હોમ    અમારા વિશે    સમાચાર કક્ષ    કારકિર્દી    અમારો સંપર્ક    એફએક્યુ    ડાઉનલોડ    સાઈટમેપ    
ભાષા બદલો:  English | हिंदी | मराठी
 
MARKET OPERATIONS MARKET DATA PRODUCTS MEMBERSHIP RISK MANAGEMENT TRAINING KNOWLEDGE HUB CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IG & ARBITRATION INVESTOR RELATIONS
વાયદા:   MCX | 18 ડિસેમ્બર 2014 18:41 | એલ્યુમિનિ 30એપ્રિલ2015 125.10  0.04% એલ્યુમિનિ 31માર્ચ2015 123.50  0.32% એલ્યુમિનિ 27ફેબ્રુઆરી2015 121.50  -0.33% એલ્યુમિનિ 30જાન્યુઆરી2015 120.75  -0.78% એલ્યુમિનિ 31ડિસેમ્બર2014 119.90  -0.66% એલ્યુમિનિયમ 31માર્ચ2015 122.95  -3.68% એલ્યુમિનિયમ 27ફેબ્રુઆરી2015 122.35  -0.24% એલ્યુમિનિયમ 30જાન્યુઆરી2015 120.70  -0.82% એલ્યુમિનિયમ 31ડિસેમ્બર2014 119.85  -0.70% બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઇલ 11ફેબ્રુઆરી2015 5030.00  0.00% એલચી 15મે2015 1030.00  2.18% એલચી 15એપ્રિલ2015 1009.00  2.97% એલચી 13માર્ચ2015 985.00  1.68% એલચી 13ફેબ્રુઆરી2015 955.80  1.58% એલચી 15જાન્યુઆરી2015 929.30  1.29% તાંબું 30જૂન2015 410.90  -0.84% તાંબું 30એપ્રિલ2015 408.20  -0.74% તાંબું 27ફેબ્રુઆરી2015 403.90  -0.80% તાંબું મિનિ 30જૂન2015 413.00  -0.37% તાંબું મિનિ 30એપ્રિલ2015 408.20  -0.72% તાંબું મિનિ 27ફેબ્રુઆરી2015 403.95  -0.82% રૂ 29મે2015 16450.00  -0.12% રૂ 30એપ્રિલ2015 16270.00  0.68% રૂ 31માર્ચ2015 16170.00  0.62% રૂ 27ફેબ્રુઆરી2015 16060.00  0.44% રૂ 30જાન્યુઆરી2015 15980.00  0.38% રૂ 31ડિસેમ્બર2014 15860.00  0.38% ક્રૂડ પામ તેલ 30એપ્રિલ2015 438.00  -1.02% ક્રૂડ પામ તેલ 31માર્ચ2015 442.00  1.38% ક્રૂડ પામ તેલ 27ફેબ્રુઆરી2015 435.50  0.90% ક્રૂડ પામ તેલ 30જાન્યુઆરી2015 427.50  0.66% ક્રૂડ પામ તેલ 31ડિસેમ્બર2014 417.90  0.60% ક્રૂડ ઓઇલ 18મે2015 3893.00  -0.03% ક્રૂડ ઓઇલ 20એપ્રિલ2015 3851.00  1.80% ક્રૂડ ઓઇલ 19માર્ચ2015 3822.00  -0.21% ક્રૂડ ઓઇલ 19ફેબ્રુઆરી2015 3737.00  -1.03% ક્રૂડ ઓઇલ 16જાન્યુઆરી2015 3690.00  -1.07% ક્રૂડ ઓઇલ 18ડિસેમ્બર2014 3649.00  -0.63% સોનું 5ઑગસ્ટ2015 28301.00  2.08% સોનું 5જૂન2015 27272.00  -1.23% સોનું 3એપ્રિલ2015 27280.00  0.35% સોનું 5ફેબ્રુઆરી2015 27073.00  0.44% સોનું ગિની 31માર્ચ2015 21940.00  0.16% સોનું ગિની 27ફેબ્રુઆરી2015 21779.00  0.24% સોનું ગિની 30જાન્યુઆરી2015 21560.00  0.05% સોનું ગિની 31ડિસેમ્બર2014 21375.00  0.30% સોનું મિનિ 5માર્ચ2015 27150.00  0.21% સોનું મિનિ 5ફેબ્રુઆરી2015 27090.00  0.47% સોનું મિનિ 5જાન્યુઆરી2015 26933.00  0.49% સુવર્ણ પાંદડી 31માર્ચ2015 2725.00  0.37% સુવર્ણ પાંદડી 27ફેબ્રુઆરી2015 2712.00  0.41% સુવર્ણ પાંદડી 30જાન્યુઆરી2015 2690.00  0.34% સુવર્ણ પાંદડી 31ડિસેમ્બર2014 2660.00  0.38% સુવર્ણ પાંદડી દિલ્હી 27ફેબ્રુઆરી2015 2801.00  2.98% સુવર્ણ પાંદડી દિલ્હી 31ડિસેમ્બર2014 2699.00  0.22% કપાસ 30એપ્રિલ2015 802.00  0.25% કપાસ 31માર્ચ2015 795.00  -0.77% સીસું 30એપ્રિલ2015 122.90  -3.91% સીસું 31માર્ચ2015 132.30  3.97% સીસું 27ફેબ્રુઆરી2015 120.00  -2.79% સીસું 30જાન્યુઆરી2015 118.85  -1.08% સીસું 31ડિસેમ્બર2014 117.60  -1.13% સીસું મિનિ 30એપ્રિલ2015 121.00  -2.77% સીસું મિનિ 31માર્ચ2015 122.45  -3.70% સીસું મિનિ 27ફેબ્રુઆરી2015 