હોમ    અમારા વિશે    સમાચાર કક્ષ    કારકિર્દી    અમારો સંપર્ક    એફએક્યુ    ડાઉનલોડ    સાઈટમેપ    
ભાષા બદલો:  English | हिंदी | मराठी
 
MARKET OPERATIONS MARKET DATA PRODUCTS MEMBERSHIP RISK MANAGEMENT TRAINING KNOWLEDGE HUB CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IG & ARBITRATION INVESTOR RELATIONS
વાયદા:   MCX | 31 જુલાઈ 2015 23:29 | એલ્યુમિનિ 30નવેમ્બર2015 107.20  -2.55% એલ્યુમિનિ 30ઑક્ટોબર2015 107.00  -1.38% એલ્યુમિનિ 30સપ્ટેમ્બર2015 104.50  -1.69% એલ્યુમિનિ 31ઑગસ્ટ2015 103.00  -1.62% એલ્યુમિનિયમ 30ઑક્ટોબર2015 108.00  0.93% એલ્યુમિનિયમ 30સપ્ટેમ્બર2015 104.60  -1.55% એલ્યુમિનિયમ 31ઑગસ્ટ2015 102.95  -1.67% એલચી 15ડિસેમ્બર2015 791.00  0.92% એલચી 13નવેમ્બર2015 790.00  1.37% એલચી 15ઑક્ટોબર2015 791.00  1.14% એલચી 15સપ્ટેમ્બર2015 786.00  1.20% એલચી 14ઑગસ્ટ2015 793.00  1.37% તાંબું 29ફેબ્રુઆરી2016 349.25  -0.77% તાંબું 30નવેમ્બર2015 342.65  -0.97% તાંબું 31ઑગસ્ટ2015 335.65  -0.97% તાંબું મિનિ 29ફેબ્રુઆરી2016 349.15  -0.80% તાંબું મિનિ 30નવેમ્બર2015 342.60  -1.00% તાંબું મિનિ 31ઑગસ્ટ2015 335.55  -1.00% રૂ 31ડિસેમ્બર2015 15750.00  -0.25% રૂ 30નવેમ્બર2015 15760.00  -0.32% રૂ 30ઑક્ટોબર2015 16090.00  -0.25% ક્રૂડ પામ તેલ 30નવેમ્બર2015 424.50  -0.19% ક્રૂડ પામ તેલ 30ઑક્ટોબર2015 421.80  -0.68% ક્રૂડ પામ તેલ 30સપ્ટેમ્બર2015 420.50  -0.52% ક્રૂડ પામ તેલ 31ઑગસ્ટ2015 418.00  -0.52% ક્રૂડ ઓઇલ 19જાન્યુઆરી2016 3333.00  -2.94% ક્રૂડ ઓઇલ 18ડિસેમ્બર2015 3277.00  -2.44% ક્રૂડ ઓઇલ 19નવેમ્બર2015 3216.00  -3.04% ક્રૂડ ઓઇલ 19ઑક્ટોબર2015 3155.00  -2.77% ક્રૂડ ઓઇલ 21સપ્ટેમ્બર2015 3095.00  -2.52% ક્રૂડ ઓઇલ 19ઑગસ્ટ2015 3045.00  -2.78% ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 19જાન્યુઆરી2016 3350.00  -0.65% ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 18ડિસેમ્બર2015 3340.00  0.00% ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 19નવેમ્બર2015 3210.00  -3.49% ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 19ઑક્ટોબર2015 3155.00  -2.56% ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 21સપ્ટેમ્બર2015 3094.00  -2.64% ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 19ઑગસ્ટ2015 3047.00  -2.74% સોનું 3જૂન2016 27217.00  -0.22% સોનું 5એપ્રિલ2016 26013.00  -1.76% સોનું 5ફેબ્રુઆરી2016 27203.00  -0.01% સોનું 4ડિસેમ્બર2015 25229.00  0.30% સોનું 5ઑક્ટોબર2015 25028.00  0.47% સોનું 5ઑગસ્ટ2015 24850.00  0.53% ગોલ્ડગ્લોબલ 27જાન્યુઆરી2016 25198.00  2.98% ગોલ્ડગ્લોબલ 27જાન્યુઆરી2016 25198.00  2.98% ગોલ્ડગ્લોબલ 27જાન્યુઆરી2016 25198.00  2.98% ગોલ્ડગ્લોબલ 27જાન્યુઆરી2016 25198.00  2.98% ગોલ્ડગ્લોબલ 26નવેમ્બર2015 22905.00  0.63% ગોલ્ડગ્લોબલ 26નવેમ્બર2015 22905.00  0.63% ગોલ્ડગ્લોબલ 26નવેમ્બર2015 22905.00  0.63% ગોલ્ડગ્લોબલ 26નવેમ્બર2015 22905.00  0.63% ગોલ્ડગ્લોબલ 28સપ્ટેમ્બર2015 22675.00  0.47% ગોલ્ડગ્લોબલ 28સપ્ટેમ્બર2015 22675.00  0.47% ગોલ્ડગ્લોબલ 28સપ્ટેમ્બર2015 22675.00  0.47% ગોલ્ડગ્લોબલ 28સપ્ટેમ્બર2015 22675.00  0.47% સોનું ગિની 30ઑક્ટોબર2015 20399.00  -0.13% સોનું ગિની 30સપ્ટેમ્બર2015 20354.00  0.23% સોનું ગિની 31ઑગસ્ટ2015 20279.00  0.34% સોનું મિનિ 5ઑક્ટોબર2015 25044.00  0.48% સોનું મિનિ 4સપ્ટેમ્બર2015 24948.00  0.55% સોનું મિનિ 5ઑગસ્ટ2015 24845.00  0.43% સુવર્ણ પાંદડી 30ઑક્ટોબર2015 2530.00  0.20% સુવર્ણ પાંદડી 30સપ્ટેમ્બર2015 2515.00  