હોમ    અમારા વિશે    સમાચાર કક્ષ    કારકિર્દી    અમારો સંપર્ક    એફએક્યુ    ડાઉનલોડ    સાઈટમેપ    
ભાષા બદલો:  English | हिंदी | मराठी
 
MARKET OPERATIONS MARKET DATA PRODUCTS MEMBERSHIP RISK MANAGEMENT TRAINING KNOWLEDGE HUB CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IG & ARBITRATION INVESTOR RELATIONS
વાયદા:   MCX | 27 મે 2015 16:56 | એલ્યુમિનિ 30સપ્ટેમ્બર2015 115.00  -0.95% એલ્યુમિનિ 31ઑગસ્ટ2015 114.50  -0.43% એલ્યુમિનિ 31જુલાઈ2015 112.50  -0.71% એલ્યુમિનિ 30જૂન2015 111.30  -0.54% એલ્યુમિનિ 29મે2015 109.45  -0.64% એલ્યુમિનિયમ 31જુલાઈ2015 112.65  -0.66% એલ્યુમિનિયમ 30જૂન2015 111.20  -0.63% એલ્યુમિનિયમ 29મે2015 109.45  -0.64% એલચી 15ઑક્ટોબર2015 780.10  -0.86% એલચી 15સપ્ટેમ્બર2015 790.00  -0.34% એલચી 14ઑગસ્ટ2015 797.00  -0.71% એલચી 15જુલાઈ2015 808.50  0.37% એલચી 15જૂન2015 844.10  1.54% તાંબું 30નવેમ્બર2015 406.85  0.05% તાંબું 31ઑગસ્ટ2015 398.40  -0.24% તાંબું 30જૂન2015 393.50  -0.23% તાંબું મિનિ 30નવેમ્બર2015 404.50  -0.39% તાંબું મિનિ 31ઑગસ્ટ2015 398.40  -0.23% તાંબું મિનિ 30જૂન2015 393.50  -0.23% રૂ 31ડિસેમ્બર2015 16710.00  -0.36% રૂ 30નવેમ્બર2015 16800.00  0.84% રૂ 30ઑક્ટોબર2015 17200.00  -0.29% રૂ 31જુલાઈ2015 16310.00  0.00% રૂ 30જૂન2015 16160.00  0.12% રૂ 29મે2015 16040.00  0.31% ક્રૂડ પામ તેલ 30સપ્ટેમ્બર2015 444.00  -0.94% ક્રૂડ પામ તેલ 31ઑગસ્ટ2015 449.00  -0.16% ક્રૂડ પામ તેલ 31જુલાઈ2015 449.40  0.54% ક્રૂડ પામ તેલ 30જૂન2015 449.50  0.54% ક્રૂડ પામ તેલ 29મે2015 455.20  0.53% ક્રૂડ ઓઇલ 19નવેમ્બર2015 4088.00  0.96% ક્રૂડ ઓઇલ 19ઑક્ટોબર2015 3969.00  -1.24% ક્રૂડ ઓઇલ 21સપ્ટેમ્બર2015 3916.00  -0.10% ક્રૂડ ઓઇલ 19ઑગસ્ટ2015 3841.00  0.39% ક્રૂડ ઓઇલ 20જુલાઈ2015 3804.00  0.66% ક્રૂડ ઓઇલ 19જૂન2015 3752.00  0.72% ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 19નવેમ્બર2015 3980.00  -1.73% ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 19ઑક્ટોબર2015 3973.00  -0.08% ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 21સપ્ટેમ્બર2015 3920.00  0.51% ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 19ઑગસ્ટ2015 3842.00  0.42% ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 20જુલાઈ2015 3805.00  0.69% ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 19જૂન2015 3751.00  0.70% સોનું 5ફેબ્રુઆરી2016 26430.00  -2.71% સોનું 4ડિસેમ્બર2015 27542.00  2.31% સોનું 5ઑક્ટોબર2015 27320.00  -0.23% સોનું 5ઑગસ્ટ2015 27134.00  0.01% સોનું 5જૂન2015 26885.00  -0.03% સોનું ગિની 31ઑગસ્ટ2015 21800.00  -0.88% સોનું ગિની 31જુલાઈ2015 21740.00  -0.09% સોનું ગિની 30જૂન2015 21595.00  -0.08% સોનું ગિની 29મે2015 21521.00  -0.27% સોનું મિનિ 5ઑગસ્ટ2015 27141.00  -0.09% સોનું મિનિ 3જુલાઈ2015 27035.00  -0.03% સોનું મિનિ 5જૂન2015 26908.00  -0.03% સુવર્ણ પાંદડી 31ઑગસ્ટ2015 2740.00  -0.18% સુવર્ણ પાંદડી 31જુલાઈ2015 2719.00  -0.11% સુવર્ણ પાંદડી 30જૂન2015 2704.00  -0.07% સુવર્ણ પાંદડી 29મે2015 2691.00  -0.04% સુવર્ણ પાંદડી દિલ્હી 31જુલાઈ2015 2756.00  -1.57% સુવર્ણ પાંદડી દિલ્હી 30જૂન2015 2750.00  -2.24% સુવર્ણ પાંદડી દિલ્હી 29મે2015 2835.00  0.00% કપાસ 29એપ્રિલ2016 906.00  -0.26% કપાસ 31માર્ચ2016 902.00  -0.20% સીસું 31ઑગસ્ટ2015 126.05  0.12% સીસું 31જુલાઈ2015 125.00  -0.28% સીસું 