119.20  -1.93% સીસું મિનિ 30જાન્યુઆરી2015 118.75  -1.17% સીસું મિનિ 31ડિસેમ્બર2014 117.60  -1.18% મેન્થા તેલ 31માર્ચ2015 757.00  -0.47% મેન્થા તેલ 27ફેબ્રુઆરી2015 749.50  -0.07% મેન્થા તેલ 30જાન્યુઆરી2015 737.40  -0.14% મેન્થા તેલ 31ડિસેમ્બર2014 726.00  -0.14% નેચરલ ગેસ 24ફેબ્રુઆરી2015 239.20  0.93% નેચરલ ગેસ 27જાન્યુઆરી2015 240.40  1.01% નેચરલ ગેસ 26ડિસેમ્બર2014 237.20  0.94% નિકલ 27ફેબ્રુઆરી2015 998.60  -0.28% નિકલ 30જાન્યુઆરી2015 990.60  -0.81% નિકલ 31ડિસેમ્બર2014 983.50  -0.91% નિકલ મિનિ 30એપ્રિલ2015 1008.80  -2.31% નિકલ મિનિ 31માર્ચ2015 999.40  -1.56% નિકલ મિનિ 27ફેબ્રુઆરી2015 1000.00  -0.11% નિકલ મિનિ 30જાન્યુઆરી2015 990.00  -0.88% નિકલ મિનિ 31ડિસેમ્બર2014 983.60  -0.89% ચાંદી 4સપ્ટેમ્બર2015 39682.00  2.38% ચાંદી 3જુલાઈ2015 37953.00  -4.71% ચાંદી 5મે2015 37546.00  0.41% ચાંદી 5માર્ચ2015 36874.00  0.39% ચાંદી1000 27ફેબ્રુઆરી2015 36555.00  0.61% ચાંદી1000 30જાન્યુઆરી2015 37699.00  -0.01% ચાંદી1000 31ડિસેમ્બર2014 36955.00  0.00% ચાંદી મિનિ 30નવેમ્બર2015 39250.00  -3.68% ચાંદી મિનિ 31ઑગસ્ટ2015 39099.00  -5.01% ચાંદી મિનિ 30જૂન2015 38051.00  -0.22% ચાંદી મિનિ 30એપ્રિલ2015 37548.00  0.32% ચાંદી મિનિ 27ફેબ્રુઆરી2015 36910.00  0.42% ચાંદી માઇક્રો 31ઑગસ્ટ2015 38900.00  0.01% ચાંદી માઇક્રો 30જૂન2015 38125.00  -0.25% ચાંદી માઇક્રો 30એપ્રિલ2015 37602.00  0.47% ચાંદી માઇક્રો 27ફેબ્રુઆરી2015 36895.00  0.37% જસત 31માર્ચ2015 137.65  -3.88% જસત 27ફેબ્રુઆરી2015 136.10  -0.37% જસત 30જાન્યુઆરી2015 134.90  -0.95% જસત 31ડિસેમ્બર2014 134.20  -0.92% જસત મિનિ 30એપ્રિલ2015 137.00  -1.79% જસત મિનિ 31માર્ચ2015 135.60  -0.99% જસત મિનિ 27ફેબ્રુઆરી2015 135.45  -0.99% જસત મિનિ 30જાન્યુઆરી2015 134.75  -1.06% જસત મિનિ 31ડિસેમ્બર2014 134.25  -0.89%
*હાજર:   18 ડિસેમ્બર 2014 18:54 | બદામ 1 કિલો દિલ્હી 672.25 એલ્યુમિનિ 1 કિલો મુંબઈ 119.55 એલ્યુમિનિયમ 1 કિલો મુંબઈ 119.55 બ્રેન્ટ ક્રૂડ 1 બેરલ મુંબઈ 3890.00 એલચી 1 કિલો વંદનમેડુ 872.90 ચણા 100 કિલો દિલ્હી 3182.00 તાંબું 1 કિલો મુંબઈ 402.35 તાંબું મિનિ 1 કિલો મુંબઈ 402.35 ધાણા 100 કિલો કોટા 12375.00 રૂ 1 ગાંસડી રાજકોટ 15880.00 ક્રૂડ પામ તેલ 10 કિલો કંડલા 411.30 ક્રૂડ ઓઇલ 1 બેરલ મુંબઈ 3590.00 સોનું 10 ગ્રામ અમદાવાદ 26927.00 સોનું ગિની 8 ગ્રામ અમદાવાદ 21628.00 સુવર્ણ પાંદડી 1 ગ્રામ મુંબઈ 2711.00 સુવર્ણ પાંદડી દિલ્હી 1 ગ્રામ દિલ્હી 2710.00 ગુવારગમ 100 કિલો જોધપુર 11832.00 ગુવારસીડ 100 કિલો જોધપુર 4456.00 શણ 100 કિલો કોલકાતા 3233.50 કપાસ ખોળ 100 કિલો રાજકોટ 1485.50 સીસું 1 કિલો મુંબઈ 117.70 સીસું મિનિ 1 કિલો મુંબઈ 117.70 મકાઈ 100 કિલો નિઝામાબાદ 1185.00 મેન્થા તેલ 1 કિલો ચંદૌશી 817.70 નેચરલ ગેસ 1 એમએમબીટીયુ હઝીરા 235.40 નિકલ 1 કિલો મુંબઈ 981.60 નિકલ મિનિ 1 કિલો મુંબઈ 981.60 રિફાઈન્ડ સોયાતેલ 10 કિલો ઈન્દોર 615.85 ચાંદી 1 કિલો અમદાવાદ 36590.00 ચાંદી1000 1 કિલો દિલ્હી 36984.00 ચાંદી માઇક્રો 1 કિલો અમદાવાદ 36590.00 સોયાબીન 100 કિલો ઈન્દોર 3270.00 ખાંડ-એમ દિલ્હી 100 કિલો દિલ્હી 2860.00 ખાંડ એમ કોલ્હાપુર 100 કિલો કોલ્હાપુર 2673.00 ટિન 1 કિલો મુંબઈ 1215.00 ઘઉં 100 કિલો દિલ્હી 1645.00 જસત 1 કિલો મુંબઈ 134.30 જસત મિનિ 1 કિલો મુંબઈ 134.30
 