0.40% સુવર્ણ પાંદડી 31ઑગસ્ટ2015 2495.00  0.32% સુવર્ણ પાંદડી દિલ્હી 31ઑગસ્ટ2015 2431.00  -2.68% કપાસ 29એપ્રિલ2016 857.60  -2.78% કપાસ 31માર્ચ2016 903.00  -0.06% સીસું 30નવેમ્બર2015 120.80  3.42% સીસું 30ઑક્ટોબર2015 117.30  0.73% સીસું 30સપ્ટેમ્બર2015 110.10  -1.12% સીસું 31ઑગસ્ટ2015 109.25  -1.04% સીસું મિનિ 30નવેમ્બર2015 114.00  -0.87% સીસું મિનિ 30ઑક્ટોબર2015 112.50  -1.53% સીસું મિનિ 30સપ્ટેમ્બર2015 110.00  -1.21% સીસું મિનિ 31ઑગસ્ટ2015 109.25  -1.04% મેન્થા તેલ 30ઑક્ટોબર2015 975.20  0.62% મેન્થા તેલ 30સપ્ટેમ્બર2015 964.00  0.29% મેન્થા તેલ 31ઑગસ્ટ2015 953.40  0.56% નેચરલ ગેસ 27ઑક્ટોબર2015 186.20  -2.00% નેચરલ ગેસ 25સપ્ટેમ્બર2015 178.40  -1.82% નેચરલ ગેસ 26ઑગસ્ટ2015 174.80  -2.24% નિકલ 30નવેમ્બર2015 748.10  -0.07% નિકલ 30ઑક્ટોબર2015 726.40  -0.15% નિકલ 30સપ્ટેમ્બર2015 720.50  0.15% નિકલ 31ઑગસ્ટ2015 713.30  0.38% નિકલ મિનિ 30નવેમ્બર2015 741.00  -1.07% નિકલ મિનિ 30ઑક્ટોબર2015 728.50  -0.08% નિકલ મિનિ 30સપ્ટેમ્બર2015 720.50  0.32% નિકલ મિનિ 31ઑગસ્ટ2015 713.80  0.46% ચાંદી 5જુલાઈ2016 36775.00  -0.35% ચાંદી 5મે2016 36200.00  0.13% ચાંદી 4માર્ચ2016 35800.00  0.42% ચાંદી 4ડિસેમ્બર2015 34799.00  0.11% ચાંદી 4સપ્ટેમ્બર2015 34040.00  0.06% ચાંદી મિનિ 30જૂન2016 36250.00  -3.98% ચાંદી મિનિ 29એપ્રિલ2016 35800.00  -1.21% ચાંદી મિનિ 29ફેબ્રુઆરી2016 35777.00  1.04% ચાંદી મિનિ 30નવેમ્બર2015 34833.00  0.11% ચાંદી મિનિ 31ઑગસ્ટ2015 34060.00  0.07% ચાંદી માઇક્રો 29ફેબ્રુઆરી2016 35560.00  -0.04% ચાંદી માઇક્રો 30નવેમ્બર2015 34800.00  0.05% ચાંદી માઇક્રો 31ઑગસ્ટ2015 34072.00  0.10% જસત 30ઑક્ટોબર2015 124.35  -1.82% જસત 30સપ્ટેમ્બર2015 123.50  -1.95% જસત 31ઑગસ્ટ2015 123.05  -1.83% જસત મિનિ 30નવેમ્બર2015 125.00  -1.03% જસત મિનિ 30ઑક્ટોબર2015 124.50  -0.84% જસત મિનિ 30સપ્ટેમ્બર2015 123.50  -1.87% જસત મિનિ 31ઑગસ્ટ2015 123.05  -1.83%
*હાજર:   31 જુલાઈ 2015 19:0 | બદામ 1 કિલો દિલ્હી 760.00 એલ્યુમિનિ 1 કિલો મુંબઈ 102.00 એલ્યુમિનિયમ 1 કિલો મુંબઈ 102.00 બ્રેન્ટ ક્રૂડ 1 બેરલ મુંબઈ 3412.00 એલચી 1 કિલો વંદનમેડુ 764.70 ચણા 100 કિલો દિલ્હી 4650.00 તાંબું 1 કિલો મુંબઈ 335.40 તાંબું મિનિ 1 કિલો મુંબઈ 335.40 ધાણા 100 કિલો કોટા 11729.00 રૂ 1 ગાંસડી રાજકોટ 16120.00 ક્રૂડ પામ તેલ 10 કિલો કંડલા 416.10 ક્રૂડ ઓઇલ 1 બેરલ મુંબઈ 3106.00 ક્રૂડ ઓઇલ મિનિ 1 બેરલ મુંબઈ 3106.00 સોનું 10 ગ્રામ અમદાવાદ 24592.00 ગોલ્ડગ્લોબલ 10 ગ્રામ અમદાવાદ 22286.00 સોનું ગિની 8 ગ્રામ અમદાવાદ 19753.00 સુવર્ણ પાંદડી 1 ગ્રામ મુંબઈ 2474.00 સુવર્ણ પાંદડી દિલ્હી 1 ગ્રામ દિલ્હી 2470.00 ગુવારગમ 100 કિલો જોધપુર 8282.00 ગુવારસીડ 100 કિલો જોધપુર 3775.00 શણ 100 કિલો કોલકાતા 4345.00 કપાસ ખોળ 100 કિલો રાજકોટ 1955.50 સીસું 1 કિલો મુંબઈ 108.05 સીસું મિનિ 1 કિલો મુંબઈ 108.05 મકાઈ 100 કિલો નિઝામાબાદ 1383.50 મેન્થા તેલ 1 કિલો ચંદૌશી 1038.10 નેચરલ ગેસ 1 એમએમબીટીયુ હઝીરા 177.20 નિકલ 1 કિલો મુંબઈ 698.50 નિકલ મિનિ 1 કિલો મુંબઈ 698.50 રિફાઈન્ડ સોયાતેલ 10 કિલો ઈન્દોર 607.95 ચાંદી 1 કિલો અમદાવાદ 33611.00 ચાંદી1000 1 કિલો દિલ્હી 33625.00 ચાંદી માઇક્રો 1 કિલો અમદાવાદ 33611.00 સોયાબીન 100 કિલો ઈન્દોર 3300.00 ખાંડ-એમ દિલ્હી 100 કિલો દિલ્હી 2365.00 ખાંડ એમ કોલ્હાપુર 100 કિલો કોલ્હાપુર 2134.00 ખાંડ એસ 30 કોલ્હાપુર 100 કિલો કોલ્હાપુર 2020.00 ટિન 1 કિલો મુંબઈ 1046.50 ઘઉં 100 કિલો દિલ્હી 1560.00 જસત 1 કિલો મુંબઈ 122.85 જસત મિનિ 1 કિલો મુંબઈ 122.85
 
