હોમ    અમારા વિશે    સમાચાર કક્ષ    કારકિર્દી    અમારો સંપર્ક    એફએક્યુ    ડાઉનલોડ    સાઈટમેપ    
ભાષા બદલો:  English | हिंदी | मराठी
 
MARKET OPERATIONS MARKET DATA PRODUCTS MEMBERSHIP RISK MANAGEMENT TRAINING KNOWLEDGE HUB CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IG & ARBITRATION INVESTOR RELATIONS
વાયદા:   MCX | 9 ઑક્ટોબર 2015 23:30 | એલ્યુમિનિ 29જાન્યુઆરી2016 107.05  1.57% એલ્યુમિનિ 31ડિસેમ્બર2015 105.60  2.38% એલ્યુમિનિ 30નવેમ્બર2015 104.25  2.76% એલ્યુમિનિ 30ઑક્ટોબર2015 102.80  2.80% એલ્યુમિનિયમ 29જાન્યુઆરી2016 104.80  -0.57% એલ્યુમિનિયમ 31ડિસેમ્બર2015 107.00  3.08% એલ્યુમિનિયમ 30નવેમ્બર2015 104.25  2.76% એલ્યુમિનિયમ 30ઑક્ટોબર2015 102.85  2.90% એલચી 15ફેબ્રુઆરી2016 903.10  -0.34% એલચી 15જાન્યુઆરી2016 874.90  -0.35% એલચી 15ડિસેમ્બર2015 845.50  -0.09% એલચી 13નવેમ્બર2015 817.30  -0.02% એલચી 15ઑક્ટોબર2015 810.50  0.27% તાંબું 29એપ્રિલ2016 357.00  2.26% તાંબું 29ફેબ્રુઆરી2016 353.70  2.28% તાંબું 30નવેમ્બર2015 347.75  2.32% તાંબું મિનિ 29એપ્રિલ2016 357.80  2.43% તાંબું મિનિ 29ફેબ્રુઆરી2016 353.75  2.27% તાંબું મિનિ 30નવેમ્બર2015 347.75  2.32% રૂ 31માર્ચ2016 16150.00  -0.25% રૂ 29ફેબ્રુઆરી2016 15950.00  0.25% રૂ 29જાન્યુઆરી2016 15750.00  -0.38% રૂ 31ડિસેમ્બર2015 15650.00  -0.25% રૂ 30નવેમ્બર2015 15680.00  -0.06% રૂ 30ઑક્ટોબર2015 15970.00  0.13% ક્રૂડ પામ તેલ 29જાન્યુઆરી2016 427.80  -0.65% ક્રૂડ પામ તેલ 31ડિસેમ્બર2015 423.70  -0.40% ક્રૂડ પામ તેલ 30નવેમ્બર2015 420.30  -0.14% ક્રૂડ પામ તેલ 30ઑક્ટોબર2015 419.50  -0.02% ક્રૂડ ઓઇલ 18માર્ચ2016 3535.00  2.35% ક્રૂડ ઓઇલ 19ફેબ્રુઆરી2016 3443.00  0.85% ક્રૂડ ઓઇલ 19જાન્યુઆરી2016 3381.00  0.48% ક્રૂડ ઓઇલ 18ડિસેમ્બર2015 3323.00  -0.42% ક્રૂડ ઓઇલ 19નવેમ્બર2015 3255.00  -0.58% ક્રૂડ ઓઇલ 19ઑક્ટોબર2015 3197.00  -0.62% ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 18માર્ચ2016 3500.00  0.95% ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 19ફેબ્રુઆરી2016 3452.00  -0.63% ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 19જાન્યુઆરી2016 3395.00  -0.53% ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 18ડિસેમ્બર2015 3319.00  -0.63% ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 19નવેમ્બર2015 3258.00  -0.46% ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 19ઑક્ટોબર2015 3198.00  -0.59% સોનું 5ઑગસ્ટ2016 27156.00  1.10% સોનું 3જૂન2016 27068.00  0.01% સોનું 5એપ્રિલ2016 26848.00  0.09% સોનું 5ફેબ્રુઆરી2016 26812.00  0.61% સોનું 4ડિસેમ્બર2015 26620.00  0.66% ગોલ્ડગ્લોબલ 27જાન્યુઆરી2016 25025.00  2.98% ગોલ્ડગ્લોબલ 27જાન્યુઆરી2016 25025.00  2.98% ગોલ્ડગ્લોબલ 27જાન્યુઆરી2016 25025.00  2.98% ગોલ્ડગ્લોબલ 27જાન્યુઆરી2016 25025.00  2.98% ગોલ્ડગ્લોબલ 26નવેમ્બર2015 24171.00  0.74% ગોલ્ડગ્લોબલ 26નવેમ્બર2015 24171.00  0.74% ગોલ્ડગ્લોબલ 26નવેમ્બર2015 24171.00  0.74% ગોલ્ડગ્લોબલ 26નવેમ્બર2015 24171.00  0.74% સોનું ગિની 29જાન્યુઆરી2016 21786.00  1.90% સોનું ગિની 31ડિસેમ્બર2015 21489.00  0.76% સોનું ગિની 30નવેમ્બર2015 21337.00  0.40% સોનું ગિની 30ઑક્ટોબર2015 21229.00  0.42% સોનું મિનિ 5જાન્યુઆરી2016 26731.00  0.86% સોનું મિનિ 4ડિસેમ્બર2015 26638.00  0.67% સોનું મિનિ 5નવેમ્બર2015 26519.00  0.64% સુવર્ણ પાંદડી 29જાન્યુઆરી2016 2684.00  0.52% સુવર્ણ પાંદડી 31ડિસેમ્બર2015 2662.00  0.49% સુવર્ણ પાંદડી 30નવેમ્બર2015 2646.00  0.42% સુવર્ણ પાંદડી 30ઑક્ટોબર2015 2626.00  0.46% કપાસ 29એપ્રિલ2016 867.50  -2.53% કપાસ 31માર્ચ2016 851.00  0.59% સીસું 