસ્સાની દૃષ્ટિએ સૌથી મોટું કોમોડિટી વાયદાનું એક્સચેન્જ
-
પ્રથમ લિસ્ટેડ એક્સચેન્જ
 સ્થાનિક સહયોગ
-
બોમ્બે મેટલ એક્સચેન્જ
-
પલ્સીસ ઇમ્પોર્ટર્સ એસોસિયેશન
-
સોલ્વન્ટ એક્સટ્રેક્ટર્સ એસોસિયેશન ઓફ ઈન્ડિયા
 વૈશ્વિક સહયોગ
 
એમસીએક્સના નવા સભ્યપદ માટે
membershipsalesteam@mcxindia.com     6731 9286 / 6731 9268   અથવા   આપના સરળ સંપર્ક માટે અહીં ક્લિક કરો   અથવા  
© કોપીરાઈટ 2010 | તમામ હક મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા (એમસીએક્સ)ને આધીન | સ્પષ્ટતા
સાઇટ 1024 X 768ના રિઝોલ્યુશનમાં સૌથી સારી દેખાય છે | આઇઇ 8 ના યુઝર કમ્પેટિબિલિટી વ્યૂ પસંદ કરે
આરએસએસ   
   
અમારા સંપર્કમાં રહો