હોમ    અમારા વિશે    સમાચાર કક્ષ    કારકિર્દી    અમારો સંપર્ક    એફએક્યુ    ડાઉનલોડ    સાઈટમેપ    
ભાષા બદલો:  English | हिंदी | मराठी
 
MARKET OPERATIONS MARKET DATA PRODUCTS MEMBERSHIP RISK MANAGEMENT TRAINING KNOWLEDGE HUB CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IG & ARBITRATION INVESTOR RELATIONS
વાયદા:   MCX | 1 સપ્ટેમ્બર 2015 21:25 | એલ્યુમિનિ 31ડિસેમ્બર2015 109.20  4.00% એલ્યુમિનિ 30નવેમ્બર2015 108.95  -0.27% એલ્યુમિનિ 30ઑક્ટોબર2015 107.90  -0.28% એલ્યુમિનિ 30સપ્ટેમ્બર2015 106.70  -0.42% એલ્યુમિનિયમ 31ડિસેમ્બર2015 107.00  0.14% એલ્યુમિનિયમ 30નવેમ્બર2015 105.00  -1.87% એલ્યુમિનિયમ 30ઑક્ટોબર2015 107.95  0.05% એલ્યુમિનિયમ 30સપ્ટેમ્બર2015 106.75  -0.37% એલચી 15જાન્યુઆરી2016 886.00  -0.25% એલચી 15ડિસેમ્બર2015 866.00  -0.86% એલચી 13નવેમ્બર2015 854.50  -1.58% એલચી 15ઑક્ટોબર2015 838.60  -2.20% એલચી 15સપ્ટેમ્બર2015 823.00  -3.60% તાંબું 29ફેબ્રુઆરી2016 349.50  -1.38% તાંબું 30નવેમ્બર2015 343.65  -1.46% તાંબું મિનિ 29એપ્રિલ2016 355.00  2.59% તાંબું મિનિ 29ફેબ્રુઆરી2016 349.40  -1.44% તાંબું મિનિ 30નવેમ્બર2015 343.75  -1.42% રૂ 29જાન્યુઆરી2016 16500.00  -0.06% રૂ 31ડિસેમ્બર2015 16320.00  -0.12% રૂ 30નવેમ્બર2015 16270.00  0.06% રૂ 30ઑક્ટોબર2015 16340.00  0.18% ક્રૂડ પામ તેલ 31ડિસેમ્બર2015 391.80  -0.28% ક્રૂડ પામ તેલ 30નવેમ્બર2015 387.40  -0.18% ક્રૂડ પામ તેલ 30ઑક્ટોબર2015 382.80  0.03% ક્રૂડ પામ તેલ 30સપ્ટેમ્બર2015 376.50  0.21% ક્રૂડ ઓઇલ 19ફેબ્રુઆરી2016 3415.00  -3.91% ક્રૂડ ઓઇલ 19જાન્યુઆરી2016 3480.00  5.84% ક્રૂડ ઓઇલ 18ડિસેમ્બર2015 3253.00  -4.99% ક્રૂડ ઓઇલ 19નવેમ્બર2015 3178.00  -6.06% ક્રૂડ ઓઇલ 19ઑક્ટોબર2015 3109.00  -5.84% ક્રૂડ ઓઇલ 21સપ્ટેમ્બર2015 3049.00  -5.60% ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 19ફેબ્રુઆરી2016 3400.00  -3.08% ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 19જાન્યુઆરી2016 3330.00  -3.95% ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 18ડિસેમ્બર2015 3249.00  -5.83% ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 19નવેમ્બર2015 3180.00  -4.96% ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 19ઑક્ટોબર2015 3109.00  -5.76% ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 21સપ્ટેમ્બર2015 3049.00  -5.43% સોનું 5ઑગસ્ટ2016 27735.00  -0.93% સોનું 3જૂન2016 27588.00  2.97% સોનું 5એપ્રિલ2016 27250.00  2.13% સોનું 5ફેબ્રુઆરી2016 27226.00  0.46% સોનું 4ડિસેમ્બર2015 27018.00  0.51% સોનું 5ઑક્ટોબર2015 26824.00  0.53% ગોલ્ડગ્લોબલ 27જાન્યુઆરી2016 25198.00  2.98% ગોલ્ડગ્લોબલ 27જાન્યુઆરી2016 25198.00  2.98% ગોલ્ડગ્લોબલ 27જાન્યુઆરી2016 25198.00  2.98% ગોલ્ડગ્લોબલ 27જાન્યુઆરી2016 25198.00  2.98% ગોલ્ડગ્લોબલ 26નવેમ્બર2015 24059.00  -1.26% ગોલ્ડગ્લોબલ 26નવેમ્બર2015 24059.00  -1.26% ગોલ્ડગ્લોબલ 26નવેમ્બર2015 24059.00  -1.26% ગોલ્ડગ્લોબલ 26નવેમ્બર2015 24059.00  -1.26% ગોલ્ડગ્લોબલ 28સપ્ટેમ્બર2015 24285.00  0.49% ગોલ્ડગ્લોબલ 28સપ્ટેમ્બર2015 24285.00  0.49% ગોલ્ડગ્લોબલ 28સપ્ટેમ્બર2015 24285.00  0.49% ગોલ્ડગ્લોબલ 28સપ્ટેમ્બર2015 24285.00  0.49% સોનું ગિની 31ડિસેમ્બર2015 21600.00  -0.46% સોનું ગિની 30નવેમ્બર2015 21800.00  1.09% સોનું ગિની 30ઑક્ટોબર2015 21559.00  0.39% સોનું ગિની 30સપ્ટેમ્બર2015 21440.00  0.33% સોનું મિનિ 5નવેમ્બર2015 26930.00  0.54% સોનું મિનિ 5ઑક્ટોબર2015 26827.00  0.52% સોનું મિનિ 4સપ્ટેમ્બર2015 26646.00  0.40% સુવર્ણ પાંદડી 30નવેમ્બર2015 2700.00  0.60% સુવર્ણ પાંદડી 30ઑક્ટોબર2015 2682.00  0.45% સુવર્ણ પાંદડી 