29જાન્યુઆરી2016 112.10  3.94% સીસું 31ડિસેમ્બર2015 117.35  7.07% સીસું 30નવેમ્બર2015 116.15  5.88% સીસું 30ઑક્ટોબર2015 115.15  5.93% સીસું મિનિ 29જાન્યુઆરી2016 111.45  3.96% સીસું મિનિ 31ડિસેમ્બર2015 116.00  4.84% સીસું મિનિ 30નવેમ્બર2015 115.95  5.75% સીસું મિનિ 30ઑક્ટોબર2015 115.25  6.03% મેન્થા તેલ 29જાન્યુઆરી2016 914.80  2.04% મેન્થા તેલ 31ડિસેમ્બર2015 902.20  1.76% મેન્થા તેલ 30નવેમ્બર2015 889.10  1.62% મેન્થા તેલ 30ઑક્ટોબર2015 877.50  1.60% નેચરલ ગેસ 28ડિસેમ્બર2015 187.90  0.11% નેચરલ ગેસ 24નવેમ્બર2015 177.80  0.11% નેચરલ ગેસ 27ઑક્ટોબર2015 163.50  0.25% નિકલ 29ફેબ્રુઆરી2016 708.20  3.89% નિકલ 29જાન્યુઆરી2016 700.60  2.68% નિકલ 31ડિસેમ્બર2015 698.40  3.57% નિકલ 30નવેમ્બર2015 692.30  3.41% નિકલ 30ઑક્ટોબર2015 686.10  3.48% નિકલ મિનિ 29ફેબ્રુઆરી2016 722.00  3.88% નિકલ મિનિ 29જાન્યુઆરી2016 711.60  3.93% નિકલ મિનિ 31ડિસેમ્બર2015 697.00  3.24% નિકલ મિનિ 30નવેમ્બર2015 692.90  3.46% નિકલ મિનિ 30ઑક્ટોબર2015 685.20  3.32% ચાંદી 5સપ્ટેમ્બર2016 39464.00  0.93% ચાંદી 5જુલાઈ2016 38684.00  2.21% ચાંદી 5મે2016 37769.00  -1.60% ચાંદી 4માર્ચ2016 37595.00  -0.02% ચાંદી 4ડિસેમ્બર2015 36826.00  -0.13% ચાંદી મિનિ 31ઑગસ્ટ2016 39223.00  0.31% ચાંદી મિનિ 30જૂન2016 38474.00  0.06% ચાંદી મિનિ 29એપ્રિલ2016 38081.00  0.42% ચાંદી મિનિ 29ફેબ્રુઆરી2016 37585.00  -0.07% ચાંદી મિનિ 30નવેમ્બર2015 36850.00  -0.09% ચાંદી માઇક્રો 30જૂન2016 38728.00  0.81% ચાંદી માઇક્રો 29એપ્રિલ2016 38045.00  -0.03% ચાંદી માઇક્રો 29ફેબ્રુઆરી2016 37600.00  -0.03% ચાંદી માઇક્રો 30નવેમ્બર2015 36861.00  -0.05% જસત 29જાન્યુઆરી2016 121.15  11.97% જસત 31ડિસેમ્બર2015 120.50  8.80% જસત 30નવેમ્બર2015 120.20  9.62% જસત 30ઑક્ટોબર2015 119.30  9.95% જસત મિનિ 29ફેબ્રુઆરી2016 116.00  3.57% જસત મિનિ 29જાન્યુઆરી2016 119.50  8.14% જસત મિનિ 31ડિસેમ્બર2015 120.60  8.50% જસત મિનિ 30નવેમ્બર2015 120.35  9.71% જસત મિનિ 30ઑક્ટોબર2015 119.35  10.00%
*હાજર:   9 ઑક્ટોબર 2015 17:51 | બદામ 1 કિલો દિલ્હી 769.50 એલ્યુમિનિ 1 કિલો મુંબઈ 104.10 એલ્યુમિનિયમ 1 કિલો મુંબઈ 104.10 બ્રેન્ટ ક્રૂડ 1 બેરલ મુંબઈ 3457.00 એલચી 1 કિલો વંદનમેડુ 810.30 ચણા 100 કિલો દિલ્હી 5284.00 તાંબું 1 કિલો મુંબઈ 336.55 તાંબું મિનિ 1 કિલો મુંબઈ 336.55 ધાણા 100 કિલો કોટા 11667.00 રૂ 1 ગાંસડી રાજકોટ 15900.00 ક્રૂડ પામ તેલ 10 કિલો કંડલા 421.10 ક્રૂડ ઓઇલ 1 બેરલ મુંબઈ 3221.00 ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 1 બેરલ મુંબઈ 3221.00 સોનું 10 ગ્રામ અમદાવાદ 26388.00 ગોલ્ડગ્લોબલ 10 ગ્રામ અમદાવાદ 23851.00 સોનું ગિની 8 ગ્રામ અમદાવાદ 21195.00 સુવર્ણ પાંદડી 1 ગ્રામ મુંબઈ 2644.00 સુવર્ણ પાંદડી દિલ્હી 1 ગ્રામ દિલ્હી 2642.00 ગુવારગમ 100 કિલો જોધપુર 8751.00 ગુવારસીડ 100 કિલો જોધપુર 4193.00 શણ 100 કિલો કોલકાતા 4407.00 કપાસ ખોળ 100 કિલો રાજકોટ 2020.00 સીસું 1 કિલો મુંબઈ 114.75 સીસું મિનિ 1 કિલો મુંબઈ 114.75 મકાઈ 100 કિલો નિઝામાબાદ 1460.00 મેન્થા તેલ 1 કિલો ચંદૌશી 1014.30 નેચરલ ગેસ 1 એમએમબીટીયુ હઝીરા 162.80 નિકલ 1 કિલો મુંબઈ 693.70 નિકલ મિનિ 1 કિલો મુંબઈ 693.70 રિફાઈન્ડ સોયાતેલ 10 કિલો ઈન્દોર 653.65 ચાંદી 1 કિલો અમદાવાદ 36673.00 ચાંદી1000 1 કિલો દિલ્હી 36742.00 ચાંદી માઇક્રો 1 કિલો અમદાવાદ 36673.00 સોયાબીન 100 કિલો ઈન્દોર 3795.00 ખાંડ એસ 30 100 કિલો કોલ્હાપુર 2623.00 ખાંડ-એમ દિલ્હી 100 કિલો દિલ્હી 2805.00 ખાંડ એમ કોલ્હાપુર 100 કિલો કોલ્હાપુર 2725.00 ખાંડ એસ 30 કોલ્હાપુર 100 કિલો કોલ્હાપુર 2618.00 ટિન 1 કિલો મુંબઈ 1056.75 ઘઉં 100 કિલો દિલ્હી 1705.00 જસત 1 કિલો મુંબઈ 118.20 જસત મિનિ 1 કિલો મુંબઈ 118.20
 