બજારનો અહેવાલ
 17/12/2014 - ક્રૂડ તેલમાં ચાલુ રહેલો નરમાઈનો દોર
વધુ  
 બજારની હિલચાલ
કોમોડિટી વિશ્વના સમાચાર
કોમોડિટી વાયદા પર પ્રતિબંધ નહીં મુકાય
કોમોડિટી ફ્યુચર્સ સામે નિયમનકારી અવરોધ દૂર કરાયા
વધુ  
વાયદા   હાજર  
 
એમસીએક્સ કોમડેક્સ 3231.57 (1.11%)
એમસીએક્સ મેટલ 4409.73 (0.02%)
એમસીએક્સ એનર્જી 2637.22 (3.38%)
એમસીએક્સ એગ્રિ 2781.34 (0.00%)
 
*હાજર ભાવ વિશે ખુલાસો
ચાર્ટ્સ  
સીમાચિહ્નો
MCX ભારતનું
-
બજારહિસ્સાની દૃષ્ટિએ સૌથી મોટું કોમોડિટી વાયદાનું એક્સચેન્જ
-
પ્રથમ લિસ્ટેડ એક્સચેન્જ
 સ્થાનિક સહયોગ
-
બોમ્બે મેટલ એક્સચેન્જ
-
પલ્સીસ ઇમ્પોર્ટર્સ એસોસિયેશન
-
સોલ્વન્ટ એક્સટ્રેક્ટર્સ એસોસિયેશન ઓફ ઈન્ડિયા
 વૈશ્વિક સહયોગ
 
એમસીએક્સના નવા સભ્યપદ માટે      
membershipsalesteam@mcxindia.com     6731 9286 / 6731 9268
અથવા  આપના સરળ સંપર્ક માટે અહીં ક્લિક કરો   અથવા  
કોમોડિટી વાયદાના તાજા ભાવ જાણવા માટે
MCX <space> <Commodity Name>”
લખીને 58888 ઉપર મોકલો દા.ત. “MCX GOLD” લખીને 58888 ઉપર એસએમએસ કરો
© કોપીરાઈટ 2010 | તમામ હક મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા (એમસીએક્સ)ને આધીન | સ્પષ્ટતા
સાઇટ 1024 X 768ના રિઝોલ્યુશનમાં સૌથી સારી દેખાય છે | આઇઇ 8 ના યુઝર કમ્પેટિબિલિટી વ્યૂ પસંદ કરે
આરએસએસ   
   
અમારા સંપર્કમાં રહો