30સપ્ટેમ્બર2015 2659.00  0.49% સુવર્ણ પાંદડી દિલ્હી 30સપ્ટેમ્બર2015 2705.00  -2.13% કપાસ 29એપ્રિલ2016 883.60  1.30% કપાસ 31માર્ચ2016 868.50  4.00% સીસું 31ડિસેમ્બર2015 112.00  0.54% સીસું 30નવેમ્બર2015 120.80  3.42% સીસું 30ઑક્ટોબર2015 115.65  -1.11% સીસું 30સપ્ટેમ્બર2015 114.70  -1.08% સીસું મિનિ 29જાન્યુઆરી2016 115.90  -2.19% સીસું મિનિ 31ડિસેમ્બર2015 118.50  3.04% સીસું મિનિ 30નવેમ્બર2015 116.75  -0.17% સીસું મિનિ 30ઑક્ટોબર2015 115.80  -0.94% સીસું મિનિ 30સપ્ટેમ્બર2015 114.70  -1.04% મેન્થા તેલ 31ડિસેમ્બર2015 1018.60  -1.01% મેન્થા તેલ 30નવેમ્બર2015 1000.50  -0.46% મેન્થા તેલ 30ઑક્ટોબર2015 988.30  -1.13% મેન્થા તેલ 30સપ્ટેમ્બર2015 976.40  -1.09% નેચરલ ગેસ 24નવેમ્બર2015 194.80  -0.15% નેચરલ ગેસ 27ઑક્ટોબર2015 184.50  -0.05% નેચરલ ગેસ 25સપ્ટેમ્બર2015 179.00  0.17% નિકલ 31ડિસેમ્બર2015 680.40  -1.22% નિકલ 30નવેમ્બર2015 666.70  -2.07% નિકલ 30ઑક્ટોબર2015 660.00  -2.09% નિકલ 30સપ્ટેમ્બર2015 653.20  -2.23% નિકલ મિનિ 31ડિસેમ્બર2015 675.00  -1.46% નિકલ મિનિ 30નવેમ્બર2015 668.30  -2.20% નિકલ મિનિ 30ઑક્ટોબર2015 660.20  -2.50% નિકલ મિનિ 30સપ્ટેમ્બર2015 653.40  -2.33% ચાંદી 5જુલાઈ2016 37200.00  0.41% ચાંદી 5મે2016 36708.00  0.59% ચાંદી 4માર્ચ2016 36040.00  0.12% ચાંદી 4ડિસેમ્બર2015 35315.00  -0.05% ચાંદી 4સપ્ટેમ્બર2015 34557.00  -0.07% ચાંદી મિનિ 30જૂન2016 37177.00  -0.19% ચાંદી મિનિ 29એપ્રિલ2016 36700.00  0.14% ચાંદી મિનિ 29ફેબ્રુઆરી2016 36067.00  -0.16% ચાંદી મિનિ 30નવેમ્બર2015 35344.00  -0.03% ચાંદી માઇક્રો 29એપ્રિલ2016 36687.00  0.05% ચાંદી માઇક્રો 29ફેબ્રુઆરી2016 36091.00  0.01% ચાંદી માઇક્રો 30નવેમ્બર2015 35331.00  -0.07% જસત 31ડિસેમ્બર2015 121.30  -2.22% જસત 30નવેમ્બર2015 122.20  2.60% જસત 30ઑક્ટોબર2015 121.00  -0.82% જસત 30સપ્ટેમ્બર2015 120.40  -0.74% જસત મિનિ 31ડિસેમ્બર2015 122.70  3.98% જસત મિનિ 30નવેમ્બર2015 122.45  0.08% જસત મિનિ 30ઑક્ટોબર2015 120.95  -0.82% જસત મિનિ 30સપ્ટેમ્બર2015 120.50  -0.62%
*હાજર:   1 સપ્ટેમ્બર 2015 18:13 | બદામ 1 કિલો દિલ્હી 786.25 એલ્યુમિનિ 1 કિલો મુંબઈ 104.50 એલ્યુમિનિયમ 1 કિલો મુંબઈ 104.50 બ્રેન્ટ ક્રૂડ 1 બેરલ મુંબઈ 3590.00 એલચી 1 કિલો વંદનમેડુ 833.00 ચણા 100 કિલો દિલ્હી 4875.00 તાંબું 1 કિલો મુંબઈ 341.75 તાંબું મિનિ 1 કિલો મુંબઈ 341.75 ધાણા 100 કિલો કોટા 11458.00 રૂ 1 ગાંસડી રાજકોટ 16510.00 ક્રૂડ પામ તેલ 10 કિલો કંડલા 366.90 ક્રૂડ ઓઇલ 1 બેરલ મુંબઈ 3262.00 ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 1 બેરલ મુંબઈ 3262.00 સોનું 10 ગ્રામ અમદાવાદ 26718.00 ગોલ્ડગ્લોબલ 10 ગ્રામ અમદાવાદ 24011.00 સોનું ગિની 8 ગ્રામ અમદાવાદ 21460.00 સુવર્ણ પાંદડી 1 ગ્રામ મુંબઈ 2677.00 સુવર્ણ પાંદડી દિલ્હી 1 ગ્રામ દિલ્હી 2674.00 ગુવારગમ 100 કિલો જોધપુર 9540.00 ગુવારસીડ 100 કિલો જોધપુર 4363.00 શણ 100 કિલો કોલકાતા 4081.00 કપાસ ખોળ 100 કિલો રાજકોટ 2073.00 સીસું 1 કિલો મુંબઈ 113.90 સીસું મિનિ 1 કિલો મુંબઈ 113.90 મકાઈ 100 કિલો નિઝામાબાદ 1445.00 મેન્થા તેલ 1 કિલો ચંદૌશી 1081.00 નેચરલ ગેસ 1 એમએમબીટીયુ હઝીરા 178.30 નિકલ 1 કિલો મુંબઈ 658.30 નિકલ મિનિ 1 કિલો મુંબઈ 658.30 રિફાઈન્ડ સોયાતેલ 10 કિલો ઈન્દોર 609.00 ચાંદી 1 કિલો અમદાવાદ 34652.00 ચાંદી1000 1 કિલો દિલ્હી 34667.00 ચાંદી માઇક્રો 1 કિલો અમદાવાદ 34652.00 સોયાબીન 100 કિલો ઈન્દોર 3350.00 ખાંડ-એમ દિલ્હી 100 કિલો દિલ્હી 2650.00 ખાંડ એમ કોલ્હાપુર 100 કિલો કોલ્હાપુર 2511.00 ખાંડ એસ 30 કોલ્હાપુર 100 કિલો કોલ્હાપુર 2414.00 ટિન 1 કિલો મુંબઈ 982.25 ઘઉં 100 કિલો દિલ્હી 1600.00 જસત 1 કિલો મુંબઈ 120.65 જસત મિનિ 1 કિલો મુંબઈ 120.65
 