બજારનો અહેવાલ
 08/10/2015 - કીમતી ધાતુઓના વાયદામાં ચાલુ રહેલી ઘાસણી
વધુ  
 બજારની હિલચાલ
કોમોડિટી વિશ્વના સમાચાર
કોમોડિટી વાયદા પર પ્રતિબંધ નહીં મુકાય
કોમોડિટી ફ્યુચર્સ સામે નિયમનકારી અવરોધ દૂર કરાયા
વધુ  
વાયદા   વરસાદ સૂચકાંક  
 
વરસાદ આંક મુંબઈ 1707.00
વરસાદ આંક ઈન્દોર 1166.35
વરસાદ આંક જયપુર 303.16
 
ચાર્ટ્સ  
સીમાચિહ્નો
MCX ભારતનું
-
બજારહિસ્સાની દૃષ્ટિએ સૌથી મોટું કોમોડિટી વાયદાનું એક્સચેન્જ
-
પ્રથમ લિસ્ટેડ એક્સચેન્જ
 સ્થાનિક સહયોગ
-
બોમ્બે મેટલ એક્સચેન્જ
-
પલ્સીસ ઇમ્પોર્ટર્સ એસોસિયેશન
-
સોલ્વન્ટ એક્સટ્રેક્ટર્સ એસોસિયેશન ઓફ ઈન્ડિયા
 વૈશ્વિક સહયોગ
 
એમસીએક્સના નવા સભ્યપદ માટે
membershipsalesteam@mcxindia.com     6731 9286 / 6731 9268   અથવા   આપના સરળ સંપર્ક માટે અહીં ક્લિક કરો   અથવા  
© કોપીરાઈટ 2010 | તમામ હક મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા (એમસીએક્સ)ને આધીન | સ્પષ્ટતા
સાઇટ 1024 X 768ના રિઝોલ્યુશનમાં સૌથી સારી દેખાય છે | આઇઇ 8 ના યુઝર કમ્પેટિબિલિટી વ્યૂ પસંદ કરે
આરએસએસ   
   
અમારા સંપર્કમાં રહો