હોમ    અમારા વિશે    સમાચાર કક્ષ    કારકિર્દી    અમારો સંપર્ક    એફએક્યુ    ડાઉનલોડ    સાઈટમેપ    
ભાષા બદલો:  English | हिंदी | मराठी
 
MARKET OPERATIONS MARKET DATA PRODUCTS MEMBERSHIP RISK MANAGEMENT TRAINING KNOWLEDGE HUB CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IG & ARBITRATION INVESTOR RELATIONS
વાયદા:   MCX | 24 ઑક્ટોબર 2014 23:30 | એલ્યુમિનિ 27ફેબ્રુઆરી2015 122.05  -2.40% એલ્યુમિનિ 30જાન્યુઆરી2015 122.60  -1.45% એલ્યુમિનિ 31ડિસેમ્બર2014 121.50  -1.70% એલ્યુમિનિ 28નવેમ્બર2014 121.05  -1.67% એલ્યુમિનિ 31ઑક્ટોબર2014 120.15  -1.72% એલ્યુમિનિયમ 31ડિસેમ્બર2014 121.65  -1.42% એલ્યુમિનિયમ 28નવેમ્બર2014 121.05  -1.71% એલ્યુમિનિયમ 31ઑક્ટોબર2014 120.00  -1.84% એલચી 13માર્ચ2015 890.80  2.39% એલચી 13ફેબ્રુઆરી2015 862.00  -0.74% એલચી 15જાન્યુઆરી2015 872.00  2.11% એલચી 15ડિસેમ્બર2014 865.00  1.75% એલચી 14નવેમ્બર2014 888.00  1.45% તાંબું 30એપ્રિલ2015 424.20  0.17% તાંબું 27ફેબ્રુઆરી2015 418.00  -0.21% તાંબું 28નવેમ્બર2014 412.40  -0.15% તાંબું મિનિ 30એપ્રિલ2015 421.95  0.38% તાંબું મિનિ 27ફેબ્રુઆરી2015 417.95  -0.17% તાંબું મિનિ 28નવેમ્બર2014 412.45  -0.13% રૂ 31માર્ચ2015 16200.00  0.93% રૂ 27ફેબ્રુઆરી2015 16060.00  0.06% રૂ 30જાન્યુઆરી2015 16000.00  0.57% રૂ 31ડિસેમ્બર2014 15840.00  0.57% રૂ 28નવેમ્બર2014 15870.00  0.63% રૂ 31ઑક્ટોબર2014 16250.00  0.56% ક્રૂડ પામ તેલ 27ફેબ્રુઆરી2015 460.00  -0.22% ક્રૂડ પામ તેલ 30જાન્યુઆરી2015 456.50  0.11% ક્રૂડ પામ તેલ 31ડિસેમ્બર2014 451.50  0.27% ક્રૂડ પામ તેલ 28નવેમ્બર2014 447.50  0.38% ક્રૂડ પામ તેલ 31ઑક્ટોબર2014 443.90  -0.09% ક્રૂડ ઓઇલ 19માર્ચ2015 5148.00  1.32% ક્રૂડ ઓઇલ 19ફેબ્રુઆરી2015 5018.00  -1.03% ક્રૂડ ઓઇલ 16જાન્યુઆરી2015 5018.00  -0.59% ક્રૂડ ઓઇલ 18ડિસેમ્બર2014 4997.00  -0.85% ક્રૂડ ઓઇલ 19નવેમ્બર2014 4972.00  -1.07% સોનું 3એપ્રિલ2015 29240.00  3.00% સોનું 5ફેબ્રુઆરી2015 27389.00  0.11% સોનું 5ડિસેમ્બર2014 27166.00  0.15% સોનું ગિની 30જાન્યુઆરી2015 22000.00  -1.25% સોનું ગિની 31ડિસેમ્બર2014 21844.00  -0.76% સોનું ગિની 28નવેમ્બર2014 21685.00  -1.00% સોનું ગિની 31ઑક્ટોબર2014 21485.00  -0.44% સોનું મિનિ 5જાન્યુઆરી2015 27329.00  0.07% સોનું મિનિ 5ડિસેમ્બર2014 27187.00  0.08% સોનું મિનિ 5નવેમ્બર2014 26953.00  0.04% સુવર્ણ પાંદડી 30જાન્યુઆરી2015 2755.00  -1.01% સુવર્ણ પાંદડી 31ડિસેમ્બર2014 2734.00  -1.12% સુવર્ણ પાંદડી 28નવેમ્બર2014 2709.00  -1.35% સુવર્ણ પાંદડી 31ઑક્ટોબર2014 2680.00  -0.89% સુવર્ણ પાંદડી દિલ્હી 31ડિસેમ્બર2014 2799.00  0.00% સુવર્ણ પાંદડી દિલ્હી 28નવેમ્બર2014 2823.00  -0.63% સુવર્ણ પાંદડી દિલ્હી 31ઑક્ટોબર2014 2763.00  -2.54% કપાસ 30એપ્રિલ2015 784.00  -2.37% કપાસ 