બજારનો અહેવાલ
 31/07/2015 - સાપ્તાહિકઃ સોના-ચાંદીના વાયદામાં સામસામા રાહ
વધુ  
 બજારની હિલચાલ
કોમોડિટી વિશ્વના સમાચાર
કોમોડિટી વાયદા પર પ્રતિબંધ નહીં મુકાય
કોમોડિટી ફ્યુચર્સ સામે નિયમનકારી અવરોધ દૂર કરાયા
વધુ  
વાયદા   વરસાદ સૂચકાંક  
 
વરસાદ આંક મુંબઈ 2021.00
વરસાદ આંક ઈન્દોર 1280.68
વરસાદ આંક જયપુર 525.66
 
ચાર્ટ્સ  
સીમાચિહ્નો
MCX ભારતનું
-
બજારહિસ્સાની દૃષ્ટિએ સૌથી મોટું કોમોડિટી વાયદાનું એક્સચેન્જ
-
પ્રથમ લિસ્ટેડ એક્સચેન્જ
 સ્થાનિક સહયોગ
-
બોમ્બે મેટલ એક્સચેન્જ
-
પલ્સીસ ઇમ્પોર્ટર્સ એસોસિયેશન
-
સોલ્વન્ટ એક્સટ્રેક્ટર્સ એસોસિયેશન ઓફ ઈન્ડિયા
 વૈશ્વિક સહયોગ
 
એમસીએક્સના નવા સભ્યપદ માટે
membershipsalesteam@mcxindia.com     6731 9286 / 6731 9268   અથવા   આપના સરળ સંપર્ક માટે અહીં ક્લિક કરો   અથવા  
© કોપીરાઈટ 2010 | તમામ હક મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા (એમસીએક્સ)ને આધીન | સ્પષ્ટતા
સાઇટ 1024 X 768ના રિઝોલ્યુશનમાં સૌથી સારી દેખાય છે | આઇઇ 8 ના યુઝર કમ્પેટિબિલિટી વ્યૂ પસંદ કરે
આરએસએસ   
   
અમારા સંપર્કમાં રહો