30જૂન2015 124.15  -0.32% સીસું 29મે2015 123.10  -0.44% સીસું મિનિ 30સપ્ટેમ્બર2015 135.55  3.67% સીસું મિનિ 31ઑગસ્ટ2015 126.10  -3.00% સીસું મિનિ 31જુલાઈ2015 124.85  0.04% સીસું મિનિ 30જૂન2015 124.15  -0.36% સીસું મિનિ 29મે2015 123.10  -0.49% મેન્થા તેલ 31ઑગસ્ટ2015 952.10  -1.05% મેન્થા તેલ 31જુલાઈ2015 937.30  -0.94% મેન્થા તેલ 30જૂન2015 921.70  -0.95% મેન્થા તેલ 29મે2015 909.90  -1.00% નેચરલ ગેસ 26ઑગસ્ટ2015 189.50  1.94% નેચરલ ગેસ 28જુલાઈ2015 187.60  1.46% નેચરલ ગેસ 25જૂન2015 185.20  1.48% નિકલ 30સપ્ટેમ્બર2015 866.00  0.67% નિકલ 31ઑગસ્ટ2015 834.00  0.18% નિકલ 31જુલાઈ2015 823.90  -0.64% નિકલ 30જૂન2015 817.80  -0.44% નિકલ 29મે2015 810.40  -0.48% નિકલ મિનિ 30સપ્ટેમ્બર2015 840.00  -0.91% નિકલ મિનિ 31ઑગસ્ટ2015 835.00  -0.02% નિકલ મિનિ 31જુલાઈ2015 825.00  -0.46% નિકલ મિનિ 30જૂન2015 817.50  -0.52% નિકલ મિનિ 29મે2015 810.60  -0.47% ચાંદી 5મે2016 42308.00  1.09% ચાંદી 4માર્ચ2016 39040.00  3.65% ચાંદી 4ડિસેમ્બર2015 40024.00  -0.52% ચાંદી 4સપ્ટેમ્બર2015 38961.00  -0.28% ચાંદી 3જુલાઈ2015 38400.00  -0.29% ચાંદી મિનિ 29ફેબ્રુઆરી2016 41000.00  -3.45% ચાંદી મિનિ 30નવેમ્બર2015 39800.00  -0.41% ચાંદી મિનિ 31ઑગસ્ટ2015 39011.00  -0.24% ચાંદી મિનિ 30જૂન2015 38430.00  -0.26% ચાંદી માઇક્રો 30નવેમ્બર2015 39787.00  -0.31% ચાંદી માઇક્રો 31ઑગસ્ટ2015 39011.00  -0.25% ચાંદી માઇક્રો 30જૂન2015 38428.00  -0.26% જસત 31ઑગસ્ટ2015 139.60  -1.69% જસત 31જુલાઈ2015 139.70  -0.32% જસત 30જૂન2015 139.20  -0.57% જસત 29મે2015 138.50  -0.68% જસત મિનિ 30સપ્ટેમ્બર2015 138.55  -3.21% જસત મિનિ 31ઑગસ્ટ2015 139.90  0.11% જસત મિનિ 31જુલાઈ2015 139.65  -0.43% જસત મિનિ 30જૂન2015 139.20  -0.61% જસત મિનિ 29મે2015 138.55  -0.65%
*હાજર:   27 મે 2015 16:40 | બદામ 1 કિલો દિલ્હી 751.75 એલ્યુમિનિ 1 કિલો મુંબઈ 110.30 એલ્યુમિનિયમ 1 કિલો મુંબઈ 110.30 બ્રેન્ટ ક્રૂડ 1 બેરલ મુંબઈ 4068.00 એલચી 1 કિલો વંદનમેડુ 888.80 ચણા 100 કિલો દિલ્હી 4525.00 તાંબું 1 કિલો મુંબઈ 391.00 તાંબું મિનિ 1 કિલો મુંબઈ 391.00 ધાણા 100 કિલો કોટા 11375.00 રૂ 1 ગાંસડી રાજકોટ 16510.00 ક્રૂડ પામ તેલ 10 કિલો કંડલા 457.40 ક્રૂડ ઓઇલ 1 બેરલ મુંબઈ 3705.00 ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 1 બેરલ મુંબઈ 3705.00 ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 1 બેરલ મુંબઈ 3705.00 સોનું 10 ગ્રામ અમદાવાદ 26890.00 સોનું ગિની 8 ગ્રામ અમદાવાદ 21598.00 સુવર્ણ પાંદડી 1 ગ્રામ મુંબઈ 2701.00 સુવર્ણ પાંદડી દિલ્હી 1 ગ્રામ દિલ્હી 2700.00 ગુવારગમ 100 કિલો જોધપુર 11158.00 ગુવારસીડ 100 કિલો જોધપુર 4940.00 શણ 100 કિલો કોલકાતા 3727.50 કપાસ ખોળ 100 કિલો રાજકોટ 1861.50 સીસું 1 કિલો મુંબઈ 123.75 સીસું મિનિ 1 કિલો મુંબઈ 123.75 મકાઈ 100 કિલો નિઝામાબાદ 1265.00 મેન્થા તેલ 1 કિલો ચંદૌશી 1021.30 નેચરલ ગેસ 1 એમએમબીટીયુ હઝીરા 180.20 નિકલ 1 કિલો મુંબઈ 816.20 નિકલ મિનિ 1 કિલો મુંબઈ 816.20 રિફાઈન્ડ સોયાતેલ 10 કિલો ઈન્દોર 632.10 ચાંદી 1 કિલો અમદાવાદ 38026.00 ચાંદી1000 1 કિલો દિલ્હી 38370.00 ચાંદી માઇક્રો 1 કિલો અમદાવાદ 38026.00 સોયાબીન 100 કિલો ઈન્દોર 3910.00 ખાંડ-એમ દિલ્હી 100 કિલો દિલ્હી 2633.00 ખાંડ એમ કોલ્હાપુર 100 કિલો કોલ્હાપુર 2428.00 ખાંડ એસ 30 કોલ્હાપુર 100 કિલો કોલ્હાપુર 2327.00 ટિન 1 કિલો મુંબઈ 996.00 ઘઉં 100 કિલો દિલ્હી 1515.00 જસત 1 કિલો મુંબઈ 139.60 જસત મિનિ 1 કિલો મુંબઈ 139.60
 