31માર્ચ2015 775.00  -2.52% સીસું 30જાન્યુઆરી2015 128.55  -2.83% સીસું 31ડિસેમ્બર2014 123.95  -0.72% સીસું 28નવેમ્બર2014 122.75  -1.76% સીસું 31ઑક્ટોબર2014 121.50  -1.90% સીસું મિનિ 27ફેબ્રુઆરી2015 126.20  -0.36% સીસું મિનિ 31ડિસેમ્બર2014 123.50  -1.36% સીસું મિનિ 28નવેમ્બર2014 122.85  -1.68% સીસું મિનિ 31ઑક્ટોબર2014 121.50  -1.90% મેન્થા તેલ 30જાન્યુઆરી2015 717.00  1.29% મેન્થા તેલ 31ડિસેમ્બર2014 706.30  0.03% મેન્થા તેલ 28નવેમ્બર2014 696.90  0.14% મેન્થા તેલ 31ઑક્ટોબર2014 685.80  0.03% નેચરલ ગેસ 26ડિસેમ્બર2014 234.50  -1.68% નેચરલ ગેસ 24નવેમ્બર2014 227.00  -1.86% નેચરલ ગેસ 28ઑક્ટોબર2014 220.90  -1.56% નિકલ 27ફેબ્રુઆરી2015 993.40  0.61% નિકલ 30જાન્યુઆરી2015 1064.00  3.96% નિકલ 31ડિસેમ્બર2014 932.30  -1.16% નિકલ 28નવેમ્બર2014 921.00  -1.83% નિકલ 31ઑક્ટોબર2014 911.80  -1.95% નિકલ મિનિ 27ફેબ્રુઆરી2015 1051.00  1.55% નિકલ મિનિ 30જાન્યુઆરી2015 946.00  -0.35% નિકલ મિનિ 31ડિસેમ્બર2014 928.70  -1.46% નિકલ મિનિ 28નવેમ્બર2014 920.70  -1.80% નિકલ મિનિ 31ઑક્ટોબર2014 912.40  -1.86% ચાંદી 4સપ્ટેમ્બર2015 42099.00  2.44% ચાંદી 5મે2015 39985.00  1.48% ચાંદી 5માર્ચ2015 38800.00  0.09% ચાંદી 5ડિસેમ્બર2014 38061.00  0.02% ચાંદી1000 30જાન્યુઆરી2015 42399.00  0.00% ચાંદી1000 31ડિસેમ્બર2014 38174.00  -2.11% ચાંદી1000 28નવેમ્બર2014 38001.00  -1.81% ચાંદી1000 31ઑક્ટોબર2014 39043.00  -0.68% ચાંદી મિનિ 30નવેમ્બર2015 40002.00  -3.39% ચાંદી મિનિ 31ઑગસ્ટ2015 41000.00  -1.44% ચાંદી મિનિ 30જૂન2015 40000.00  -1.27% ચાંદી મિનિ 30એપ્રિલ2015 39796.00  -3.17% ચાંદી મિનિ 27ફેબ્રુઆરી2015 38825.00  0.04% ચાંદી મિનિ 28નવેમ્બર2014 38103.00  0.05% ચાંદી માઇક્રો 30જૂન2015 40360.00  -0.95% ચાંદી માઇક્રો 30એપ્રિલ2015 39600.00  0.07% ચાંદી માઇક્રો 27ફેબ્રુઆરી2015 38832.00  0.09% ચાંદી માઇક્રો 28નવેમ્બર2014 38085.00  -0.01% જસત 30જાન્યુઆરી2015 144.05  0.80% જસત 31ડિસેમ્બર2014 138.50  -0.11% જસત 28નવેમ્બર2014 138.00  -0.40% જસત 31ઑક્ટોબર2014 137.80  -0.29% જસત મિનિ 27ફેબ્રુઆરી2015 139.00  0.83% જસત મિનિ 30જાન્યુઆરી2015 138.55  -0.29% જસત મિનિ 31ડિસેમ્બર2014 138.65  -0.25% જસત મિનિ 28નવેમ્બર2014 138.00  -0.43% જસત મિનિ 31ઑક્ટોબર2014 137.80  -0.33%
*હાજર:   24 ઑક્ટોબર 2014 18:2 | એલ્યુમિનિ 1 કિલો મુંબઈ 119.45 એલ્યુમિનિયમ 1 કિલો મુંબઈ 119.45 બ્રેન્ટ ક્રૂડ 1 બેરલ મુંબઈ 5317.00 તાંબું 1 કિલો મુંબઈ 410.40 તાંબું મિનિ 1 કિલો મુંબઈ 410.40 ક્રૂડ ઓઇલ 1 બેરલ મુંબઈ 5027.00 સીસું 1 કિલો મુંબઈ 123.10 સીસું મિનિ 1 કિલો મુંબઈ 123.10 નેચરલ ગેસ 1 એમએમબીટીયુ હઝીરા 221.80 નિકલ 1 કિલો મુંબઈ 918.70 નિકલ મિનિ 1 કિલો મુંબઈ 918.70 ટિન 1 કિલો મુંબઈ 1188.75 જસત 1 કિલો મુંબઈ 138.60 જસત મિનિ 1 કિલો મુંબઈ 138.60
 