બજારનો અહેવાલ
 31/08/2015 - વિવિધ નવ કોન્ટ્રેક્ટ્સ વાયદાનાં કામકાજ માટે આજથી ઉપલબ્ધ
વધુ  
 બજારની હિલચાલ
કોમોડિટી વિશ્વના સમાચાર
કોમોડિટી વાયદા પર પ્રતિબંધ નહીં મુકાય
કોમોડિટી ફ્યુચર્સ સામે નિયમનકારી અવરોધ દૂર કરાયા
વધુ  
વાયદા   વરસાદ સૂચકાંક  
 
વરસાદ આંક મુંબઈ 1721.00
વરસાદ આંક ઈન્દોર 1323.90
વરસાદ આંક જયપુર 372.27
 
ચાર્ટ્સ  
સીમાચિહ્નો
MCX ભારતનું
-
બજારહિસ્સાની દૃષ્ટિએ સૌથી મોટું કોમોડિટી વાયદાનું એક્સચેન્જ
-
પ્રથમ લિસ્ટેડ એક્સચેન્જ
 સ્થાનિક સહયોગ
-
બોમ્બે મેટલ એક્સચેન્જ
-
પલ્સીસ ઇમ્પોર્ટર્સ એસોસિયેશન
-
સોલ્વન્ટ એક્સટ્રેક્ટર્સ એસોસિયેશન ઓફ ઈન્ડિયા
 વૈશ્વિક સહયોગ
 
એમસીએક્સના નવા સભ્યપદ માટે
membershipsalesteam@mcxindia.com     6731 9286 / 6731 9268   અથવા   આપના સરળ સંપર્ક માટે અહીં ક્લિક કરો   અથવા  
© કોપીરાઈટ 2010 | તમામ હક મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા (એમસીએક્સ)ને આધીન | સ્પષ્ટતા
સાઇટ 1024 X 768ના રિઝોલ્યુશનમાં સૌથી સારી દેખાય છે | આઇઇ 8 ના યુઝર કમ્પેટિબિલિટી વ્યૂ પસંદ કરે
આરએસએસ   
   
અમારા સંપર્કમાં રહો