બજારનો અહેવાલ
 25/05/2015 - કોટનમાં 1,09,375 ગાંસડીનું નોંધપાત્ર વોલ્યુમ
વધુ  
 બજારની હિલચાલ
કોમોડિટી વિશ્વના સમાચાર
કોમોડિટી વાયદા પર પ્રતિબંધ નહીં મુકાય
કોમોડિટી ફ્યુચર્સ સામે નિયમનકારી અવરોધ દૂર કરાયા
વધુ  
વાયદા   હાજર  
 
એમસીએક્સ કોમડેક્સ 3326.91 (0.44%)
એમસીએક્સ મેટલ 4386.10 (0.31%)
એમસીએક્સ એનર્જી 2929.98 (10.20%)
એમસીએક્સ એગ્રિ 3340.98 (0.00%)
 
*હાજર ભાવ વિશે ખુલાસો
ચાર્ટ્સ  
સીમાચિહ્નો
MCX ભારતનું
-
બજારહિસ્સાની દૃષ્ટિએ સૌથી મોટું કોમોડિટી વાયદાનું એક્સચેન્જ
-
પ્રથમ લિસ્ટેડ એક્સચેન્જ
 સ્થાનિક સહયોગ
-
બોમ્બે મેટલ એક્સચેન્જ
-
પલ્સીસ ઇમ્પોર્ટર્સ એસોસિયેશન
-
સોલ્વન્ટ એક્સટ્રેક્ટર્સ એસોસિયેશન ઓફ ઈન્ડિયા
 વૈશ્વિક સહયોગ
 
એમસીએક્સના નવા સભ્યપદ માટે
membershipsalesteam@mcxindia.com     6731 9286 / 6731 9268   અથવા   આપના સરળ સંપર્ક માટે અહીં ક્લિક કરો   અથવા  
© કોપીરાઈટ 2010 | તમામ હક મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા (એમસીએક્સ)ને આધીન | સ્પષ્ટતા
સાઇટ 1024 X 768ના રિઝોલ્યુશનમાં સૌથી સારી દેખાય છે | આઇઇ 8 ના યુઝર કમ્પેટિબિલિટી વ્યૂ પસંદ કરે
આરએસએસ   
   
અમારા સંપર્કમાં રહો