બજારનો અહેવાલ
 21/10/2014 - દિવાળી નિમિત્તે ગુરૂવારે મુહૂર્ત ટ્રેડિંગ
વધુ  
 બજારની હિલચાલ
કોમોડિટી વિશ્વના સમાચાર
ભારતની કપાસની નિકાસ આ વર્ષે 35% ઘટી શકેઃ યુએસડીએ
કપાસનું વાવેતર ગુજરાતમાં અડધું
વધુ  
વાયદા   હાજર  
 
એમસીએક્સ કોમડેક્સ 3581.68 (0.02%)
એમસીએક્સ મેટલ 4497.68 (0.15%)
એમસીએક્સ એનર્જી 3488.92 (0.24%)
એમસીએક્સ એગ્રિ 2730.32 (0.00%)
 
*હાજર ભાવ વિશે ખુલાસો
ચાર્ટ્સ  
સીમાચિહ્નો
MCX ભારતનું
-
બજારહિસ્સાની દૃષ્ટિએ સૌથી મોટું કોમોડિટી વાયદાનું એક્સચેન્જ
-
પ્રથમ લિસ્ટેડ એક્સચેન્જ
 સ્થાનિક સહયોગ
-
બોમ્બે મેટલ એક્સચેન્જ
-
પલ્સીસ ઇમ્પોર્ટર્સ એસોસિયેશન
-
સોલ્વન્ટ એક્સટ્રેક્ટર્સ એસોસિયેશન ઓફ ઈન્ડિયા
 વૈશ્વિક સહયોગ
 
એમસીએક્સના નવા સભ્યપદ માટે      
membershipsalesteam@mcxindia.com     6731 9286 / 6731 9268
અથવા  આપના સરળ સંપર્ક માટે અહીં ક્લિક કરો   અથવા  
કોમોડિટી વાયદાના તાજા ભાવ જાણવા માટે
MCX <space> <Commodity Name>”
લખીને 58888 ઉપર મોકલો દા.ત. “MCX GOLD” લખીને 58888 ઉપર એસએમએસ કરો
© કોપીરાઈટ 2010 | તમામ હક મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા (એમસીએક્સ)ને આધીન | સ્પષ્ટતા
સાઇટ 1024 X 768ના રિઝોલ્યુશનમાં સૌથી સારી દેખાય છે | આઇઇ 8 ના યુઝર કમ્પેટિબિલિટી વ્યૂ પસંદ કરે
આરએસએસ   
   
અમારા સંપર્કમાં રહો